پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی: بررسي باورها و اعتقادات از زايمان تا 7 سالگي كودك

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران مرکز

 موضوع:

 بررسي باورها و اعتقادات از زايمان تا 7 سالگي كودك مطالعه موردي روستاي طولاب استان ايلام

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چكيده تحقيق ……………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………… 3

فصل اول: كليات تحقيق

بيان مسئله …………………………………………………………………………………………………………… 5

ضرورت انتخاب موضوع ……………………………………………………………………………………………….. 7

پيشينه تحقيق ………………………………………………………………………………………………………… 8

اهداف تحقيق ………………………………………………………………………………………………………… 10

روش تحقيق …………………………………………………………………………………………………………… 11

ابزار تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………. 11

قلمرو تحقيق …………………………………………………………………………………………………………… 11

زمان تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………. 11

سوالات تحقيق ………………………………………………………………………………………………………… 12

مشكلات تحقيق ………………………………………………………………………………………………………. 13

فصل دوم : چهارچوب نظري تحقيق

كاركرد گرايي ……………………………………………………………………………………………………………. 14

تعريف فنكسيون يا كاركرد ……………………………………………………………………………………………… 15

مفهوم كاركرد …………………………………………………………………………………………………………… 16

اصول كاركردگرايي …………………………………………………………………………………………………….. 17

فصل سوم: معرفي كلي روستا

راهنماي مسافرين جهت سفر به روستاي طولاب …………………………………………………………………. 20

معرفي شهرستان ايلام ……………………………………………………………………………………………….. 22

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

موقعيت جغرافيايي روستاي طولاب ……………………………………………………………………………………. 24

علل پيدايش روستا …………………………………………………………………………………………………….. 25

موقعيت طبيعي روستا ………………………………………………………………………………………………….. 26

شرايط اقليمي روستاي طولاب ………………………………………………………………………………………… 27

حداكثر و حداقل دما ………………………………………………………………………………………………………. 27

عوارض مهم طبيعي روستاي طولاب …………………………………………………………………………………… 27

جمعيت روستاي طولاب …………………………………………………………………………………………………. 29

تاسيسات و خدمات روستاي طولاب ……………………………………………………………………………………. 30

وجه تسميه ……………………………………………………………………………………………………………….. 33

مذهب مردم روستاي طولاب ……………………………………………………………………………………………. 33

زبان مردم روستاي طولاب ………………………………………………………………………………………………. 33

وضعيت اشتغال مردم روستاي طولاب ………………………………………………………………………………….. 34

ساخت قدرت در روستاي طولاب ………………………………………………………………………………………… 37

فصل چهارم : يافته هاي تحقيق

اعتقادات و باورها هنگام زايمان در روستاي طولاب …………………………………………………………………….. 38

اعتقادات و باورها در دوران حاملگي قبل از تولد كودك ………………………………………………………………… 39

بچه ميري – سقط جنين …………………………………………………………………………………………………. 41

آيين روشن كردن چراغ …………………………………………………………………………………………………….. 44

زايمان و تولد كودك ………………………………………………………………………………………………………….. 45

ناف بريدن كودك ………………………………………………………………………………………………………………. 47

تغذيه و تابوهاي غذاي ……………………………………………………………………………………………………….. 50

رسم پخت آش هفتلان ……………………………………………………………………………………………………… 51

رسم پخت آش سرچلگانه ………………………………………………………………………………………………….. 52

لباس نوزاد در چهل روزگي ………………………………………………………………………………………………….. 53

اعتقادات و باورها مربوط چهل روز اول زندگي …………………………………………………………………………….. 54

دندان در آوردن كودك و پخت آش دامو …………………………………………………………………………………….. 57

سوراخ كردن گوش نوزاد دختر ………………………………………………………………………………………………. 59

از شير گرفتن كودك …………………………………………………………………………………………………………. 60

مراسم ختنه به صورت سنتي ……………………………………………………………………………………………… 61

مدرسه و تحصيل كودكان در روستاي طولاب …………………………………………………………………………….. 63

تحليل كاركردي باورهاي روستاي طولاب …………………………………………………………………………………. 65

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………. 67

منابع پايان نامه اي………………………………………………………………………………………………………….. 68

فهرست مصاحبه شوندگان………………………………………………………………………………………………… 69

چکیده پژوهش:

در هر جامعه هاي باورها و اعتقادات و دانسته ها ريشه در تاريخ و گذشته آن جامعه دارند براي ظهور و پيدايش يك باور نمي توان تاريخ دقيقي تعيين نمود و مهم ترين مسئله شناخت باورها و جمع آوري و گرداوري آنها می باشد كه در اين تحقيق با در نظر داشتن اينكه مطالعات مردم شناسي مطالعاتي ژرفانگر هستند بنابراين سعي شده تحقيق در مكان محدود و مشخص روستاي طولاب انتخاب و بررسي گردد. روش تحقيق به صورت نظاره ميداني و مصاحبه با زنان و مردان روستاي طولاب انجام گرفته و همزمان از مطالعه اسنادي و كتابخانه اي و بهره گیری از پايان نامه ها مورد توجه و بهره گیری قرار گرفته.

