دانلود: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی: بررسي تاثير رسانه هاي خارج از كشور بر علاقه جوانان

با عنوان : مطالعه تاثیر رسانه های خارج از کشور بر علاقه جوانان 20 الی 30 سال به پان ترکیسم در شهرستان اردبیل

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

موضوع:

بررسي تاثير رسانه هاي خارج از كشور بر علاقه جوانان 20 الي 30 سال به پان تركيسم در شهرستان اردبيل

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فصل اول: مقدمه و كليات                                                                              1

مقدمه                                                                                                      2

بيان مسئله                                                                                               3

اهداف ويژه تحقيق                                                                                       5

سؤالات تحقيق                                                                                           6

فرضيات تحقيق                                                                                           7

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل دوم : پيشينه موضوع و چارچوب نظري آن                                                   8

نگاهي به سابقه تاريخي پان تركيسم در آذربايجان                                              9

بحث هاي نظري درمورد مسئله قوميت و ناسيوناليسم قومي                                11

مفهموم بندي قوميت و گروههاي قومي                                                           12

ظهور و گرايشهاي سياسي در آذربايجان                                                          16

تأثیر نخبگان سياسي و فكري در شكل دادن به هويت قومي                               16

قوم گرايي و سياست بين الملل                                                                     18

شكل گيري هويت قومي در جريان مبارزه نخبگان براي كسب قدرت                         19

تاريخچه راديو و تلويزيون جمهوري آذربايجان                                                         21

مهمترين شبكه هاي تلويزيوني جمهوري آذربايجان                                                21

شبكه تلويزيوني انس                                                                                    21

شبكه تلويزيوني اسپیس                                                                               22

شبكه تلويزيوني لایدر                                                                                    23

شبكه تلويزيوني اجتماعي جمهوري آذربايجان                                                      23

شبكه تلويزيوني آز تی وی                                                                              24

تلويزيون آزادليق                                                                                             25

شبكه هاي تلويزيوني كه توسط عناصر قوم گرا پان تركيسم راه اندازي شده می باشد         26

تلويزيون نداي آذربايجان                                                                                    26

تلويزيون اودلاريوردو                                                                                          26

تلويزيون آنا يورد                                                                                               27

تلويزيون گوني آذربايجان(گوناز تي وي)                                                                  27

شواهد تحقيق                                                                                                29

فصل سوم : روش اجراي تحقيق                                                                          30

نوع و روش تحقيق                                                                                            31

ابزار و روش گرد آوري اطلاعات                                                                              31

روش گرد آوري اطلاعات                                                                                      31

جامعه آماري و نمونه                                                                                         32

نمونه گيري                                                                                                     32

اعتبار و روايي پرسشنامه                                                                                    32

پايايي پرسشنامه                                                                                              33

روش تجزيه و تحليل                                                                                            33

فصل چهارم : تجزيه و تحليل يافته ها                                                                      34

جمعيت كلي استان به تفكيك شهرستانها                                                               35

جدول مربوط به مباني نظري                                                                                  36

جدول توزيع درصد فراواني                                                                                      37

تحليل و توضیح جدول توزيع درصد فراواني و رسم نمودار مربوطه                                       39

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات                                                                        55

اهم نتايج تحقيق                                                                                                 56

پيشنهادات                                                                                                         57

محدوديتهاي تحقيق                                                                                              58

چكيده تحقيق:

در اين پروژه كه تحت عنوان (بررسي تاثير رسانه هاي خارج از كشور بر علاقه جوانان 20 الي 30 سال به پان تركيسم در شهرستان اردبيل ، پارس آباد و مشگين شهر مي باشد) کوشش شده می باشد كه رسانه هاي گروهي (شبكه هاي تلويزيون) خارج از كشور كه در تبليغ افكار پان تركيسم فعاليت دارند شناسايي و تاثير آنها بر علاقه جوانان بين 20 الي 30 سال به پان تركيسم بررسي گردد.

در همين راستا پرسشنامه حاوي 23 سوال تهيه و به تناسب آمار جمعيت تعداد 100 نفر در شهرستان اردبيل 50 نفر در شهرستان پارس آباد 50 نفر در شهرستان مشگين شهر از جامعه آماري به روش نمونه گيري تصادفي ساده تكميل گرديد.

نوع تحقيق كاربردي و روش انجام آن توصيفي می باشد و ابزار گردآوري اطلاعات و شيوه انجام تحقيق اسنادي و پرسشنامه اي بوده می باشد البته امكان بهره گیری از روش مصاحبه و ساير روشها نيز وجود داشت كه بلحاظ ضيق مهلت تكميل تحقيق و لزوم مسافرت به شهرستانهاي مذكور و انجام هزينه اياب و ذهاب و ساير مشكلات جانبي فقط به روشها و ابزارهاي فوق اكتفا گرديد.

