دانلود فرمت word : پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اثر بخشی دوره های آموزشی ICDL بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دبیران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه :

امروزه بدون وجود یک نظام ارتباطی و اطلاعاتی گسترده و فعال هیچ تلاشی جهت تولید و پیشرفت جامعه به موفقیت نمی رسد . دولت برای هماهنگی نیروی انسانی سازمانها با این پیشرفتها و ارئه خدمات به روز و با حداکثر تاثیر به ارباب رجوع ، بر آموزش دوره های فن آوری اطلاعات به نیروی انسانی سازمانها تأکید ورزد حال که چند سالی از برگزاری دوره های فن آوری اطلاعات می گذرد و ضروری خواهد بود که قابلیت ها و اثرات این دوره ها بر کارکنان سازمانهای دولتی مورد ارزشیابی قرار گیرد یکی از عوامل توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی گسترش همه جانبه آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد به خصوص در سازمان آموزش و پرورش می باشد . از دهه 1960 میلادی به بعد به سبب تحول در مفهوم و توسعه ، جایگاه تعلیم و تربیت در توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی متحول شده می باشد و تربیت نیروی انسانی جایگاه ویژه ای یافته می باشد و اگر جامعه ای بخواهد نظام اقتصادی ، صنعتی ، سیاسی و اجتماعی خویش را دگرگون سازد و آن را با مقتضیات و نیازمندیهای جدید همساز نماید ناچار می باشد که سیاست جامعه ای در توسعه نیروی انسانی داشته باشد ، و این میسر نیست مگر اینکه از نظام تعلیم و تربیت متوقع بود .

الگوی آموزش ضمن خدمت می تواند هم در نظام آموزشی متمرکز عملی گردد و هم در نظام غیر متمرکز ، و اداره آن هم می تواند توسط یک یا چند مؤسسه از انواع مؤسسه های عمومی فنی و تخصصی انجام گیرد و هم زیر نظر نمایندگان آموزش عمومی یک کشور ( جلالی ، 1384 : ص 23 )

 

اظهار مسئله :

گسترش روز افزون علم و فناوری باعث شکل گیری ساختارهای سازمانی متفاوت نسبت به گذشته شده می باشد و هر سازمانی برای متناسب شدن با این تغییرات سریع و روبه رشد کانالهای ارتباطی درون سازمانی خود را مناسب با این تحولات تغییر داده می باشد . در چنین شرایطی سازمان موفق سازمانی می باشد که با در نظر داشتن دانش روز و فناوری پیشرفته خود را به سوی ترقی و پیشرفت هدایت کند ( تقوی ، 1382 ، ص78 )

تغییرات سریع و فناوری در همه سازمانها به خصوص در سازمان های بزرگ صنعتی تأثیر بسیاری می گذارد و غفلت از آن باعث سقوط صحیح سازمان می گردد سازمانها از ارکان مهمی از قبیل سرمایه، نیروی انسانی ، فناوری و مدیریت شکل یافته می باشد . که به زغم بسیاری از صاحبنظران نیروی انسانی مهمترین رکن در این بین می باشد زیرا کارایی سازمان منوط به انجام وظایف درست و صحیح این نیروها در دایره صفی و ستادی می باشد از آنجایی که حدود 70 درصد منابع و سرمایه سازمانها را منابع انسانی تشکیل می دهد لذا تأمین این سرمایه انسانی مستلزم انجام فعالیتهای آموزشی منظم و مستمر در تمامی سطوح سازمانی می باشد پرورش انسانهای زبده و ماهر که از آن به عنوان توسعه منابع نیروی انسانی دانسته می گردد ضرورت اجتناب ناپذیری می باشد که سازمانها برای بقا و پیشرفت در جهان پر تغییر و تحول امروزی سخت به آن نیازمندند با در نظر داشتن نکات اظهار شده این نکته قابل تأمل می باشد که صرفاً آموزش و اجرای دروه های آموزشی نمی تواند به سازمان در راه رسیدن به اهداف خویش کمک کند آموزشها بایستی با در نظر داشتن اصول و روش های علمی بنا گذشاته شوند تا نتیجه به دست آمده نیازهای موجود را بر طرف سازد در غیر اینصورت آموزشها بی فایده و حتی در مواردی باعث پی برد نتایج به دست آمده از اجرای دوره های آموزشی در راستای تحقق اهداف مورد نظر بوده می باشد ؟ جواب این سؤال را بیشتر صاحبنظران به صراحت داده اند . ( یک ارزشیابی جامعه و کامل می تواند ما را از اثر بخش بودن نتایج آموزشها آگاه کند ارزشیابی بازخوردی را ایجاب می کند که می توان با در نظر داشتن آن فهمید آموزشها داده شده در رسیدن به ادهف مورد نظر اثر بخش بوده اند یا خیر ) . ( فخرایی ، 82 : 34 )

