منبع تحقیق با موضوع استرس، لاکتات خون، برداشت لاکتات

* در كليه مراحل انجام اين رساله/پايان نامه، در مواردي كه از موجود زنده (يا بافتهاي آنها) استفاده شده است ضوابط و اصول اخلاقي رعايت شده است.
* در كليه مراحل انجام اين پايان نامه، در مواردي كه به حوزه اطلاعات شخصي افراد دسترسي يافته يا استفاده شده است، اصل رازداري، ضوابط و اصول اخلاق انساني رعايت شده است.
تاريخ امضاي دانشجو

تقديم به:
پادشاه جهان و جهانيان، پروردگار مهربانم؛ او که خانواده اي مهربان و مشوق، دوستاني همراه و هم دل ، معلماني دل سوز و با فضيلت بر من عطا نمود تا بتوانم مسير کمال زندگيم را به کمک آنان بپيمايم. شايسته حضرت حق با تمام مهرباني و لطفش، شايسته خانواده و دوستانم معني اين بيت از سعدي (عليه الرحمه) و بس.
از دست و زبان که بر آيد
کز عهده شکرش به در آيد
تقدير و سپاس

و با تقدير و تشکر شايسته از استاد فرهيخته و فرزانه سرکارخانم دکتر مهتاب معظمي و خانواده عزيزم که با نکته هاي دلنشين و گفته هاي پر معني ، صحيفه هاي سخن را علم پرور نموند و همواره راهنما و راه گشاي نگارنده در اتمام و اکمال پايان نامه بودند.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: طرح تحقيق
مقدمه
1
بيان مسئله
3
ضرورت و اهميت تحقيق
6
اهداف تحقيق
8
فرضيه هاي تحقيق
10
تعريف واژه ها
11
فصل دوم ادبيات تحقيق
مباني نظري
14
تمرين هوازي
14
شدت تمرين
14
مدت تکرار تمرين
15
انواع تمرينات ورزشي هوازي
15
عوامل تاثير گذار
17
سطح آمادگي و اکسيژن مصرفي بيشينه
17
وراثت
17
جنسيت
18
سازگاريهاي تمرينات هوازي
18
سازگازيهاي عضلاني
18
سازگاريهاي قلبي – عروقي
19
سازگاريهاي تنفسي
20
سازگاريهاي متابوليکي
21
نسبت تبادل تنفسي
21
اکسيژن مصرفي
21
حداکثر اکسيژن مصرفي
21
لاکتات
22
علل توليد لاکتات
24
آستانه لاکتات
25
لاکتات و خستگي
25
کورتيزول
26
آثار سوخت و سازي اصلي کورتيزول
27
ساير اثرات کورتيزول
29
پيامدهاي استفاده کبد از پروتئين و اسيدهاي آمينه پلاسما
29
هيپوفيز و ترشحات قشر فوق کليه در ورزش
30
آثار کاتابوليکي کورتيزول
31
ترشح کورتيزول و غلظت لاکتات خون
31
تغييرات ترشح کورتيزول در ارتباط با VO2max
33
اسطوخودوس
33
بخشهاي مورد استفاده گياه
33
ترکيبات
34
اثرات
35
عوارض جانبي
36
موارد منع مصرف
36
اسطوخودوس و ترشح کورتيزول
36
مباني تجربي
38
تحقيقات انجام گرفته در داخل کشور
38
تحقيقات انجام گرفته در خارج از کشور
40
جمع بندي کلي از نتايج تحقيقات
42
فصل سوم روش تحقيق
روش انجام تحقيق
43
جامعه و نمونه آماري
43
نحوه نمونه گيري
43
معيارهاي ورود
44
متغيير هاي تحقيق
44
ابزار هاي جمع آوري داده ها
45
روش جمع آوري داده ها
45
روش اجرا
48
روش نمونه گيري خوني
49
حجم پلاسما
50
روش اجراي تمرينات
50
روش تعيين شدت تمرين
51
برنامه تمرين
52
روش تحليل داده ها
52
فصل چهارم: يافته هاي تحقيق
مقدمه
54
توصيف آماري داده ها
54
تجزيه و تحليل استنباطي يافته ها
57
آزمون نرمال بودن توزيع داده ها
57
آزمون همگن بودن گروه ها
58
آزمون فرضيه ها
61
فصل پنجم: بحت و نتيجه گيري
مقدمه
85
چکيده تحقيق
85
بحث و نتيجه گيري
86
تجزيه و تحليل يافته ها مربوط به سطوح پلاسمايي لاکتات
86
تجزيه و تحليل يافته ها مربوط به سطوح سرمي کورتيزول
88
تجزيه و تحليل يافته ها مربوط به مقادير حداکثر اکسيژن مصرفي (VO2max)
90
نتيجه گيري
92
پيشنهادات تحقيق
92
پيشنهادات برخاسته از تحقيق
92
پيشنهادات براي تحقيقات آينده
93
فهرست منابع
94

پيوست ها

فهرست تصاوير
عنوان صفحه
تصوير شماره 1: چرخه گلوکز – آلانين
31
تصوير شماره 2: ارتباط بين هيپوفيز و قشر فوق کليه
32
تصوير شماره 3: نحوه ترشح و تاثير گذاري کورتيزول
34
تصوير شماره 4: بوته گياه اسطوخودوس
35
تصوير شماره 5: آزمون هوازي بيشينه (بروس)
48
تصوير شماره 6: نمونه گيري خون جهت برداشت لاکتات و کورتيزول
49

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1: آماره هاي گرايش به مرکز و پراکندگي آزمودني ها پيش از اعمال متغيير مستقل
55
جدول 4-2: آماره هاي گرايش به مرکز و پراکندگي آزمودني ها پيش از اعمال متغيير مستقل
56
جدول 4-3 : نتايج آزمون کلموگروف – اسميرنوف براي متغييرهاي سن و اندازه هاي تن سنجي آزمودني ها قبل از اعمال متغيير مستقل
57
جدول 4-4: نتايج آزمون کلموگروف – اسميرنوف براي متغييرهاي لاکتات، کورتيزول و VO2max در مرحله پيش و پس آزمون
58
جدول 4-5 : نتايج آزمون همگن بودن گروه ها براي متغييرهاي سن و اندازه هاي تن سنجي آزمودني ها قبل از اعمال متغيير مستقل
59
جدول 4-6: نتايج آزمون همگن بودن گروه ها براي متغييرهاي لاکتات، کورتيزول و VO2max قبل از اعمال متغيير مستقل
60
جدول 4-7: ميانگين و انحراف معيار سطوح پلاسمايي لاکتات گروه تمرين هوازي و شاهد
61
جدول 4-8: تغييرات سطح پلاسمايي لاکتات گروه تمرين هوازي و شاهد
61
جدول 4-9: ميانگين و انحراف معيار سطح سرمي کورتيزول گروه تمرين هوازي و شاهد
63
جدول 4-10: تغييرات سطح سرمي کورتيزول گروه تمرين هوازي (10نفر) و شاهد (7نفر)
63
جدول 4-11: ميانگين و انحراف معيار مقادير VO2max گروه تمرين هوازي و شاهد
65
جدول 4-12: تغييرات مقادير VO2max گروه تمرين هوازي و شاهد
65
جدول 4-13: ميانگين و انحراف معيار سطح پلاسمايي لاکتات گروه مکمل و شاهد
67
جدول 4-14: تغييرات سطح پلاسمايي لاکتات گروه مکمل و شاهد
67
جدول 4-15: ميانگين و انحراف معيار سطح سرمي کورتيزول گروه مکمل و شاهد
69
جدول 4-16: تغييرات سطح سرمي کورتيزول گروه مکمل و شاهد
69
جدول 4-17: ميانگين و انحراف معيار مقادير VO2max گروه مکمل و شاهد
71
جدول 4-18: تغييرات مقادير VO2max گروه مکمل و شاهد
71
جدول 4-19: ميانگين و انحراف معيار سطح پلاسمايي لاکتات گروه تمرين هوازي – مصرف مکمل و گروه شاهد
73
جدول 4-20: تغييرات سطح پلاسمايي لاکتات گروه تمرين هوازي – مصرف مکمل و گروه شاهد
73
جدول 4-21: ميانگين و انحراف معيار سطح سرمي کورتيزول گروه مکمل – تمرين هوازي و گروه شاهد
75
جدول 4-22: تغييرات سطح سرمي کورتيزول گروه مکمل – تمرين هوازي و گروه شاهد
75
جدول 4-23: ميانگين و انحراف معيار مقادير VO2max گروه تمرين هوازي – مکمل و شاهد
77
جدول 4-24: تغييرات مقادير VO2max گروه تمرين هوازي-مکمل و شاهد
77
جدول 4-25: ميانگين و انحراف معيار سطح پلاسمايي لاکتات سه گروه تجربي
79
جدول 4-26: تغييرات سطح پلاسمايي لاکتات بين سه گروه تجربي
79
جدول4-27: ميانگين و انحراف معيار سطح سرمي کورتيزول سه گروه تجربي
81
جدول 4-28: تغييرات سطح سرمي کورتيزول بين سه گروه تجربي
81
جدول 4-29: ميانگين و انحراف معيار مقادير VO2max سه گروه تجربي
83
جدول 4-30: تغييرات مقادير VO2max بين سه گروه تجربي
83

فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
نمودار 4-1: تغييرات ميانگين سطح پلاسمايي لاکتات گروه هاي تمرين هوازي و شاهد در پيش آزمون و پس آزمون
62
نمودار 4-2: تغييرات ميانگين سطح سرمي کورتيزول گروه هاي تمرين هوازي و شاهد در پيش آزمون و پس آزمون
64
نمودار 4-3: تغييرات ميانگين مقادير VO2max گروه هاي تمرين هوازي و شاهد در پيش آزمون وپس آزمون
66
نمودار 4-4: تغييرات ميانگين سطح پلاسمايي لاکتات گروه هاي مکمل و شاهد در پيش آزمون وپس آزمون
68
نمودار 4-5: تغييرات ميانگين سطح سرمي کورتيزول گروه هاي مکمل و شاهد در پيش آزمون و پس آزمون
70
نمودار 4-6: تغييرات ميانگين مقادير VO2max گروه هاي مکمل و شاهد در پيش آزمون و پس آزمون
72
نمودار 4-7: تغييرات ميانگين سطح پلاسمايي لاکتات گروه هاي تمرين هوازي – مصرف مکمل اسطوخودوس و شاهد در پيش آزمون و پس آزمون
74
نمودار 4-8: تغييرات ميانگين سطح سرمي کورتيزول گروه مکمل – تمرين هوازي و گروه شاهد در پيش آزمون و پس آزمون
76
نمودار 4-9: تغييرات ميانگين مقادير VO2max گروه مکمل – تمرين هوازي و گروه شاهد در پيش آزمون و پس آزمون
78
نمودار 4-10: ميانگين هاي سطح پلاسمايي لاکتات سه گروه تجربي (گروه تمرين هوازي، گروه مکمل و گروه تمرين هوازي – مصرف مکمل) در پيش آزمون و پس آزمون
80
نمودار 4-11: ميانگين هاي سطح سرمي کورتيزول سه گروه تجربي (گروه تمرين هوازي، گروه مکمل و گروه تمرين هوازي – مصرف مکمل) در پيش آزمون و پس آزمون
82
نمودار 4-12: ميانگين هاي مقادير VO2max سه گروه تجربي (گروه تمرين هوازي، گروه مکمل و گروه تمرين هوازي – مصرف مکمل) در پيش آزمون و پس آزمون
84

مقدمه
از زمان هاي بسيار قديم بشر به دنبال استفاده از شرايطي بوده است که سريعتر بدود، بالاتر بپرد، و قويتر مبارزه و پيکار کند. به دست آوردن اين شرايط نيازمند تمرين و تلاش بسيار در جهت بهبود سطح آمادگي بدني و فعاليتهاي حرکتي و مهارتي است، يکي از راه هاي کسب موقعيت هاي بهتر بدني شرکت در فعاليت هاي بدني هدفمند و زماندار تحت عنوان فعاليت هاي ورزشي است(1, 2).
توجه به ورزش و تربيت بدني در عرصه حاضر به لحاظ پيشگيري از امراض و حفظ تندرستي و سلامتي براي افراد جامعه از اهميت بالايي برخوردار است. پيشرفت هاي علوم ورزشي در سالهاي اخير بسيار چشمگير بوده و آمادگي بدني نيز به عنوان بخش مهمي از اين پيشرفتها، از تنوع، تغيير و توسعه به دور نبوده است.انجام تمرينات خاص براي رسيدن به آمادگي مطلوب تر رشته هاي ورزشي و همچنين در بحث تندرستي عمومي اهميت ويژه اي دارد. اگر اين تمرينات بر پايه تحقيقات علمي استوار باشد، نتايج بهتري را در پي خواهد داشت(3).
فعاليتهاي بدني موجب تغييرات مهمي در سطوح هورموني و متابوليت هاي پلاسما مي شوند که مي توان به تغييرات سطح کورتيزول اشاره کرد(4). استرس از جمله عوامل خارجي است كه مستقيماً در تحريك و ترشح كورتيزول تأثير مي‌گذارد و چنانچه ورزش را به عنوان يك استرس پيش بيني شده محسوب نمائيم در انواع مختلف ورزشها افزايش غلظت پلاسمايي كورتيزول به ميزانهاي مختلف را مشاهده مي‌نمائيم. کورتيزول با فعال کردن گلوکونئوژنز در سطح کبد و عضله، گلوکز و انرژي مورد نياز هنگام فعاليتهاي شديد را فراهم مي کند اما اين فرآيند ها در طولاني مدت موجب کاهش پروتئين عضلاني و کاهش اسيد هاي آمينه مي شود(5-7). يکي ديگر از عوارض منفي اين تغييرات افزايش ميزان لاکتات خون و در نتيجه آن کاهش عملکرد ورزشي و بدني و همچنين افزايش خستگي است. در تحقيقات فراواني به اين نکته که با افزايش سطح آمادگي و فعاليت بدني ميزان تحمل لاکتات افزايش مي يابد اشاره شده است، ليکن اهميت فراوان چگونگي بدست آوردن عملکرد طولاني مدت و بهتر به دور از استرس ناشي از ورزش،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *