فایل تحقیق : پایان نامه طراحی آموزشی مبتنی بر روش نظامدارواکت

طراحی آموزشی مبتنی برروش نظامدارواکت (VAKT) وتأثیرآن برکاهش اختلالات نوشتاری کودکان پسر پایه دوم ابتدایی شهر سنندج

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                       صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل اول : کلیات

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

اظهار مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………..12

ضرورت و اهمیت انجام تحقيق ………………………………………………………………………………………………………15

اهداف تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………………18

فرضیه های تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………..19

تعريف مفهومي متغيرها…………………………………………………………………………………………………………………..20

تعريف عملياتي متغيرها…………………………………………………………………………………………………………………..21

متغیرهای تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………………22

 

فصل دوم: ادبیات پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………24

بخش اول (مباني نظري)…………………………………………………………………………………………………………………25

طراحي آموزشي……………………………………………………………………………………………………………………………25

تعاريف طراحي آموزشي ……………………………………………………………………………………………………………….26

ويژگي هاي طرح آموزشي …………………………………………………………………………………………………………….28

تأثیر طراح آموزشي………………………………………………………………………………………………………………………33

استدلال هاي اساسي در مورد فرايند طراحي آموزشي ………………………………………………………………………..34

مزاياي كاربرد فرايند طراحي آموزشي …………………………………………………………………………………………….39

مزاياي طراحي آموزشي در آموزش و پرورش عمومي………………………………………………………………………..40

رويكردهاي طراحي آموزشي…………………………………………………………………………………………………………..42

طراحي آموزشي در سطح خرد ………………………………………………………………………………………………………45

طراحي آموزشي در سطح كلان……………………………………………………………………………………………………….45

تعريف يادگيري…………………………………………………………………………………………………………………………….46

نظريه هاي يادگيري……………………………………………………………………………………………………………………….48

اصول يادگيري……………………………………………………………………………………………………………………………..60

مشكلات يادگيري………………………………………………………………………………………………………………………….61

اختلالات يادگيري…………………………………………………………………………………………………………………………62

مشخصه هاي اوليه در ناتواني يادگيري……………………………………………………………………………………………..65

طبقه بندي اختلالات يادگيري………………………………………………………………………………………………………….65

عوامل دخيل در اختلالات نوشتاري………………………………………………………………………………………………….74

اختلالات كنترل حركتي………………………………………………………………………………………………………………….74

اختلالات ادراك بصري…………………………………………………………………………………………………………………..76

اختلالات حافظه بصري…………………………………………………………………………………………………………………..77

چپ دستي……………………………………………………………………………………………………………………………………77

نظريه هاي چپ دستي…………………………………………………………………………………………………………………….79

عوامل مؤثر بر چپ دستي……………………………………………………………………………………………………………….82

شرايط مؤثر بر بد خطي………………………………………………………………………………………………………………….84

خطاهاي متداول در نوشتن………………………………………………………………………………………………………………89

آموزش چگونه نوشتن به كودكان چپ دست……………………………………………………………………………………..92

روش نظامدار واكت (vakt)………………………………………………………………………………………………………….94

الگوي پيشنهادي طراحي آموزشي بر اساس روش نظامدار واكت…………………………………………………………..97

بخش دوم (پیشینه تجربي) …………………………………………………………………………………………………………..100

تحقيقات انجام شده در داخل كشور………………………………………………………………………………………………..100

تحقيقات انجام شده در خارج كشور……………………………………………………………………………………………….103

جمع بندي و نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………………….107

فصل سوم:روش شناسي پژوهش

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….109

روشت حقيق ………………………………………………………………………………………………………………………………110

طرح تخقيق ……………………………………………………………………………………………………………………………….111

جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………..114

حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………114

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ابزار گردآوري داده ها …………………………………………………………………………………………………………………115

روایی ابزار تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………115

پايايي ابزار تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………..115

روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………………..116

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………

آمار توصيفي………………………………………………………………………………………………………………………………

آمار استنباطي ……………………………………………………………………………………………………………………………

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………

بحث در مورد فرض اول …………………………………………………………………………………………………………….

بحث در مورد فرض دوم …………………………………………………………………………………………………………….

بحث در مورد فرض سوم …………………………………………………………………………………………………………..

بحث در مورد فرض چهارم………………………………………………………………………………………………………….

پیشنهادات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….

محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….