لذا ما در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤال هستیم که میزان اثربخشی  دوره های آموزشی بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی تا چه حدودی می باشد ؟

اهمیت و ضرورت پژوهش :

مدیران امروزی ، دوره ای را تجربه می کنند که در آن سرمایه واقعی سازمانهای دانایی و هوشمندی می باشد در عصر ما دیگر سازمانها به انبوهی تولید ، ذخایر مالی و فزونی انسانی خود نمی بالند ، بلکه بالندگی سازمانها در گرو سرمایه هوشمند و دانش آنها می باشد . امروزه به گفته آن اندیشمند مدیریت پیتر دارکر کاردستی جای خود را به کار دانشی داده می باشد و دانشگران به جای کارگران نشسته اند . در چنین شرایطی نمی توان موفق بود ، مگر آنکه برای سرمایه هوشمندی و دانشی سازمان ارزشی بالا قائل گردید و در توسعه و تحکیم آن در سازمان ها اهتمام ورزید .

به اظهار دیگر ، منابع انسانی به اندازه کافی از دانش شناختی ( دانش چه ) مهارتهای پیشرفته (دانش چگونه ؟ ) فهم سیستمی ( دانش چرا ؟ ) و خلاقیت خودانگیخته در راستای رویاروی با چالشها و موانع عصر دانش و دانایی برخوردار هستند ، مهمترین مؤلفه سازمان در سازگاری ، ماندگاری و توسعه بنگاههای اقتصادی با در نظر داشتن تغییرات اقتصاد جهانی هستند در حقیقت پیام رسا و صریح این تغییرات در شرایط جدید جهانی برای بنگاههای اقتصادی ، پیام تولید ، انتقال ، کاربرد و ذخیره دانش و مهارت از راه رویکردها و مکانیزمهای تاثیر ، مانند : مدیریت دانش ، سازمانهای یادگیرنده و خاص آموزش و بهسازی منابع انسانی می باشد . ( مجله رشد ، تألیفی تکنولوژی آموزشی – شماره 2 ابان 82 ، ص 43 )

هدف نهایی آموزش کارکنان کارایی و تاثیر بیشتر و بهتر ایت پس مطالعه و آگاهی از نتایج و بازده آموز کارکنان ، لازمه فرایند آموزش می باشد و با این کار می باشد که حلقه آموزش تکمیل می گردد در حقیقت ارزیابی تاثیر دوره های آموزشی از یک سو ، آیینه ای فراهم می آورد تا مدیران و کارکنان سازمان تصویری روشنتر از چگونگی کم و کیف فعالیتهای آموزشی بدست آورند و از سوی دیگر ، برنامه ریزان و کادر آموزشی سازمان را مجهز می سازد تا نسبت به جنبه های مثبت و منفی برنامه آگهی پیدا کند و از این راه بر اثربخش کردن برنامه ها و فعالیتهای نیروی انسانی یاری برسانند در این مطالعه کوشش می گردد تا آغاز چرخه تصمیم گیری در فعالیتهای آموزش تشریح شده ، و سپس از راه معرفی گام به گام روش ارزیابی ، زمینه آشنایی عملیاتی مدیران و کارشناسان آموزش با این مهم فراهم گردد ( عطاران ، 1383 : 16 )

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سنجش تاثیر دوره های آموزشی ICDL به مدیران این امکان را می دهد تا بتواند معضلات و کاستی های که این دوره ها دارد را رمرتفع نمایند و این دوره ها را با اهداف آموزشی و پژوهشی خویش همسو نمایند و از رف دیگر به معلمین این امکان را می دهد تا بتوانند نظرات خویش را نسبت به این دوره در قالب پرنمودن یک پرسشنامه اظهار نمایند و در صورت لزوم اظهار نظر نمایند و از طرف دیگر زیرا سنجش میزان تاثیر دوره های آموزشی مختلف برگزار شده در سازمان ها دارای ملاک و استاندارد مشخص نمی باشد لذا اظهار نظر دقیق در مورد این اثر بخش بودن این دوره ها قدری دشوار خواهد بود ( همان منبع ، ص 25 )