آن چیز که كه در اين پژوهش به آن تأكيد شده بررسي باورها و اعتقادات و آداب و رسوم سنتي مردم روستاي طولاب در مورد زايمان تا 7 سالگي كودك يعني مرحله اول زندگي بشر می باشد كه در اثر زمان كم رنگ شده و در حال حاضر گرايش به شيوه هاي مدرن و صنعتي بيشتر شده بنابراين ضمن جمع آوري و بررسي باورها و اعتقادات مختلف روستاي طولاب در مرحله اول زندگي بشر تأثير آنها بر زندگي و كاركردهاي فردي اجتماعي اين باورها و اعتقادات نيز بررسي شده می باشد.

مقدمه:

باورها و اعتقادات از ديدگاه مردم شناسي از اهميت ويژه اي برخوردارند هر باور و آيين و سنتي كه در يك جامعه هست در واقع در پاسخ به نيازهاي مادي و معيشتي آن قوم و جامعه به وجود آمده اند.

مالينوفسكي بشر شناسي انگليس شيوه درست مطالعه فرهنگ و تمدن هر قوم را با در نظر گرفتن تمامي آن به عنوان يك مجموعه و مطالعه هر يك از عناصر آن دانسته مالينوفسكي مي گويد هر عاملي در يك تمدن و فرهنگ داراي كاركردي می باشد نسبت به كل مجموعه و كاركرد آن برآوردن نيازهاي اساسي بشر می باشد (فربد- محمد صادق – مباني بشر 1380 ص124).

مطالعه در زمينه باورها و اعتقادات مختلف غیر از فرهنگ يك قوم محسوب مي شوند و فرهنگ چكيده هاي کوشش بشر در طریقه تاريخ براي پاسخ به نيازهاي مادي و معنوي می باشد كه از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شوند.

در اين پژوهش سعي شده می باشد باورها و اعتقادات مختلف مردم روستاي طولاب را از زايمان تا 7 سالگي كودك مورد بررسي قرار دهيم بنابراين نخستين مرحله در اين خصوص جمع آوري و گرداوري اين باورها و اعتقادات می باشد كه در مرحله بعدي به صورت مطلوب و منطقي دسته بندي شوند.

توليد مثل وزاد و ولد و تولد نوزادان از قرنهاي اوليه حيات بشر تا به امروز وجود داشته و آيين ها و مراسمات و باورها و اعتقادات مختلفي اجرا شده در اين تحقيق كه به بررسي باورها و اعتقادات و آداب و رسوم روستاي طولاب از زايمان تا 7 سالگي كودك پرداخته شده در فصل اول اين تحقيق كليات تحقيق كه شامل طرح مسأله ضرورت انتخاب موضوع اهداف كلي و جزيي تحقيق بهره گیری از روش نظاره مشاركت آميز مصاحبه و ابزار مختلف تحقيق دوربين عكاسي – نظاره ميداني در قلمرو محدود و مشخص روستاي طولاب به عنوان محدوده تحقيق ذكر شده سوالات و مشكلات تحقيق كه پژوهشگر با آن مواجه بوده در اين فصل ذكر شده.

در فصل دوم چهار چوب نظري تحقيق نظريات مختلف مكتب كاركرد گرايي بيان شده.

در فصل سوم به معرفي كل منطقه يعني روستاي طولاب از لحاظ موقعيت طبيعي جغرافيايي – جمعيت – زبان و مذهب و امكانات روستا مورد بررسي قرار گرفته و در اين فصل ذكر شده.

در فصل چهارم يافته هاي تحقيق كه شامل باورها و اعتقادات مختلف روستاي طولاب از زايمان تا 7 سالگي كودك مورد نظاره و ثبت و ظبط قرار گرفته و از طريق مصاحبه با اهالي روستاي طولاب قسمتي از اين باورها و اعتقادات را كه در گوشه ذهن كهنسالان روستا در حال فراموش شدن بود ثبت كرده و كاركرد و تأثير اين باورها و اعتقادات بر زندگي اهالي روستاي طولاب مورد بررسي قرار داده شده.

اظهار مسئله

درمورد باورها و اعتقادات و فرهنگ نواحی گوناگون جغرافيايي ايران و جهان مطالب زيادي توسط نويسندگان و محققان نگاشته شده آن چیز که امروزه به عنوان باورها و اعتقادات، آيين ها و مراسمات مختلف مانند پلي مارا با گذشته ها و زندگي اجداد و پدرانمان آشنا مي كند و شناخت اين باورها و اعتقادات خصوصاً در اوايل زندگي و از به دنيا آمدن كودك تا بزرگ سالي و مرگ اهميت دارد. علت به وجود آمدن بسياري از باورها و اعتقادات ناشي از شيوه معيشت و محيط جغرافيايي مردم آن منطقه می باشد باورها و اعتقادات و رسوم مردم را نبايد خرافات محسوب كرد. زيرا هر يك از اعمال و رفتار و باورها و اعتقادات تحت تأثير عوامل مختلف تلاشي در جهت رسيدن به آمال و آروزهاي بشر رسيدن به آرامش روحي می باشد. باورها و اعتقادات مختلف در جوامع گوناگون متفاوت هستند اما در عين حال تأثیر واحدي را بر عهده دارند كه همان تأمين يا برآوردن نيازهاي رواني و تسكين احساس ترس مردم در برابر خطرات ناشي از عوامل طبيعي می باشد بسياري از باورها و اعتقادات تحت تأثير عوامل مختلف مانند تغييرات و تحول در محيط اجتماعي و زيستي می باشد.

اين باورها و اعتقادات كه بسياري از آنها در گوشه اي از ذهن پيران متروك مانده و آهسته دوام خود را از دست مي دهند. در بسياري از موارد برگرفته از محيط جغرافيايي و شيوه معيشت مردم مي باشد پختن آش در چهلمين روز تولد كودك با حبوبات آن منطقه ناشي از تأثيرات شيوه معيشت و كشاورزي آنها می باشد كه باعث به وجود آمدن باورهاي خاصي در اين روستا شده كه از لحاظ رواني به آنها اميد و آرامش مي دهد و بزرگ شدن كودك آنها را تضمين مي كند.

با در نظر داشتن مهاجرت روستائيان از روستا به شهر و ارتباط بيشتر افراد بسياري از باورها و اعتقادات و مراسمات مختلف تغيير و در مواردي در شهرها نفوذ كرده مثلاً بيماري يرقان كه اصطلاح محلي آن زردي (zardy) می باشد و كودكان مبتلا به آن را نزد اشخاصي كه به اصطلاح محلي (بش دار ) (Bas Dar) برده و با فوت كردن به صورت كودك مريض شده او را شفا مي دهد اين رسم كه قبلاً در روستاها رواج داشته در شهر ها نيز مرسوم شده و كودكان را به جاي درمان پزشكي در بيمارستان به نزد اين اشخاص برده مي شوند.

بنابراين گردآوري باورها و اعتقادات كه امكان نابودي و از ميان رفتن آنها هست و آشنايي نسل جوان با بخشي از بازمانده اين باورها و اعتقادات نيازمند ثبت و ضبط اين باورها و اعتقادات می باشد.

ضرورت انتخاب موضوع

ضرورت انتخاب اين موضوع در اين می باشد كه بسياري از باورها و اعتقادات در گذر زمان به دست فراموشي سپرده خواهد گردید و اين باورها و اعتقادات سنتي كه يادگارهاي روزگاران گذشته می باشد از بين مي طریقه و وظيفه مردم شناسان می باشد كه با پژوهش هاي خود باورها و اعتقادات مراحل مختلف زندگي بشر را به جامعه امروزي معرفي نمايند و نسبت به ثبت و ضبط آنها اقدام نمايند. بنابراين پژوهش در اين زمينه ضروري به نظر خواهد آمد.

از سوي ديگر علاقه من به بررسي باورها و اعتقادات نواحی گوناگون نظر مرا به سوي روستاي طولاب كه سرزمين اجدادي و محل زندگي بزرگان خانواده من می باشد جلب كرد كه به عنوان يك روستايي از ايل طولاني سعي در شناساندن باورها و اعتقادات روستاي طولاب به علاقمندان به شناخت باورها و اعتقادات و فرهنگ نواحی گوناگون قدمي برداشته باشم لذا اين امر بي تأثير در انتخاب موضوع نبوده می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 95

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***