منابع و مراجع ……………………………………………………………………………………………………………………………

ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

چكيده:

 هدف پژوهش طراحی آموزشی مبتنی برروش نظامدارواکت (VAKT) و مطالعه تأثیرآن برکاهش اختلالات نوشتاری کودکان پسر پایه دوم ابتدایی شهر سنندج بود. روش پژوهش آزمایشی و جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل  138 نفر دانش آموز دارای اختلال نوشتاری  می باشند. با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده 40 نفر انتخاب گردید. پس از انتخاب طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل،گروه آزمایش در معرض  متغیر مستقل که طراحی آموزشی به روش نظامدار واکت می باشد قرار می گیرند.و گروه کنترل به روش معمول در مدارس آموزش می بیند. داده های بدست آمده از پیش آزمون و پس آزمون با بهره گیری از تحلیل کوواریانس و نرم افزارspss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت، یافته ها نشان داد: .

1.طراحی آموزشی به روش نظامدار واکت بر کاهش اختلالات کنترل حرکتی در ناتوانی های نوشتاری دانش آموزان پایه دوم ابتدایی در سطح تأثیر(p=0/001) دارد.2. طراحی آموزشی به روش نظامدار واکت بر کاهش اختلالات ادراک بصری در ناتوانی های نوشتاری دانش آموزان پایه دوم ابتدایی در سطح (p=0/005) تأثیر دارد. 3. طراحی آموزشی به روش نظامدار واکت بر کاهش اختلالات حافظه بصری در ناتوانی های نوشتاری دانش آموزان پایه دوم ابتدایی در سطح  (p=0/001)تأثیر دارد4. طراحی آموزشی به روش نظامدار واکت بر کاهش اختلالات چپ دستی در ناتوانی های نوشتاری دانش آموزان پایه دوم ابتدایی در سطح (p=0/000) تأثیر دارد. نتیجه گیری: بهره گیری ازروش نظامدار واکت بر کاهش اختلال نوشتاری دانش آموزان ویژه یادگیری منتهی می گردد.

کلید واژه ها: طراحی آموزشی، روش نظامدار واکت، اختلالات نوشتاری، دانش آموزان ویژه یادگیری.

 

فصل یکم

كليات پژوهش

مقدمه:

از نیمه قرن بیستم (دهه 1960) پژوهش و مطالعه درمورد کودکاني آغاز شده می باشد که حالت و کردار آنان برای بسیاری از پدران، مادران، معلمان و مددکاران حیران کننده می باشد. این گروه، علی رغم داشتن هوش طبیعی، بدون بهره­گیری از آموزش­های ویژه قادر به ادامه تحصیل نیستند، یا بعضی دیگر ممکن می باشد یک روز مطلب را به خوبی فراگیرند و روز دیگر تمام آن را فراموش کنند ( كريمي، 1388). عده ای دیگر در پاره­ای از کارها بر بسیاری از همگنان خود پیشی می­گیرند و در قسمتی دیگر مانند کودکان کوچک تر از خود اقدام می­کنند. بسیاری از این کودکان تنها در یادگیری یک درس خاص دچار مشکل هستند، اما بعضی از آنان در یادگیری چند موضوع درسی مشکل دارند. مشکل یادگیری این کودکان معمولاً با افزایش سن آنان شدیدتر می­گردد (همان منبع).

یکی از موارد شایع اختلال یادگیری، اختلال در نوشتن (رشدی) می باشد که به گونه متنوع به کلینیک­های کاردرمانی مراجعه دارند. اختلال نوشتن یک اختلال مهارت آموزشی تعریف می­گردد که در دوران کودکی ظاهر می­گردد. این کودکان معمولاً وارونه ­نویسی می­کنند یا بسیار بد خط می‏نویسند. بعضی از محققان عقیده دارند که بدنویسی این کودکان معمولاً به دلیل عدم هماهنگی آنان می باشد ( چالفانت، ترجمه رونقي و همكاران، 1377).

اختلال نوشتن بوسیله مهارت های نوشتنی که به گونه قابل توجه پایین تر از سطح مورد انتظار با در نظر داشتن سن، ظرفیت هوش و سطح آموزش که بوسیله یک آزمون هنجارگزینی شده تعیین می گردد، توصیف شده می باشد. مؤلفه های اختلال نوشتن شامل املای ضعیف، اشتباهات در دستور زبان و نقطه گذاری، و دستخط ضعیف می باشد. ناتوانی های نوشتن اغلب با دیگر اختلالات یادگیری همراه می باشد (كرمي، 1383). معضلات خواندن و نوشتن ممکن می باشد به گونه اولیه ناشی از اختلال کلی در عملکرد هوش باشد که در عقب ماندگی ذهنی دیده می گردد. این را می توان با اجرای یک آزمون هنجاریابی شده هوش آن را ارزیابی نمود. نارساخوانی (و پی آمد آن نادرست نویسی) اصطلاحی کلّی می باشد که وجود مشکلاتی را در قلمرو زبان نوشتاری مشخص می کند (والاس و مك لافلين، ترجمه منشي طوسي، 1370). باتوجه به این نظر که “آن چیز که خوب یادگرفته می گردد به خوبی نیز به یاد آورده می گردد (سیف ،1387). در این پژوهش (طراحی آموزشی مبتنی بر روش نظامدار واکت و تأثیر آن بر کاهش اختلالات نوشتن در کودکان پسر پایه دوم) کوشش شده تا با پرداختن به وضعیت کنونی آموزش نوشتن ، معضلات روش آموزش آن مطالعه گردد، و با بهره گیری از طراحی آموزشی مبتنی بر روش نظامدار واکت در جهت افزایش کیفیت تدریس این درس گام های مثبت برداشته گردد. یکی از سؤالات که نیاز به مطالعه بیشتر دارد این می باشد که آیا روش نظامدار واکت با در نظر داشتن چشم اندازهای مثبتی که در آموزش و یادگیری دارد می تواند میزان تحقق اهداف درس خواندن و هجی کردن را در کودکان دارای اختلال افزایش دهد و یا تاثیر چندانی در این زمینه ندارد؟

1-2- بيان مسأله:

توجه مؤلفان به اختلالات زبان نوشتاری (اختلال خواندن ، اختلال نوشتن) به عنوان نتیجه آگاهی فزاینده از  این واقعیت تلقی شده می باشد که بخش بزرگی از دانش آموزان از خدمات تربیتی مورد نیاز خود بهره مند نمی شوند. از آنجا که اغلب این گروه از دانش آموزان در طیف هوشی بهنجار قرار دارند به استعداد بالقوه خود نائل نشده و در نتیجه به عقب ماندگی تحصیلی دچار می شوند (هالاهان[1] ، کافمن[2]1994به نقل از جواديان، 1378). از نظر استرانگ[3] به نقل از والاس[4] و مک لافلین[5] (1994) «معضلات خواندن و نوشتن مهم ترین عوامل عدم موفّقیّت در مدرسه دانسته شده می باشد». این معضلات در واقع ساده ترین نشانه ای می باشد که با کمک آن می توان شکست کودک را در بسیاری از زمینه های تحصیلی دیگر پیش بینی نمود (همان منبع). نارساخوانی (پی آمد آن نادرست نویسی ) اصطلاحی کلی می باشد که وجود معضلات را در قلمرو اکتساب زبان نوشتاری مشخص می کند. مشکل پایدار یادگیری خواندن و خودکار شدن را در کودکانی که دچار عقب ماندگی شدید یا نارسائی حسی نیستند و مدرسه را در سن معمول آغاز کرده اند، نارسا خوانی می نامند. آن چیز که نارسا خوان را از دیگران متمایز می کند نوع اشتباهات نبوده بلکه پا برجا ماندن آنهاست (تبريزي، 1384).

نوشتن مهارت پیش نیاز هجی کردن و اظهار نوشتاری می باشد پس نقص در دست خط مانعی برای اظهار نوشتاری می باشد برای کار با کودکانی که معضلات شدید نوشتاری دارند از روش هايی بایستی بهره گیری نمود که پایدار و نظامدار باشند. یکی از این روش ها، روش 12مرحله ای واکت می باشد که پایدار، نظامدار و چند حسی می باشد در اين روش تأکید بیشتر روی بکارگیری تمام حواس می باشد. لرنر[6] (1993) معتقد می باشد رویکرد چند حسی بر این فرض می باشد که اگر اطلاعات به جای یک حس از طریق چند حس دریافت شوند، یادگیری برای بعضی از دانش آموزان تسهیل می گردد (لرنر، ترجمه دانش، 1386). کرک و چالفانت[7] با تصریح به تأثیر مهم رویکرد چند حسی در ترمیم معضلات ناتوانی یادگیری می گویند: در این رویکرد فرض اساسی این می باشد که کودک به تمام راه های حسی خود برای انجام فرآیند یادگیری نیاز دارد و از طریق همکاری همه ی آن ها یادگیری تقویت شده و افزایش می یابد ( کرک و چالفانت، ترجمه رونقی، 1377).

