پژوهش: پایان نامه بررسی و مقایسه رابطه بین ویژگی های فردی و علمی مدیران و سبک مدیریت آنان در مدارس

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

استاد راهنما:

صابر شريفي

زمستان  89

مدیریت در حقیقت هماهنگی منابع مادی و انسانی به مقصود دستیابی به اهداف سازمانی به طریقی می باشد که مورد قبول جامعه باشد ، سازمانها به مدیران و کارکنان اثربخش و کارامد نیاز دارد تا بتواند به اهداف خود در جهت رشد و توسعه همه جانبه دست یابد ، مدیر به عنوان نماینده رسمی سازمان برای ایجاد هماهنگی و افزایش بهره وری در راس سازمان قرار دارد . موفقیت سازمان در تحقق اهداف در گرو چگونگی اعمال مدیریت و سبک های موثر رهبری مدیر می باشد . مدیر تأثیر زهبری سازمان می تواند سبک های متفاوتی را در هدایت نیروی انسانی انتخاب کند . الگوهای رفتاری مناسب مدیر در هر سازمان باعث به وجود آمدن روحیه و انگیزش قوی در کارکنان می گردد و میزان رضایت آنها را از شغل و حرفه خویش افزایش می دهد . مدیران با بهره گیری از سبک صحیح رهبری می تواند رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان و بهره وری سازمان خود را افزایش دهند . ( رضییان ، 1379، ص 10 ) .

سبک رهبری یا مدیریت تعیین کننده جو ، فرهنگ و راهبرد های حاکم بر سازمان می باشد . سبک مدیریت مجموعه ای از توجه ها ، صفات و مهارتهای مدیران می باشد که پایه های چهار عامل نظام ارزشها اعتماد به کارمندان ، تمایلات رهبری و احساس امنیت در موقعیتهای مبهم شکل می گیرد .سبک مدیریت مدیران ، بیانگر چگونگی تعامل آنها با کارکنان تحت سرپرستی می باشد موضوع مدیریت مورد توجه بسیاری از پژوهشگران واقع شده می باشد نتایج این پژوهش ها منجر به ارائه و توسعه تئوری های مختلفی در زمینه سبک های مدیریت مدیران شده می باشد . مطالعه این تئوری ها طیف وسیعی از سبک های مدیریت از سبک های آمرانه و استبدادی تا سبک های مشارکتی و تحول گرا نشان می دهد . سبک های مختلف مدیریت عباتند از : سبک های آمرانه، هرج و مرج طلب ، بوروکراتیک ، دموکراتیک ، مشورتی ، مشارکتی ، تحول گرا ، اقدام گرا و … بایستی خاطر نشان نمود که هر یک از سبکهای رهبری خاص برای همه موقعیت های گوناگون سبکهای متفاوت را برای مدیریت کارکنان خود با در نظر داشتن فرهنگ حاکم بر سازمان و بلوغ سازمانی کارکنان برگزیند ، امروزه کارکنان از تحصیلات بالایی برخوردارند و کارها بیشتر تخصصی شده می باشد  پس نمی توان آن ها را مثل گذشته وادار به انجام کار نمود . درسازمانهای امروزی نیاز بیشتری به مشارکت کارکنان در مدیریت سازمان می باشد در حقیقت متغیر سبک مدیریت استبدادی به سمت مدیریت مشارکتی منجر به موفقیت هر چه بیشتر سازمان می گردد . سبک رهبری که منجر به مشارکت گروهی کارکنان و تشکیل گروههای کاری گردد ، موجب انجام اثر بخش ، کار آمد ، منظم و متناسب کارها می گردد. به علاوه به کارگیری سبک مدیریت حمایتی و مشارکتی منجر به افزایش لذت انجام کار در کارکنان می گردد . با در نظر داشتن این که موضوع مورد نظر گروه مدیریت آموزشی می باشد و این پست یکی از پست های مهم و حساس در عرصه تعلیم و تربیت می باشد و از آنجا که این رشته تخحصصی می باشد و این علم به در نظر داشتن اقدام در عرصه یادگیری پیوند عمیقی دارد و از آنجا که نباید جریان تعلیم و تربیت را صرفا به درس و کتاب و معلم و شاگرد محدود سازیم بلکه بایستی آن را جریانی تلقی کنیم ، در آن نسل بزرگتر قدرت و آگاهی نسل کوچکتررا در زمینه های جهان شناسی ، بشر شناسی ، محاسبات اقتصادی و سیاسی و پیشرفت و تکامل و گسترش دهد و از طریق پرورش قدرت تفکر در افراد آنها را برای برخورد با مسایل آماده سازد ، که در این صورت تعلیم و تربیت اساسی ترین فعالیت بشر می باشد و معلیمن ما که در واقع عمده ترین زیردستان مدیران آموزشی هستند که در آن چیزی نیست غیر از رضایت شغلی و این پدیده ارتباط تنگاتنگی و نزدیکی با سبک های مدیریت ، مدیران آموزشی را دارد ( همان منبع ، ص 25 )

 

اظهار مسئله :

از آنجا که انسانها دارای نفاوت ها فردی هستند و این یک پدیده کاملا طبیعی می باشد و مدیران آموزشی ما هم از این قاعده مستثنی نیستند ، نمی توانیم انتظار داشته باشیم که مدیران آموزشی ، به یک نحو با کارکنان برخورد کنند اما از آنجا که رضایت شغلی مدیران یک مسئله مهم و اساسی می باشد تأثیر بسزایی در عملکرد صحیح جمعی داشته باشد که بیشترین رضایت شغلی را در کارکنان به وجود آورند ( علاقه بند ، 1381 ، ص 127 ) .

میل باطنی پژوهنده نسبت به میزان هماهنگی نظرات مدیران که گرداننده اصلی نظام تعلیم و تربیت می باشند و عامل شکل گیری موضوع مورد نظر بوده و از آنجایی که تاثیر روابط انسانی در مدیریت را نباید دست کم گرفت در مدیریت آموزشی این تاثیر به اوج خود می رسد . ( همان منبع ، ص 128 ) .

لذا مطالعه کردن ویژگی های فردی و علمی مدیران و سبک مدیریت آنان مورد توجه جدی به ویژه قرار دادن آنانم فوقالعاده لازم و ضروری به نظر می رشد زیرا که هر اندازه ای شخصیت و سبک های مدیریتی موثر باشند نتیجه کاراتر خواهد بود به علت های زیر :

1 – آیا رشد و تکامل تمدن بشر و جهان امروز از یک سو از جانب دیگر اداره و موسسات و سیستم های پیچیده هر بخش چه در حوزه علوم چه در حوزه جامعه می تواند بدون داشتن یک مدیریت صحیح و آن هم داشتن شخصیت و سبک مدیریت معنا داشته باشد مسلما خیر .

2 – مسئله مدیریت و ویژگی های متفاوت شخصیتی و سبکهای مختلف آن باز می گردد و جوانب هر چه سزیعتر و بیشتر روشن می گردد و در نتیجه باعث بارور شدن  دانش مدیریت خواهد گردید . ( ایوانی ، 1374 ، 23 ) .

3 – بدون برنامه ریزی و بهره گیری از تجارب بدست آمده نمی توان از صاحب سبک شدن مدیری صحبت نمود سبک یا روش کار کردن یا روش عملکرد شخص مدیر در زمینه خویش محصول سالها تجربه و بهره گیری  از دانش و تجربه اندوخته شده می باشد که روی هم انبار شده و ملاک کارایی او قرار خواهد گرفت . ( همان منبع ، ص 24 ) .

در یک نظام آموزشی سنجیده و عقلایی که مبتنی بر اهداف ، روش و برنامه مشخص اقدام می کند ایفای وظایف و فعالیتهای آموزشی و رهبری آنها بایستی به افراد شایسته سپرده گردد نظام های آموزشی به مرور پی می برند که در شرایط پیچیده قادر نخواهند بود که پاسخ گویی مسولیت های فزاینده خویش باشند ( همان منبع ، ص 25) .

با در نظر داشتن مطالب مذکور این پژوهش ، عنوان مورد نظر برای پاسخ گویی به این سوال انجام می گردد تا مشخص گردد که آیا بین ویژگی های فردی و علمی مدیران و سبک مدیریت آنان در مدارس ارتباط هست؟

 

اهیمت و ضرورت پژوهش :

رشد و توسعه نظام های آموزشی یکی از وجوه مشخص عصرماست ، این امر به ویژه در چند دهه اخیر ، در کشورهالی جهان سوم به مسئله ای مهم مبدل شده می باشد . از سویی تقاضا برای آموزش و پرورش رشد بی سابقه ای پیدا کرده می باشد به طوری که افزایش تعدا دانش آموزان در سطوح مختلف آموزشی ، تاسیس مدارس و مراکز آموزشی جدید ، استخدام معلمان بیشتر و سرمایه گذاری افزون تر صورت گرفته می باشد . از سویی دیگر ضرورت در تصمیم گیری و سیاست گذاری بهبود کیفی و ایجاد فرصت هایی برابر آموزشی برای همگان تأثیر خطیر مدیریت نظام آموزش را به وظیفه سنگین و پر مسئولیت مبدل ساخته می باشد .( علاقه بند ، 1381 ، ص 15 ).

پیامد پاسخ گویی به تقاضای روز افزون آموزش و پرورش ، گسترش نظام آموزشی به صورت سازمانی عظیم و گسترده می باشد که با تعداد کثیری دانش آموز سروکار دارد ، وظایف متعدد و متنوعی را انجام می دهد ، کارکنان فراوان با دانش و مهارتهای گوناگون را به خدمت می گیرد ، منابع مادی و مالی عظیم را مصرف می کند و روی هم رفته اثرات و نتایج دامنه داری ، با رمی آورد . گردش کار و فعالیت های چنین تشکیلاتی ، بدون تردید ، به برنامه ریزی آگاهانه و سازماندهی هوشمندانه  نیازمند می باشد و نتیجه بخشی خدمات حساس و خطیر آن مستلزم رهبری و مدیریت اثر بخش می باشد . پس اگر آموزش و پرورش با بشر سروکار دارد و زیرا بشر موجودی پیچیده می باشد از این رو نظام آموزشی و کار روزافزون آن به ایفای دشوار ترین و پرمسئولیت ترین وظایف اجتماعی اشتغال دارند ، در یک نظام آموزشی و رهبری آن ما بایستی به افراد شایسته و صاحب صلاحیت سپرده گردد . ( همان منبع ، ص 16) .

از آنجایی که امروزه مشکل بودن رضایت در بین بعضی از مدیران شهرستان سرپل ذهاب یک مسئله ای اساسی  می باشد و از آنجایی که معلمین در واقع تربیت کننده آینده سازمان این مرزو بوم هستند هر گونه نارضایتی در کار این عزیزان می تواند به تعلیم و تربیت دانش آموزان تاثیر منفی داشته باشد که این خود نه تنها می تواند معضلات متعددی در آینده کشور به وجود آورد بلکه تا حدودی نیز می تواند در عدم پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دخیل باشد لذا اهمیت مسئله مورد نظر ایجاب می کند که تحقیقی در این مورد صورت گیرد که چگونه مدیران آموزشی با کارکنان زیر دست خود برخورد کنند تا موجبات رضایت شغلی را در آنها به وجود آورند و از آن جایی که موضوع رضایت شغلی معلمان موضوعی مهم و چالش برانگیز می باشد که می تواند عامل موثری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان محسوب گردد

مضررات عدم اجرای این پژوهش : با در نظر داشتن مطالب نوشته شده نتیجه می گیریم که چگونگی مدیریت و رهبری مدیر می باشد که می تواند باعث بهره وری بیشتر گردد و یا شکست سازمان را به همراه داشته باشد و بسیار دیده شده می باشد که با تغییر مدیریت تحول زیادی در سازمان به وجود آمده می باشد ، لذا واضح و مبرهن می باشد که عدم پژوهش و مطالعه در سبک های مختلف مدیریت و آگاهی نداشتن از آن باعث شکست یا بازدهی کم و رکود در سازمان یا اداره می گردد .

 

اهداف پژوهش :

اظهار هدف یا اهداف پژوهش یکی از قسمتهای مهم پژوهش می باشد ، زیرا این قسمت از پژوهش مشخص می کند که پژوهش چه چیزی را مورد نظر قرار داده می باشد واصولا در جستجوی چه چیزی  می باشد بدون نیاز هدف ، امکان ارزشیابی از کار محقق وجود ندارد و نتیجه گیری هر پژوهش به یافته های آن بستگی دارد و این امر بدون هدف امکان پذیر نیست . ( دلاور ، 1380، ص 64) .

هدف کلی : مطالعه و مقایسه ارتباط بین ویژگی های فردی و علمی مدیران و سبک مدیریت آنان در مدارس دخترانه مقطع راهنمایی و متوسطه در شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی 90-89

اهداف جزئی :

1 – مطالعه ارتباط بین ویژگی های فردی مدیران و سبک مدیریت مشارکتی آنان در مدارس

2 – مطالعه ارتباط بین ویژگی های علمی مدیران و سبک مدیریت مشارکتی آنان در مدارس

3 – مطالعه ارتباط بین ویژگی های فردی مدیران و سبک مدیریت دلسوزانه آنان در مدارس

4 – مطالعه ارتباط بین ویژگی های علمی مدیران و سبک مدیریت دلسوزانه آنان در مدارس

5 – مطالعه ارتباط بین ویژگی های فردی مدیران و سبک مدیریت تفویضی آنان در مدارس

6 – مطالعه ارتباط بین ویژگی های علمی مدیران و سبک مدیریت تفویضی آنان در مدارس

7 – مقایسه سبک مدیریتی مدیران در مدارس راهنمایی و متوسطه دخترانه

8 – مقایسه ویژگی های فردی مدیران مدارس دخترانه مقطه راهنمایی و متوسطه

9 – مقایسه بین ویژگی های علمی مدیران در مدارس دخترانه مقطع راهنمایی و متوسطه

 

سوالات پژوهش :

– آیا بین سن مدیران و سبک مشارکتی آنان ارتباط معناداری هست .

2 – آیا بین وضعیت تاهل و سبک مدیریتی مشارکتی ارتباط معناداری هست

3 – آیا بین وضعیت اقتصادی و سبک مدیریتی مشارکتی ارتباط معناداری هست

4 – آیا بین مدرک تحصیلی مدیران و سبک مدیریتی مشارکتی ارتباط معناداری هست

5 – آیا بین سابقه کاری مدیران و سبک مدیریت دلسوزانه ارتباط معناداری هست

6 – آیا بین رشته تحصیلی مدیران و سبک مدیریتی دلسوزانه ارتباط معناداری هست .

7 – آیا بین سن مدیران و سبک مدیریتی دلسوزانه ارتباط معناداری هست

8 – آیا بین سابقه کاری مدیران و سبک مدیریتی تفویضی ارتباط معناداری هست

9 – آیا مدیران مقطع راهنمایی بیشتر از مدیران متوسطه از سبک مدیریت مشارکتی بهره گیری می کنند

10 – آیا بین ویژگی های فردی مدیران ( وضعیت تاهل ، وضعیت اقتصادی ) مقطع راهنمایی و متوسطه تفاوت معناداری هست .

11 – آیا بین ویژگی های علمی مدیران ( مدرک ، سابقه کاری ) مقطع راهنمایی و متوسطه تفاوت معناداری هست .

 

 

فرضیات پژوهش :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1 – بین سن مدیران و سبک مشارکتی آنان ارتباط معناداری هست .

2 – بین وضعیت تاهل و سبک مدیریتی مشارکتی ارتباط معناداری هست

3 – بین وضعیت اقتصادی و سبک مدیریتی مشارکتی ارتباط معناداری هست

4 – بین مدرک تحصیلی مدیران و سبک مدیریتی مشارکتی ارتباط معناداری هست

5 – بین سابقه کاری مدیران و سبک مدیریت دلسوزانه ارتباط معناداری هست

6 – بین رشته تحصیلی مدیران و سبک مدیریتی دلسوزانه ارتباط معناداری هست .

