منبع پایان نامه با موضوع روش پژوهش، استاد راهنما

دانشکدهي فني مهندسي
گروه آموزشي عمران

پاياننامه براي دريافت درجهي کارشناسي ارشد
در رشتهي مهندسي عمران گرايش خاک و پي

عنوان:
بررسي رفتار خزشي خاک ماسه‌اي مسلح شده با الياف ژئوسنتتيک در شرايط آزمايشگاهي

پژوهشگر:
شيما يادگاري

ارزيابي و تصويب شدهي كميتهي داوران پاياننامه با درجهي ……………………….
نام و نام خانوادگي
مرتبهي علمي
سمت
امضاء
عليرضا نگهدار
استاديار
استاد راهنما و رييس کميتهي داوران

سياب هوشمندي
مربي
استاد مشاور

يعقوب محمدي
استاديار
داور

شهريور1393

تقديم

اين پايان نامه را ضمن تشکر و سپاس بيکران و در کمال افتخار و امتنان تقديم مي نمايم به:

محضر ارزشمند پدر و مادر عزيزم به خاطر همه ي تلاشهاي محبت آميز ي که در دوران مختلف زندگي ام انجام داده اند و با مهرباني چگونه زيستن را به من آموخته اند.
به همسر مهربانم که در تمام طول تحصيل همراه و همگام من بوده است.

سپاسگزاري

نخستين سپاس و ستايش از آن خداوندي است که بنده کوچکش را در درياي بيکران انديشه، قطره اي ساخت تا وسعت آن را از دريچه انديشه هاي ناب آموزگاراني بزرگ به تماشا نشيند. لذا اکنون که در سايه‌سار بنده نوازي هايش پايان نامه حاضر به انجام رسيده است، بر خود لازم مي دانم تا مراتب سپاس را از بزرگواراني به جا آورم که اگر دست ياريگرشان نبود، هرگز اين پايان نامه به انجام نمي رسيد.
ابتدا از استاد گرانقدرم آقاي دکتر نگهدار که زحمت راهنمايي اين پايان نامه را بر عهده داشتند، کمال سپاس را دارم.
از استاد عالي قدرم جناب آقاي مهندس هوشمندي که زحمت مشاوره اين پايان نامه را متحمل شدند، صميمانه تشکر مي کنم.
سپاس آخر را به مهربانترين همراهان زندگيم، به پدر، مادر و همسر عزيزم تقديم مي کنم که حضورشان در فضاي زندگيم مصداق بي رياي سخاوت بوده است.

نام خانوادگي دانشجو: يادگاري نام: شيما
عنوان پاياننامه: بررسي رفتار خزشي خاک ماسه‌اي مسلح شده با الياف ژئوسنتتيک در شرايط آزمايشگاهي

استاد (اساتيد) راهنما: عليرضا نگهدار
استاد (اساتيد) مشاور: سياب هوشمندي
مقطع تحصيلي: کارشناسي ارشد رشته: مهندسي عمران
گرايش: مکانيک خاک و پي دانشگاه: محقق اردبيلي
دانشكده: فني مهندسي تاريخ دفاع: 18/06/93 تعداد صفحات: 80
چكيده:
رفتار تراکم‌پذيري خاک‌ها به نگراني مهمي در مهندسي ژئوتکنيک تبديل شده است. با اجراي ساختمان‌ها، خاکريزها و جاده‌ها، اغلب نشست‌هاي قابل توجهي رخ مي‌دهد. از آنجائيکه نشست‌هاي دراز مدت در اثر خزش اتفاق مي‌افتد، بنابراين محاسبه و پيش‌بيني نشست‌هاي خزشي اهميت زيادي دارد. زماني که خاک تحت بارگذاري ثابتي قرار مي‌گيرد، با زايل شدن کامل فشار آب حفره‌اي، تغييرشکل‌هايي با گذشت زمان رخ مي‌دهد که با عنوان تراکم ثانويه و يا خزش شناخته مي‌شود. مکانيسم‌ها و فاکتورهاي تأثيرگذار بر رفتار خزشي خاک‌هاي ماسه‌اي هنوز به طور کامل شناخته نشده است. در اين مطالعه، آزمايش تحکيم يک بعدي تک‌مرحله‌اي، چندمرحله‌اي و بارگذاري-باربرداري بر روي نمونه‌هاي خاک ماسه‌اي رس‌دار مسلح نشده و مسلح شده باالياف ژئوتکستايل انجام شده و تأثير مسلح شدن خاک با الياف ژئوتکستايل، تاثير سطوح تنش، تاريخچه تنش و آب حفره‌اي بر تغييرشکل‌هاي خزشي مورد مطالعه قرار گرفته و مکانيسم خزشي با در نظر گرفتن لغزش‌، برخورد و تغييرشکل ذرات بيان شده است. نتايج به دست آمده براساس ارتباط تخلخل و ضريب تراکم ثانويه شرح داده شده است. نتايج آزمايش‌ها نشان مي‌دهد که در تنش‌هاي پايين تغييرشکل‌هاي خزشي در نمونه‌هاي اشباع بزرگتر از نمونه‌هاي خشک مي‌باشد ولي با افزايش تنش، تغييرشکل‌هاي خزشي در نمونه‌هاي اشباع‌ کاهش و در نمونه‌هاي خشک افزايش مي‌يابد. علاوه بر اين در آزمايش بارگذاري-باربرداري، سرعت خزش بيشتر از آزمايش تک مرحله‌اي مي‌باشد و اين آزمايش در تسريع خزش موثر است. در نمونه‌هاي مسلح شده، با افزايش درصد ژئوتکستايل در تنش‌هاي يکسان، در نمونه‌هاي اشباع تغييرشکل‌هاي خزشي کاهش و در نمونه‌هاي خشک تغييرشکل‌هاي خزشي افزايش مي‌يابد.