 

اهداف پژوهش :

هدف کلی : مطالعه و مقایسه میزان تاثیر دوره های آموزشی ICDL بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دبیران زن و مرد مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب سال تحصیلی 89-90

اهداف جزئی :

 • مطالعه دوره های آموزشی صفحه گسترده در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی از نگاه دبیران
 • مطالعه دوره های آموزشی پاورپوینت بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
 • مطالعه دوره های آموزشی اکسل بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
 • مطالعه دوره های آموزشی اکسس بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
 • مطالعه دوره های آموزشی اینترنت بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
 • مطالعه دوره های آموزشی سیستم عامل بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
 • مقایسه میزان تاثیر دوره های مختلف ICDL  بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

سؤالات پژوهش :

 • آیا دوره های آموزشی صفحه گسترده بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مؤثر می باشد ؟
 • آیا دوره های آموزشی پاورپوینت بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مؤثر می باشد ؟
 • آیا دوره های آموزشی اکسل بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مؤثر می باشد ؟
 • آیا دوره های آموزشی اکسس بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مؤثر می باشد ؟
 • آیا دوره های آموزشی اینترنت بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مؤثر می باشد ؟
 • آیا دوره های آموزشی سیستم عامل در فراگیری علم رایانه دبیران مؤثر می باشد ؟
 • آیا میزان تاثیر دوره های آموزشی ICDL در مردان و زنان متفاوت می باشد ؟
 • آیا میزان اثربخشی دوره آموزشی صفحه گسترده از پاورپوینت بیشتر می باشد ؟
 • آیا میزان اثربخشی دوره آموزشی اکسل از اکسس بیشتر می باشد ؟
 • آیا میزان اثربخشی دوره آموزشی اینترنت از سیستم عامل بیشتر می باشد ؟
 • میزان اثربخشی کدام دوره از کل دوره ها بیشتر می باشد ؟

 

فرضیات پژوهش :

 • بین دوره های آموزشی صفحه گسترده بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دبیران ارتباط معنی داری هست.
 • بین دوره های آموزشی پاورپوینت بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دبیران ارتباط معنی داری هست.
 • بین دوره های آموزشی اکسل بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دبیران ارتباط معنی داری هست.
 • بین دوره های آموزشی اکسس بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دبیران ارتباط معنی داری هست.
 • بین دوره های آموزشی اینترنت بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دبیران ارتباط معنی داری هست.
 • بین دوره های آموزشی سیستم عامل در فراگیری علم رایانه دبیران ارتباط معنی داری هست.
 • میزان تاثیر دوره های آموزشی ICDL در مردان بیشتر از زنان می باشد .
 • میزان اثربخشی دوره آموزشی صفحه گسترده از پاورپوینت بیشتر می باشد .
 • میزان اثربخشی دوره آموزشی اکسل از اکسس بیشتر می باشد .
 • میزان اثربخشی دوره آموزشی اینترنت از سیستم عامل بیشتر می باشد .
 • میزان اثربخشی کدام دوره از کل دوره ها بیشتر می باشد.

 

متغیرهای پژوهش :

تعریف متغیر : متغیر مشخصه یک عنصر پدیده و یا هر چیز می باشد که قابلیت تغییر داشته و می تواند مقادیر مختلفی را بپذیرد . آن چیز که اهمیت دارد آنکه بایستی دقت گردد در هر پژوهش ما متغیرهای خاص خواهیم داشت و اینگونه نخواهد بود که همه آن چیز که در یک مطالعه بعنوان متغیر حضور دارند برای پژوهش نامطلوب می باشد از سوی دیگر نوع متغیر علیرغم مشابه بودن عنوان از یک مطالعه به مطالعه دیگر ممکن می باشد متفاوت باشد .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

متغیر مستقل:آن متغیری می باشد که محقق تأثیر آن را بر سایر متغیرها مورد سنجش قرار می دهد.( ساروخانی ، 1373 ، 12 )

متغیر وابسته : آن متغیری می باشد که متغیر مستقل بر روی آن اثر دارد .  ( همان منبع )

متغیر مداخله گر : آن متغیری می باشد که بر روی ارتباط علت معلولی بین دو یا چند متغیر تأثیر می گذارد و باعث قوی یا ضعیف شدن ارتباط بین متغیرها از حد واقعی آنها می گردد اما شکل دیگر بر اساس خصوصیات متغیر تقسیم بندی صورت بگیرد :

متغیر کمی : و آن متغیری می باشد که با عدد  نمایش داده می گردد بدیهی می باشد این متغیر همچون تقسیم بندی معمول در اعداد به دو دسته متغیر گسسته و پیوسته تقسیم خواهد گردید که متغیر پیوسته مقادیرکسری را هم می پذیرد اما گسسته این امکان را ندارد .