جامعه آماري جوانان بين 20 الي 30 سال شهرستان اردبيل – پاس آباد و مشگين شهر بودند كه سعي گرديد از دارندگان مدارك تحصيلي ديپلم به بالا پرسشنامه تكميل گردد.

طبق نتايج بدست آمده از هفت مورد فرضيه طرح شده فرضيه عدم تأمين نيازمنديهاي جوانان توسط شبكه‌هاي داخل كشور باعث گرايش آنان به شبكه‌هاي خارج شده می باشد با 71 درصد پاسخ مثبت 5/24 درصد پاسخ منفي و 5/4 درصد پاسخ نداده اولين و ضعف پوشش شبكه‌هاي داخل كشور باعث گرايش جوانان به رسانه‌هاي خارجي شده می باشد، با 67درصد پاسخ مثبت، 5/24درصد پاسخ منفي، 5/8 درصد پاسخ نداده دومين فرضيه و تأثير تنوع و جذابيت برنامه‌هاي شبكه‌هاي خارجي بر گرايش جوانان به آن برنامه‌ها با 5/53درصد پاسخ مثبت، 32درصد پاسخ منفي، 5/14درصد پاسخ نداده سومين فرضيه تأييد شده مي‌باشد. فرضيات، تأثير رسانه‌هاي خارج از كشور بر علاقه‌مندي جوانان به پان تركيسم با 5/50درصد پاسخ مثبت 5/37درصد پاسخ منفي 12درصد پاسخ نداده و فرضيه اهداف تجزيه طلبي بودن رسانه‌هاي خارج از كشور با 50درصد پاسخ مثبت 5/33 درصد پاسخ منفي 5/16 پاسخ نداده و فرضيه‌ موفقيت شبكه‌هاي خارجي در جذب طرفدار و بيننده با 5/46 درصد پاسخ مثبت، 40درصد پاسخ منفي، 13 درصد پاسخ نداده به ترتيب توسط نمونه‌هاي جامعه آماري تأييد گرديده‌اند.

پیشگفتار:

در اين پروژه کوشش شده كه تاثير شبكه هاي تلويزيوني خارج از كشور بر علاقمندي جوانان به پان تركيسم مورد بررسي قرار گيرد و جهت نتيجه گيري بهتر ضمن تصریح به تاريخچه شبكه هاي تلويزيوني جمهوري آذربايجان و شبكه هاي راه اندزي شده توسط عناصر قوم گرا با تكميل پرسشنامه از جامعه آماري نسبت به تحليل داده ها پرداخته شده می باشد و علاوه بر آن تأثیر رسانه هاي محلي و داخل كشور نيزدر مقابل فعاليت شبكه هاي خارجي در پرسشنامه تصریح و نظر پاسخگويان تجزيه و تحليل گرديده.

در بررسي اسنادي، سوابق و پرونده هاي تعداد 10 نفر ازفعالان قوم گرا در اردبيل مورد مظالعه قرار گرفته و تاثير رسانه ها بر فعاليت آنلن بررسي شده می باشد.

البته بعلت ضيق وقت امكان بهره گیری از تمامي ابزارهاي گرد آوري اطلاعات و بكارگيري روشهاي آن مقدور نگرديد ليكن مجموعه کوشش كوتاه مدت بوده و اميدوارم قابل بهره برداري بوده باشد.

فصل اول: مقدمه و کلیات

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مقدمه:

مسئله قوميت و قومگرايي از مسائل مهم (اجتماعي) كشور می باشد كه همواره در مراحل تبديل شدن به مسئله امنيتي می باشد، دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي جهت ضربه زدن به اين نظام از تمامي شگردها و شيوه ها اعم از تحريم اقتصادي، تحميل جنگ 8 ساله، متهم كردن به عدم رعايت حقوق بشر بهره گیری كرده و به حول قوه الهي موفق نشده می باشد و سرد مداران زور و استكبار جهاني راه و شيوه جديدي كه انتخاب كرده اند بر هم زدن امنيت داخلي كشور با تحريك قوميتها مي باشد و علنا در اين ارتباط بودجه كلاني اختصاص داده شده و سياستمداران آمريكا اعلام كرده اند در ايران پتانسيل قوميتها وجود داشته كه چندين سال می باشد كه از آن بي خبر بوده اند در نتيجه پس از آن توجه خاصي بر تحريك قوميتها كرده اند و نا آراميهاي استان خوزستان و استان هاي آذري نشين كشورمان در سالهاي اخير نتيجه اقدامات آنان ميباشد.

در اين ارتباط تأثیر رسانه هاي گروهي بسيار با اهميت و حساس می باشد بطوريكه اغتشاش خرداد سال 85 شهرستان اردبيل در ارتباط با موضوع كاريكاتور روزنامه ايران توسط رسانه هاي خارجي به ويژه شبكه هاي تلويزيوني جمهوري آذربايجان و شبكه هاي راه اندازي شده توسط عناصر قوم گرا كه از آمريكا پخش مي گردد هدايت مي گردید و اين شبكه هابا پخش برنامه هاي تحريك آميز و غلو كردن موضوع در صدد كشاندن مردم به خيابانها و صحنه هاي درگيري و روياروي مردم با مامورين بودند كه در اين تحقيق به شناسايي رسانه هاي مذكور همچنين تاثير آنان بر علاقه جوانان بر پان تركيسم پرداخته ايم كه انشاء قابل بهره برداري خواهد بود.

اظهار مسئله:

نظام مقدس جمهوري اسلامي در زماني پيروز گردید كه كشور ايران كاملا تحت نفوذ امپرياليسم غرب بود و اين نظام كه برگرفته از مكتب مقدس اسلام به ويژه مذهب تشيع بود اهداف سلطه جويانه ابر قدرتهاي غرب و شرق را در كشورمان نفي كرده ابر قدرت غرب كه حامي حكومت استبدادي ايران بود و بر ثروت ملي كشور خيمه زده و غارت ميكرد توان مقابله با ايمان و وحدت و رهبري انقلاب را از دست دادند و بصورت مفتضحانه خاك پاك كشورمان را ترك كردند.

اين شكست براي آنان نه تنها درس عبرت نشد بلكه به روش هاي گوناگون مانند تحريم اقتصادي، تحميل جنگ 8 ساله، تقويت وابستگان داخلي در مورد بر اندازي نظام مقدس اسلامي برآمدند تا مجددا كشور پهناور ايران اسلامي را به سلطه خود در آورند. با در نظر داشتن اينكه همه اين توطئه ها يكي پس از ديگري با لطف خداوند و اتحاد مردم و تدبير مسئولين نظام خنثي گرديد. لذا اكنون اين دشمن ديرينه نظام اسلامي توطئه شوم ديگري را طراحي كرده می باشد كه اين توطئه تحريك قوميتها و ايجاد درگيري قومي، جهت تجزيه كشور پهناور ايران به دست قوم گرايان ميباشد. و در اين راستا با تصويب بودجه و حمايت از قوميتها، راه اندازي شبكه هاي تلويزيوني و تبليغ بسيار وسيع قوم گرايي اقدام به برهم زدن امنيت داخلي كشورمان را مي نمايند كه ناآرامي هاي اخير خوزستان و استانها ي آذري نشين كشورمان نمونه اي از اقدامات آنان مي باشد.

در اين راستا تأثیر رسانه هاي خارجي بسيار با اهميت می باشد همواره با پخش برنامه هاي تبليغي درصدد تحريك احساسات جوانان ميباشند. بطوريكه شبكه هاي تلويزيون گوناز تي وي و تعداد ي از شبكه هاي تلويزيوني جمهوري آذربايجان در جريان اغتشاش خرداد سال 85 شهرهاي آذري نشين تأثیر مهمي را در تحريك و هدايت عناصر قوم گرا ايفا مي كردند و با پخش لحظه به لحظه ناآرامي ها و پخش خبرهاي كذب مبني بر كشته شدن تعداد زيادي از مردم به دست پليس، مردم را تحريك و هدايت مي كردند.

با در نظر داشتن اينكه موضوع قوميت گرايي و پان تركيسم به موضوع امنيتي تبديل شده و گردانندگان پان تركيسم امنيت ملي را نشانه رفته اند و اهداف تجزيه طلبي را دنبال ميكنند و در

اين راه رسانه هاي خارج از كشور رسالت پشتيباني از آن گروه را بعهده دارند. لذا اگر چه بيداري و غيرت آذري زبانان كشورمان و حس وطن پرستي و حمايت از نظام مقدس اسلامي همه توطئه آنان را خنثي خواهد كرد ولي باز هم نميتوان نسبت به آن بي تفاوت ماند. به همين دليل در اين پروژه تحقيق، کوشش شده می باشد كه تاثير رسانه هاي خارج از كشور بر علاقه جوانان به پان تركيسم در شهرستانهاي اردبيل، پارس آباد و مشگين شهر مورد بررسي قرار گيرد كه انشاء الله نتايج حاصله از آن در حل بعضي از مشكلات مؤثر باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 64

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***