كليد واژهها: خزش، خاک ماسه رس‌دار، تحکيم يک بعدي، ژئوتکستايل، ضريب تراکم ثانويه.

فهرست مطالب
شماره و عنوان مطالب
صفحه

فصل اول: کليات
1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
1-2- بيشينه و روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-3- اهداف ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5
1-4- ترتيب پايان نامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………5

فصل دوم: بيشينه تحقيق
2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8
2-2- تعريف خزش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….9
2-3- تعريف ژئوسنتتيک ………………………………………………………………………………………………………………………………………10
2-3-1- تاريخچه ژئوسنتتيک ……………………………………………………………………………………………………………………………..11
2-4- هدف از بررسي تغييرشکل‌هاي خزشي …………………………………………………………………………………………………………11
2-5- بررسي هاي آزمايشگاهي و نظريه هاي مربوط به رفتار وابسته به زمان در خاک‌ها …………………………………………..13
2-6- تغييرشکل هاي خزشي در خاک‌هاي رسي ……………………………………………………………………………………………………19
2-6-1- آزمايش خزشي يک بعدي ………………………………………………………………………………………………………………………19
2-6-2- آزمايش خزشي سه محوري ……………………………………………………………………………………………………………………20
2-7- تغييرشکل هاي خزشي در خاک‌هاي ماسه اي ………………………………………………………………………………………………..22
2-7-1- آزمايش خزشي يک بعدي………………………………………………………………………………………………………………………..22
2-7-2- آزمايش خزشي سه محوري………………………………………………………………………………………………………………………23
2-8- فاکتورهاي تاثيرگذار بر ضريب تراکم ثانويه …………………………………………………………………………………………………..25
2-8-1- ارتباط شاخص تراکم و ضريب تراکم ثانويه ………………………………………………………………………………………………25 2-8-2- ارتباط تراکم ثانويه و سطوح تنش …………………………………………………………………………………………………………….25
2-8-3- ارتباط تراکم ثانويه و فشار پيش تحکيمي …………………………………………………………………………………………………25
2-8-4- ضريب تراکم ثانويه رس هاي معدني ايليت، کائولونيت و اسمکتيت …………………………………………………………..28
2-8-5- تغييرات ضريب فشار در حالت سکون K0 طي تراکم ثانويه ……………………………………………………………………….29
2-8-6- ارتباط کرنش و زمان ……………………………………………………………………………………………………………………………….30
2-9- رفتار خزشي خاک در سطح ميکروسکوپيک …………………………………………………………………………………………………..32
2-9-1- خاک‌هاي رسي ………………………………………………………………………………………………………………………………………32
2-9-2- خاک‌هاي ماسه اي ………………………………………………………………………………………………………………………………….33 2-9-3- رفتار غيرخطي در تغيير شکل ماسه ………………………………………………………………………………………………………….33
2-9-4- رفتار خزشي ماسه در تنش هاي پايين ………………………………………………………………………………………………………34
2-9-5- رفتار خزشي و شکست ذرات ماسه در تنش‌هاي بالا …………………………………………………………………………………..35
2-10- تغييرات وابسته به زمان ساختار خاک …………………………………………………………………………………………………………37
2-11- خزش در ژئوسنتتيک ………………………………………………………………………………………………………………………………..38

فصل سوم: مواد و روش پژوهش
3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………42
3-2- مصالح استفاده شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………..44
3-2-1- خاک ماسه (ماسه اوتاوا)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *