پایان نامه ارزش اثباتی اقرار در جرائم موجب حد در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

در این گفتار بـه بررسـی ارزش اثباتـی اقـرار در هر یک از جـرایم حدی که … Continue Readingپایان نامه
ارزش اثباتی اقرار در جرائم موجب حد در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

?>