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در پژوهشی که توسط بهاری (1385) انجام گرفت، نشان داد که با بکارگیری وسیله ی آموزشی سینا که وسیله ای برای آموزش خواندن و هجی کردن با بهره گیری از روش چند حسی می باشد و توسط سیف نراقی و نادری تهیه شده می باشد که عمده ترین هدف این وسیله آموزش خواندن، هجی کردن و در نهایت نوشتن به کودکانی که اختلال یادگیری دارند، می باشند می باشد. زیرا این گونه کودکان قادر به یادگیری حروف و کلمات از طریق آموزش های رایج در مدارس عادی نیستند و نیاز به آموزش ویژه ای دارند که به یاری آن تمام حواس آن ها به ویژه حس لامسه به کار گرفته گردد، می توان ضمن تسهیل در یادگیری حروف و کلمات جدید، خطاهای مختلف مانند: حذف، جا انداختن حرف و کلمه و جانشینی را کاهش داد و می توان ادعا نمود که با بکارگیری این وسیله همانند دیگر روش های چند حسی، چندین کانال ورودی به گونه همزمان به کودک کمک می کند تا او بتواند در یک سطح عصب شناختی آن چیز که را می شنود با آن چه که می بیند پیوند دهد تا در کودک مفاهیم لازم برای بازشناسی لغات جدید ایجاد گردد.

همچنین لوردی[8] (2004) در پژوهشی به مطالعه اثر رویکرد آموزشی چند حسی بر پردازش زبان و خواندن دانش آموزان با بهره هوشی متوسط که در خواندن و پردازش زبان مشکل داشتند، پرداخت و نشان داد که علاوه بر کاهش معضلات خواندن، اعتماد به نفس آزمودنی ها نیز بهبود پیدا نمود. سیف نراقی و نادری  با بهره گیری از روش های چند حسی وسیله ای ابداع نمود ه اند که می توان از آن به عنوان بازی برای کاهش نارساخوانی بهره گیری نمود.آن ها وسیله آموزشی خود را وسیله آموزشی سینا گذاشته اند.(سیف نراقی و نادری،1384). 

در پژوهشی جنابادی (1386) تاثیر روش های بازپروری کپارت، فرنالد[9] و وسیله آموزشی سینا را در درمان نارسایی های ویژه یادگیری خواندن و دیکته 40 دانش آموز نارسا خوان شهر زاهدان، مورد مطالعه قرار داد و دریافت که بهره گیری از روش چند حسی فرنالد و وسیله آموزشی سینا، در درمان نارسایی های ویژه یادگیری، موثرتر از روش کپارک هستند (حسن زاده،1389).

یکی از معضلات مهم آموزشي به ویژه در کشورهای درحال توسعه مانند ايران، مشکل نداشتن روش هاي آموزشي خاص در ارتباط با مقاطع پايين تحصيلي به خصوص دوران ابتدایي می باشد. باتوجه به شیوع بالای معضلات یادگیری در دانش آموزان که از 1تا30 درصداست (رمضانی،1383). مطالعاتی در ارتباط با بکارگیری روش های جدید و رسانه های آموزشی متنوع در مورد دانش آموزان دارای ناتوانی های نوشتن آن چنان که بایستی در ایران صورت نگرفته می باشد و به دلیل جدید بودن این روش ها و نبود امکانات در مدارس، معلمان هم چنان از روش های قدیمی خود بهره می گیرندو در بیشتر مواقع به دلیل توجه ناکافی و عدم برخورد علمی و کارشناسانه با معضلات یادگیری کودکان، معضلات آن ها جدی تر شده یا دچار افت تحصیلی و مردودی می شوند که خود علت بسیاری از معضلات عاطفی، افسردگی، اظطراب و پرخاشگری کودک می باشد (تبریزی،1382).  اختلالات و ناتوانايي هاي نوشتاري در اين دوره كه معمولأ شامل موارد: اختلالات كنترل حركتي، ادراك بصري، حافظه بصري، چپ دستي می باشد از اقداماتي می باشد كه سازمان آموزش و پرورش با طراحي هاي روش هاي آموزشي میبایست به آن توجه نمایند (آقازاده، 1388).

بدیهی می باشد شناسایی و کنترل ناتوانايي هاي نوشتاري برای بالابردن سطح آموزش در سایه دارا بودن طراحي روش هاي آموزشي ممكن می باشد. از اين رو پژوهش حاضر با در نظر داشتن پيشرفت هاي اخير در زمينه طراحي روش هاي آموزشي بر اساس روش هاي نوين در پي طراحی آموزشی مبتنی بر روش نظامدار واکت و تأثیرآن برکاهش اختلالات نوشتاری کودکان پایه دوم ابتدایی شهر سنندج مي باشد.

[1]- Hallahan

[2]- Kaufman

[3]- Strong

[4]- Vallas

[5]- Mclaflein

Leaner- [6]

Kirk & Chalfent  -[7]

[8] – Lordy

[9]  –  FerNald

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :152

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com