دانلود فایل: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی -گسترش نوآوري در موسسات آموزش عالي بر مبناي مدل مالكوم بالدريچ

دانشکده تحصیلات تکمیلی گروه تکنولوژی آموزشی بررسي راهكارهاي گسترش نوآوري در موسسات آموزش عالي بر مبناي مدل مالكوم بالدريچ

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی گروه تکنولوژی آموزشی

 

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

بررسي راهكارهاي گسترش نوآوري در موسسات آموزش عالي بر مبناي مدل مالكوم بالدريچ

(مطالعه موردي دانشگاه ايلام)

 

 

استاد راهنما :

دکتر ملکیان

 

استاد مشاور:

دکتر حسين مهدي‌زاده

 

نگارش :

سال تحصیلی :91 -1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چكيده

نوآوری و خلاقیت به عنوان نیروی حرکتی تمام موسسات و سازمان های یک جامعه بخصوص برای دانشگاه ها که وظیفه تربیت نیروی انسانی را دارند امری ضروری می باشد.پژوهش حاضر باهدف شناخت و معرفی راهکارهای ارتقاء نوآوری در موسسات آموزش عالی بر مبنای مدل تعالی عملکرد مالکوم بالدریج به صورت پیمایشی و به وسیله پرسشنامه های محقق ساخته در بین78 نفر از اعضاء هیات علمی دانشگاه ایلام صورت گرفته می باشد.سوالات این پژوهش شامل هفت سوال در باره ی راهکارهای گسترش نوآوری بر مبنای هفت معیار بالدریچ می باشد که در نهایت با بهره گیری از نرم افزار spss به محاسبه میانگین رتبه ای راهکارهای به دست آمده پرداخته ایم که برای این کار از فرمول همبستگی رتبه ای فریدمن بهره گیری شده می باشد.نتایج به دست آمده حاکی از ارائه راهکارهایی برای ارتقاء نوآوری در دانشگاه بودهئ به علاوه اینکه معیار رهبری در این مدل دارای بیشترین امتیاز از نظر پاسخگویان بوده می باشد و این موضوع به معنای اهمیت تأثیر رییس دانشگاه در گسترش نوآوری نسبت به سایر معیارهای این مدل بوده می باشد.

 

 

کلید واژه ها

نو آوری، موسسات آموزش عالی، مدل مالکوم بالدریچ

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چكيده

فصل اول: كليات تحقيق

1-1. مقدمه 2

1-2. اظهار مسئله 4

1-3. ضرورت واهمیت انجام پژوهش: 7

1-4. اهداف پژوهش: 8

1-4-1. اهداف جزئی پژوهش. 8

1-5. سوالات پژوهش: 9

1-6. تعریف اصطلاحات و متغیرهای پژوهش: 9

1-7. معیارهای هفت گانه مدل تعالی بالدريج. 10

1-7-1. معیار یک (رهبری) 10

1-7-2. معیار دو (خط مشی و استراتژی) 10

1-7-3. معیار سه ( تمرکز بر دانشجویان، ذینفعان و بازار) 11

1-7-4. معیار چهارم (اندازه گیری، واکاوی و مدیریت دانش) 11

1-7-5. معیار پنج ( تمرکز بر نیروهای کاری) 11

1-7-6. معیار شش (مدیریت فرآیندها) 12

1-7-7. معیار هفت (نتایج) 12

1-8. تعاریف عملیاتی پژوهش. 12

1-8-1. معیار رهبری. 12

1-8-2. معیار برنامه ریزی راهبردی. 12

1-8-3. معیار تمرکز بر دانشجویان. 13

1-8-4. معیار سنجش،تحلیل و مدیریت دانش.. 13

1-8-5. معیار تمرکز بر اعضاء هیات علمی. 13

1-8-5. معیار مدیریت فرآیندها 13

1-8-6. معیار نتایج عملکرد 14

فصل دوم:  پيشينه تحقيق

پیش درآمد فصل دوم 16

مدل مالکوم بالدریج. 16

نگاهی بر مدل کانجی. 17

نگاهی بر مدل تعالی عملکرد EFQM.. 18

الف)معیارهای توانمندی سازمان: 18

ب) نتایج: 19

نگاهی بر مدل ادوارد دمینگ… 19

تاریخچه ی نوآوری و خلاقیت در سازمان ها 20

سیر تکامل موضوع نوآوری را می توان در ۵ موج اختصار نمود: 21

موج اول: دیدگاه شومپیتر. 21

موج دوم: نوآوری تکنولوژیک… 22

موج سوم: نوآوری صنعتی. 22

موج چهارم: 22

موج پنجم: نوآوری علمی ۱۹۹۳. 22

امواع مدل های نوآوری در سازمان. 23

انواع روش های نوآوری. 24

1- مهارگسلی ذهنی  یا بارش فکری(Br  St) 24

2-قوانین افزایش کیفیت اجرایی روش (( Br  St 24

3-شکل نوشتاری مهار گسلی ذهنی (BrW) 25

4- فرآیند بازتعریف اکتشافی(HRP) 25

5- مرور قیاس ها 25

6-نظریه ابداعانه حل مساله (TIPS) 25

7-  مدل (IMS) 26

نتیجه گیری از مطالب فصل. 29

فصل سوم: روش شناسي

3-1. پیش درآمدی برفصل سوم 31

3-2. روش تحقيق. 31

3-3. جامعه و نمونه آماری. 32

3-4. روشها يا ابزارهاي گردآوري داده‌ها 33

3-5. نحوه ساخت پرسش‌نامه محقق‌ساخته 33

3-6. روایی و پایایی روش و ابزار: 34

3-7. روش های آمار توصیفی: 34

3-8. روش های آمار استنباطی: 34

فصل چهارم: نتايج تحقيق

پیش درآمدی برفصل چهارم 37

جامعه آماری. 37

نتایج جدول: 98

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

پیش درآمدی بر فصل پنجم 102

اختصار پژوهش. 103

نتایج. 106

نتيجه‌گيري و بحث: 115

مقایسه نتایج پژوهش با موارد مشابه 117

محدويت‌هاي تحقيق: 121

محدوديت‌هاي در اختيار و كنترل محقق: 121

محدوديت‌هاي خارج از كنترل و اختيار محقق: 121

پیشنهادات پژوهش. 122

پیشنهادات کاربردی: 122

پیشنهادات پژوهشی: 123

منابع و ماخذ 124

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                        صفحه

 

جدول1-3 .   انطباق سؤالات تحقيق با سؤالات پرسشنامه

جدول 1-4 .  نوع ارزش های متناسب با گسترش نوآوری

جدول 2-4 .  نظرات نمونه آماری در زمینه فعالیت‌های رئیس دانشگاه

جدول3-4.   اهمیت فعالیت‌های مربوط به رئیس دانشگاه

جدول 4-4.  اختیارات رئیس دانشگاه برای تشویق و ترغیب کارکنان

جدول5-4.  نظارت نمونه آماری در زمینه تدوین اهداف و استراتژی

جدول 6-4.  نظرات نمونه آماری در مورد تدوین اهداف دانشگاه

جدول 7-4.   نظرات نمونه آماری درمورد استراتژی‌های مرتبط با نوآوری

جدول 8-4.  نظرات نمونه آماری در مورد تدوین خط مشی‌ها

جدول 9-4.  نظرات نمونه آماری در مورد تمرکز بر ذینفعان

جدول 10-4.  راهکارهای گسترش نوآوری در دانشگاه با تمرکز بر ذینفعان

جدول 11-4.   ایجاد راهکار برای ارتقاء نوآوری با تکیه بر تمرکز بر ذینفعان

جدول 12-4.  نظرات نمونه آماری درمورد تمرکز بر ذینفعان و بازار کار

جدول 13-4.  نظرات نمونه آماري درمورد مديريت دانش

جدول 14-4.  نظرات نمونه آماري در مورد مفيد واقع شدن مديريت دانش

جدول 15-4. گسترش نوآوري با در نظر داشتن مديريت دانش

جدول 16-4.  راهكارهاي نوآوري با در نظر داشتن مديريت دانش

جدول 17-4.  تأثیر نيروهاي كاري در ارتقاء نوآوري

جدول 18-4.  اثرگذاري تمركز بر نيروهاي كاري در گسترش نوآوری

جدول 19-4.  نظرات نمونه آماري در مورد چگونگي گسترش نوآوري در دانشگاه

جدول 20-4.  ايجاد راهكاري براي ارتقاء نوآوري از طريق نيروهاي كاري

جدول 21-4.   نظرات نمونه آماري در مورد معيار مديريت فرآيند

جدول 22-4.  افرادی که مي‌توانند با مديريت فرآيندها منجر به نوآوري در دانشگاه گردند

جدول23-4.  فرآيندهايي كه منجربه خلاقيت در دانشگاه مي‌شوند

جدول 24-4.   اهمیت فعاليت‌هايي که منجربه خلاقیت می شوند

جدول 25-4.   نتايج مؤثر در ايجاد نوآوري در دانشگاه

جدول 26-4.  نتايج برنامه‌ريزي دانشگاه

جدول 27-4.  چگونگي تبديل نتايج بدست آمده به راهکاری براي نوآوري

جدول 28-4.   نتيجه ای خوب از فعاليت‌هاي دانشگاه كه منجر به نوآوري گردد

جدول 29-4.  نتایج آمار توصیفی

جدول 30-4 .  آزمون فریدمن  برای ارزش های سازمانی مربوط به رهبر

جدول 31-4   آزمون فریدمن  برای فعالیت های مربوط به رییس دانشگاه

جدول 32-4.   آزمون فریدمن  برای فعالیت های نوآورانه رییس دانشگاه

جدول 33-4.   آزمون فریدمن برای اختیارات رییس برای تشویق کارکنان

جدول 34-4 .  آزمون فریدمن  برای تدوین اهداف بر اساس منافع ذینفعان

جدول 35-4.   آزمون فریدمن  برای اهداف دانشگاه منجر به گسترش نوآوری

جدول36-4.   آزمون فریدمن  برای اصول مربوط به خط مشی دانشگاه

جدول37-4.   آزمون فریدمن برای گسترش نوآوری با در نظر داشتن اهداف

جدول38-4   آزمون فریدمن برای تمرکز بر بازار کار و ذینفعان

جدول 39-4.   راهکار های گسترش نوآوری با تمرکز بر بازار کار

جدول 40-4.   آزمون فریدمن برای گسترش نوآوری با تمرکز بر منافع  ذینفعان

جدول 41-4.   آزمون فریدمن برای راهکارهای  نوآوری  با در نظر داشتن و بازار کار

جدول 42-4 .  آزمون فریدمن برای  موارد مربوط به مدیریت دانش

جدول 43-4.   آزمون فریدمن برای  مدیریت دانش برای ارتقاء نوآوری

جدول 44-4.   آزمون فریدمن برای موارد مربوط به مدیریت دانش

جدول 45-4.   آزمون فریدمن برای راهکار ارتقاء نوآوری در دانشگاه

جدول 46-4   آزمون فریدمن برای موارد مربوط به تمرکز بر  اعضاء هیات علمی

جدول 47-4.   آزمون  فریدمن برای اهمیت تمرکز بر نیروهای کاری

جدول 48-4.   آزمون فریدمن برای تمرکز بر نیروهای کاری

جدول 49-4.   آزمون فریدمن برای اشاعه نوآوری توسط نیروهای کاری

جدول 50-4   آزمون فریدمن برای موارد مربوط به معیار مدیریت فرایندها

جدول 51-4.   آزمون فریدمن در مورد مدیریت فرآیند ها

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جدول 52-4.   آزمون فریدمن برای گسترش نوآوری با در نظر داشتن مدیریت فرآیندها

جدول 53-4.   آزمون همبستگی فریدمن برای نوآوری با در نظر داشتن فرآیندها

جدول 54-4.   آزمون فریدمن برای معیار نتایج

جدول 55-4.   آزمون فریدمن برای نتایج دانشگاه که حاصل برنامه ریزی دانشگاه می باشد

جدول 56-4.   آزمون  فریدمن در موردتبدیل معیار نتایج بدست آمده

جدول 57-4   آزمون فریدمن در مورد بهترین نتیجه از فعالیت های دانشگاه

جدول 58-4  نتایج سوالات پژوهش

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                        صفحه

 

نمودار 1-4.  نوع ارزش های متناسب با گسترش نوآوری

نمودار 2-4. .  نظرات نمونه آماری در زمینه فعالیت‌های رئیس دانشگاه

نمودار 3-4.  اهمیت فعالیت‌های مربوط به رئیس دانشگاه

نمودار4-4.  اختیارات رئیس دانشگاه برای تشویق و ترغیب کارکنان

نمودار5-4.  توزیع پراکنش نمونه آماری در زمینه تدوین اهداف

نمودار6-4.  نظرات نمونه آماری در مورد تدوین اهداف دانشگاه

نمودار 7-4. نظرات نمونه آماری درمورد استراتژی‌های مرتبط با نوآوری

نمودار 8-4.  نظرات نمونه آماری در مورد تدوین خط مشی‌های دانشگاه

نمودار 9-4.  نظرات نمونه آماری در مورد تمرکز بر ذینفعان دانشگاه

نمودار 10-4.  راهکارهای گسترش نوآوری در دانشگاه با تمرکز بر ذینفعان

نمودار11-4.   ایجاد راهکا برای ارتقاء نوآوری با تکیه بر تمرکز بر ذینفعان

نمودار 12-4.  نظرات نمونه آماری درمورد تمرکز بر ذینفعان

نمودار 13-4.  نظرات نمونه آماري درمورد مديريت دانش و اطلاعات

نمودار14-4.  نظرات نمونه آماري در مورد مفيد واقع شدن مديريت دانش

نمودار 15-4 . گسترش نوآوري با در نظر داشتن مديريت دانش

نمودار 16-4.  راهكارهاي نوآوري با در نظر داشتن مديريت دانش

نمودار17-4.  تأثیر نيروهاي كاري در ارتقاء نوآوري در دانشگاه

نمودار 18-4.  اثرگذاري تمركز بر نيروهاي كاري

نمودار 19-4. چگونگي گسترش نوآوري در دانشگاه

نمودار 20-4. راهكاري براي ارتقاء نوآوري از طريق نيروهاي كاري

نمودار21-4.   نظرات نمونه آماري در مورد معيار مديريت فرآيندها

نمودار 22-4.  افرادی که با مديريت فرآيندها منجر به نوآوري می گردند

نمودار23-4.  فرآيندهايي كه منجربه خلاقيت در دانشگاه مي‌شوند

نمودار 24-4. اهمیت فعاليت‌هايي که منجربه خلاقیت می شوند

نمودار 25-4. نتايج مؤثر در ايجاد نوآوري در دانشگاه

نمودار 26-4.  نظرات نمونه آماري در مورد نتايج برنامه‌ريزي دانشگاه

نمودار27-4.  چگونگي تبديل نتايج بدست آمده به راهکاری براي نوآوري

نمودار 28-4.   نتيجه ای خوب از فعاليت‌هاي دانشگاه

نمودار 29-4.  نتایج  پژوهش

 

فهرست شكل‌ها

عنوان                                                                                                        صفحه

 

1- 1. مدل قشه مفهومی مالکوم بالدریچ

1-4.  مدل مفهومی نتایج پژوهش

 

 

 

 

 

فصل اول

كليات تحقيق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1. مقدمه

با پیشرفت های روز افزون علم و فناوری و جریان گستردگی اطلاعات و ارتباطات جوامع امروزی بیش از پیش دچار پیچیدگی و چالش شده می باشد.لذا هر جامعه و سازمانی برای بقاء و جلوگیری از رکود و عقب ماندگی نیازمند تحول و نوآوری می باشد. و از آنجا که نو آوری تغییری می باشد معنی دار که برای بهبود خدمات و فرآیندهای سازمانی و ایجاد ارزشهای جدید برای ذینفعان سازمانها انجام می شود برای دستیابی به تمامی ابعاد مقوله ی نوآوری بایستی بر تمامی بخش های یک سازمان متمرکز گردید.)شرفی،1387)

در این بین دانشگاهها به عنوان سازمان هائی که تأثیر اساسی در تولید اندیشه های جدید و نیز انباشت و انتقال دانش جدید دارند و به صورتی روزافزون نیازمند به روزسازی و ارتقاء نوآوری هستند که  مورد توجه ما در مطالعه ی پیش رو قرار گرفته اند. از میان مدل های تعالی کیفیت و نوآوری نیز مدل مالكوم بالدريج[1] را در نظر گرفته ایم که بر مبنای این مدل سازوکارها و مجموعه ارزشها و مفاهیم کلیدی در قالب 8 معیار برای ارتقاء نوآوری تعریف شده می باشد.مانند مزایای عمده این مدل بر سایر مدل های تعالی عملکرد موجود مانند: مدل کانجی[2]، EQFM [3]و یا دمینیگ[4] این می باشد که با در نظر داشتن مطالعه ما در حوزه ی محیط آموزشی دانشگاه این مدل مراکز آموزشی را دربرگرفته و شامل می گردد.(صفایی فخری وجلال وندی،1389)

از طرفی کیفیت آموزشی و پژوهشی مانند دغدغه هائی می باشد که همیشه نظام های دانشگاهی برای دستیابی به آن کوشش می کنند.

پس ارتقای مستمر کیفیت آموزش عالی مستلزم بهره گیری از ارزیابی آموزشی می باشد و لزوم استقرار یک سیستم ارزیابی کارآمد و هدفمند در نظام آموزشی عالی به مقصود مطالعه و ارزشیابی کیفیت و نوآوری های آموزشی امری اساسی می باشد که شاید امروزه بیش از پیش نیاز به آن از طرف دانشگاه ها و مراکز آموزشی احساس می گردد.(لبانی مطلق،1387)

بر این اساس آن چیز که که نیاز می باشد یک مدل یا ابزار می باشد که فرآیندی سیستماتیک برای پیشبرد و مدیریت که با هدف بهبود عملکرد سازمانها در کلیه ابعاد و ارتقای کیفیت طراحی شده باشد.اگر چه هیچ یک از الگوهای بهبود کیفیت بدون محدودیت نیست مفید بودن مدل بالدریج در آموزش عالی نسبت به سایر مدل های مشابه به روشنی مشخص می باشد زیرا این معیار با شروع فرآیند بهبود و ارزیابی نظام یافته چهارچوب قابل اعتمادی را از طریق تغییرات همراه با نوآوری فراهم می کند.(لبانی مطلق،1387)

پژوهش حاضر بنا بر تعاریفی که از مقوله نوآوری در موسسات آموزش عالی هست به مطالعه راهکارها و روش هایی می پردازدکه بر مبنای اصول هشت گانه مدل مالکوم بالدریج منجر به گسترش نوآوری در این موسسات می گردد.در این راستا با طرح پرسشنامه هایی در ارتباط با هر یک از معیار های مدل و نیز انجام مصاحبه با افراد نظریه پرداز در زمینه پژوهش به جمع آوری اطلاعات لازم پرداخته ایم که در نهایت بتوانیم بتوانیم به جمع بندی و نتیجه گیری از این نظرات راهکارهای مقتضی و مورد بهره گیری برای نوآوری را که بنابر تعریف فرآیند هدایت شده طرح ایده های جدید و دانش جدید در باب تولیدات و خدمات یک سازمان می باشد بر مبنای مدل مالکوم بالدریج بیابیم. (احدی و مسچی،1387)

 

1-2. اظهار مسئله

رشد بی وقفه دانش و تکنولوژی در جهان فرامدرن کنونی و گستردگی دامنه آن کشورهای در حال توسعه را ملزم به سرمایه گذاری در تربیت و پرورش افرادی خلاق و نوآور نموده می باشد تا بنیادهای علمی جامعه را مستحکم نموده و به ارتقاء تکنولوژیک کشور همت گذارند. از آنجا که موفقیت شرکت ها و سازمانها در گرو افزایش نوآوری آنهاست ضرورت در نظر داشتن نوآوری و کاربست آن درجامعه ، تسهیل گر دستیابی به اهداف توسعه پایدار می باشد. ( امیدیان زاده، ۱۳۸۷) و از آنجا که دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مرکز تحولات یک جامعه هستند بایستی بایستی به گونه ای مدیریت شوند که نوآوری به عنوان دانشی ضروری مطرح گردیده و گسترش داده گردد. ( صالحی امیدی۱۳۸۷)

با در نظر داشتن این مطالب مسئله پژوهش پیش رو این می باشد که با در نظر داشتن انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات و در محیط پر رقابت امروزی که تقاضا برای ورود به دانشگاه پیش از پیش بالا رفته و انتظارات مشتریان آموزش عالی با چالش های فراوانی مواجه شده نیاز به نوآوری در آموزش عالی الزامی می باشد! دانشگاه ها بایستی به گونه ای مدیریت شوند که نوآوری به عنوان یک فرهنگ و بخشی از فعالیت های روزانه درآید( هریس[5] به نقل از نصر آزادانی،1387).

واضح می باشد که بسیاری مؤسسات آموزشی فاقد یک چهارچوب سیستماتیک برای ایجاد تغییرات و مدیریت نوآوری هستند که در این بین مالكوم بالدريج مدل مناسبی را برای تعالی عملکرد ارائه می دهد و می توان قسمت مجهول مسئله را که همان ایجاد راهکارهائی برای ارتقاء نوآوری در یک سازمان می باشد را بر اساس آن روشن ساخت، هدف از پژوهش حاضر مطالعه استراتژی های ممکن برای ارتقاء و گسترش فعالیت‌های نوآورانه در آموزش عالی بر پایه مدل بالدريج می باشد. معیار مذکور معیار جامعی برای تنظیم رسالت، چشم انداز، ارزشها، اهداف و چالش های راهبردی فراهم می سازد که تا کنون مؤسسات آموزشی زیادی برای بهبود درونی و ارتقاء سطح کیفیت بهره گیری نموده اند( لبانی مطلق، 1387)و متغیری که در این پژوهش کوشش در مطالعه آن داریم راهکارهای گسترش نوآوری در مراکز آموزش عالی می باشد و به گونه موردی دانشگاه ایلام مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

طبیعی می باشد که آموزش عالی دارای همه ی عناصری می باشد که برای تغییر و نوآوری ضروری می باشد و آن چیز که که نیاز می باشد یک مدل یا ابزار می باشد که فرآیندی سیستماتیک برای پیشبرد و مدیریت تغییرات فراهم سازد که ما از میان مدل های تعالی عملکرد موجود مدل مالكوم بالدريج را به این مقصود انتخاب کرده ایم.

مساله اصلی پژوهش حاضر یافتن راهکارها و روش هایی می باشد که بر مبنای مدل انتخابی ما تحت عنوان مدل تعالی عملکرد مالکوم بالدریج و بر اساس معیارهای هفت گانه این مدل به صورتی سیستماتیک و نظام یافته بتواند نوآوری و خلاقیت را در یک موسسه آموزش عالی اشاعه دهد چراکه موسسات آموزش عالی بعنوان مرکز تحولات در جامعه نیازمند به روز سازی و بهبود اوضاع برای رویارویی با مسائل و چالش های پیش رو هستند.

[1] – malkom Baldrige

[2] -Kanji

[3] – europen    foundation   for  quality  managment

[4] -Deming

[5] – haris crise

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

 

تعداد صفحه :117

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com