متغیر مستقل : ( دوره های آموزشی ICDL )

متغیر وابسته :  فعالیتهای آموزشی ( تدریس ) – فعالیتهای پژوهشی ( تولیدات علمی )

 

تعاریف نظری واژگان :

آموزش کارکنان : عبارتست از کلیه مساعی و کوششهای که در جهت رفع ارتقاء سطح دانش آگاهی ، مهارتهای فنی ، حرفه ای و شغلی و همچنین ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان یک سازمان به اقدام می آید و آنان را آماده انجام وظایف و مسئولیتهای شغلی خود می نماید ( حدادی ، 85 ، 32 )

تاثیر : میزان تناسب با مقصود ؛ میزان تأمین مقاصد تعریف شده توسط یک چیز مشخص ، محصول یا برنامه یا میزان پاسخگویی به نیازهای آنهایی که از آن تأثیر می پذیرند ( کرم سیجانی ، 86 : 76 )

تاثیر آموزشی : تاثیر آموزشی یعنی تأثیر مستقیم آموزش در افزایش دانش و مهارت لازم برای کارکنان در انجام صحیح و درست و کامل وظایف ( تأثیر مثبت آموزش در بهره وری و کارایی و کارآمدی کارکنان ) ( احدی نیا ، 84 : 65 )

فناوری اطلاعات : فناوری اطلاعات به معنی و مفهوم بسیار ساده یعنی علم بهره گیری از یک سری ابزار که این ابزار همان پردازش ، نگهداری ، جمع آوری ، ذخیره ، توزیع ، انتقال و امنیت می باشد که برروی اطلاعات اعمال می گردد ( علی زاده ، 87 : 33 )

بهره وری : مقدار کالا ویا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرژی و یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت ، به دیگر سخن بهره وری عبارت می باشد از بدست آوردن حداکثر سود ممکن یا بهره گیری و بهره گیری بهینه از نیروی کار ، توان ، استعداد و مهارت نیروی انسانی ، زمین ماشین ، پول ، تجهزیات ، زمان ، مکان و … به مقصود ارتقاء رفاه جامعه ، بهره وری به نسبت کار انجام شده به کاری که بایستی انجام می شده اطلاق می گردد ( سیجانی ، 1386 : 54 )

 

تعاریف عملیاتی :

دوره های آموزشی ICDL : مجموعه دوره های بازآموزی می باشد که سازمان آموزش و پرورش استان جهت ارتقاء سواد رایانه ای پرسنل خود را به اجرا در می آورد . این دوره ها شامل کلیات و مبانی سیستم عامل ویندوز ، دوره های صحه گسترده سایر نرم افزارهای موجود در آفیس ، اینترنت و کاربرد آن در آموزش و پرورش و … می باشد که توسط پرسشنامه محقق ساخته مطالعه و سنجیده می گردد .

فعالیتهای آموزشی : فعالیتهای آموزشی دبیران بر مجموع اقدامات آنها در جهت آموزش و تدریس به دانش آموزان می باشد که توسط پرسشنامه محقق ساخته مطالعه و سنجیده می گردد .

فعالیتهای پژوهشی : فعالیتهای پژوهشی دبیران شامل تمامی تولیدات علمی اعم از تألیفات ، ترجمه ها و سایر مقالات چاپ شده در همایش ها و کنفرانس های محلی و بین المللی و منطقه ای و داخلی می باشد که توسط پرسشنامه محقق ساخته مطالعه و سنجیده می گردد .

تاثیر : تاثیر در این مطالعه از میزان پاسخ مثبت دبیران به سؤالاتی می باشد که راجع به فرضیات از آن پرسیده می گردد که توسط پرسشنامه محقق ساخته مطالعه و سنجیده می گردد .

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

 

تعداد صفحه :107
قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com