7 – بین سن مدیران و سبک مدیریتی دلسوزانه ارتباط معناداری هست

8 – بین سابقه کاری مدیران و سبک مدیریتی تفویضی ارتباط معناداری هست

9 – مدیران مقطع راهنمایی بیشتر از مدیران متوسطه از سبک مدیریت مشارکتی بهره گیری می کنند .

10 – بین ویژگی های فردی مدیران ( وضعیت تاهل ، وضعیت اقتصادی ) مقطع راهنمایی و متوسطه تفاوت معناداری هست .

11 – بین ویژگی های علمی مدیران ( مدرک ، سابقه کاری ) مقطع راهنمایی و متوسطه تفاوت معناداری هست .

 

متغير ها :

تعريف متغير : متغير يك مفهوم می باشد كه بيش از دو يا چند ارزش يا عدد به آن اختصاص داده مي‌گردد .اما می توان حالتهای مختلفی برای آن فرض نمود و تغییرات را از فردی به فرد دیگر یا از شیئی به شی دیگر نشان داد .  ( دلاور ، 1380 ،ص 58 ) .

تعريف متغير مستقل : به متغيري گفته مي گردد كه از طريق آن متغير وابسته تبين يا پيش بيني مي‌گردد به اين متغير محرك يا درون داد گفته مي گردد . ( همان منبع ، ص 41) .

متغير مستقل : ویژگی های فردی و علمی مدیران

تعريف متغير وابسته : به متغیری اطلاق می گردد که در اثر اجرا یا حذف یا تغیر متغیر مستقل عیان ، پنهان یا تغییر می کند ( همان منبع 41)

متغير وابسته : سبک مدیریت مدیران

تعريف متغير كنترل : متغيري كه تأثير آن بايد خنثي يا حذف گردد .( سيف ، 1386، ص 25 ) .

متغير كنترل : جنسیت

تعريف متغير تعديل كننده : به مقصود توصيف متغير مستقل معيني به كار مي‌رود و دومين متغير مستقل می باشد و عاملي می باشد كه توسط پژوهشگر ، انتخاب ، اندازه گيري يا دستكاري مي گردد . ( همان مبنع ، ص 26 ) .

متغير تعديل كننده : مقطع تحصیلی مي باشد .

تعريف متغير مزاحم ( مداخله گر ) . به متغيري گفته مي‌گردد كه به صورت فرضي ، بر پديده نظاره شده تاثير مي گذارد ولي قابل نظاره ، اندازه گيري و دستكاري نيست . ( همان منبع ، ص 28 ) .

متغير مزاحم : شرايط اجتماعي فرهنگي مي‌باشد .

تعریف عملیاتی سبک مدیریت : نمره ای که فرد در آزمون استاندارد سبک مدیریت حسنی بدست می اورد .

تعریف عملیاتی : به تعریفی گفته می گردد که از طریق آن فعالیتهای لازم برای اندازه گیری یک متغیر معین مشخص می گردد . ( دلاور ، 1380 ،ص 63 )

تعریف مفهومی سبک مدیریت : به روشی گفته می گردد که مدیران آموزشی برای رهبری و هدایت زیر دستان خود از آن بهره گیری می کنند . ( شفیع آبادی ، 1382 ، ص 98 ) .

سبک مدیریت مشارکتی : مقصود مدیری می باشد که زیر دستان خود را در تصمیم گیری دخالت داده و تفویض اختیار انجام می دهد توسط پرسشنامه استاندارد مورد سنجش قرار می گیرد .

سبک مدیریت تفویضی : مقصود مدیری می باشد که به کارکنان خود اعتماد و اطمینان داد و به آنها اجازه می دهد که به تنهایی وظایف خود را انجام دهند . توسط پرسشنامه استاندارد مورد سنجش قرار می گیرد .

سبک مدیریت دلسوزانه : مقصود مدیری می باشد که به کارکنان خود از سر دلسوزی و انعطاف در صورت خطای احتمالی واکنشی نشان نداده و از روی گذشت آن ها را مورد بخشش قرار داده. توسط پرسشنامه استاندارد مورد سنجش قرار می گیرد .

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :91

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com