دانلود فرمت ورد: پایان نامه بررسي و مقايسه تاثير انواع مديريت آموزشي بر پيشبرد اهداف مدارس ديدگاه مديران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه :

انواع مدیریت راههای مشخص تصمیم گیری ها در امور تحت امر می باشد. طرق مختلف مدیریت میتوانند بسته به عواملی تغییر کنند مانند فرهنگ جامعه، وظیفه ای که از کار انتظار میرود، تفاوت نیروی کار، و شخصیت و توانایی های رهبران.

این ایده قبلا توسط روبرت تاننبائو و وارن اشمیت در سالهای ۱۹۵۸-۱۹۷۳ توسعه پیدا نمود. افرادی که میگفتند نوع مدیریت و رهبری وابسته به پیشامدهای جاری می باشد؛ بنابرین مدیران بایستی دسته ای از انواع مدیریت را به خوبی بدانند تا در موقعیت لازم آنها را به کار بگیرند.از انواع مديريت مي توان مديريت دموكراتيك ، استبدادي ، ارتباط مدار و وظيفه مدار را نام برد . ( ميرزايي ژف 1373، ص 125) .

مدیر کسی می باشد که اداره افراد یک مؤسسه تولیدی ، بازرگانـی یاخدماتی را به عهده داشته و با بهره گیری از منابع انسانی و مادی آن را به نحو مطلوب اداره نماید و به مقصود نیل به اهـداف معین که از طرف کارفرما یا هیات مدیره تعیین شده در واحد تحت سرپرستی خود فعالیت نماید . وی هم چنین مسئولیت بازدهی و بهره وریبیشتر کارکنان خود را از نظر کمیت و کیفیت عهده دار می باشد( همان منبع ، ص 128) .

. به بیانی دیگر « مدیریت یعنی متناسب کردن منابع انسانی و مادی برای رسیدن به هدف

در تعریفی دیگرمدیریت به معنای سرپرستی بجای آوردن کارها به وسیله و از طریق دیگران اظهار شده می باشد

– در تعاریف فوق بر دو موضوع تأکید شده می باشد :

1- وجود اشخاص مناسب برای انجام کارها

2- به انجام رساندن کارها به نحو مطلوب( معظمي ،1371، ص 89) .

شیوه های مدیریت نظام آموزشی اساسا به نظریه سیاسی حاکم بر جامعه  وابسته می باشد  و فقط هنگامی تغییر می کند که توجه سیاسی دستخوش تغییر و دگرگونی گردد . از این رو , در کشورهایی که مفهوم مستبدانه  حکومت مقبول می باشد  احتمالا شیوه مدیریت در نظام آموزشی از ویژگیهای  نظام مستبدانه برخوردار خواهد بود و در کشورهایی که مفهوم مردمی حکومت مورد اعتقاد می باشد احتمالا پیش بینی هایی  برای مشارکت مردم در امر رهبری و اداره نظام آموزشی مد نظر قرار خواهند گرفت .( همان منبع ص 90)

مديران آموزشي بايد توجه داشته باشند كه انتخاب هر يك از انواع مديريت مي تواند در رسيدن به اهداف مدارس تأثیر حياتي داشته باشد پس آنها بايد سعي كنند كه با انتخاب بهترين روش بهترين مديريت را در مدارس داشته باشند تا با بهره گیری از آن به اهداف و مقاصد آموزشي برسند .

 

بيان مسئله :

مدیریت فرایند به کارگیری مؤثرو کارآمد منابع مادی وانسانی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع وامکانات هدایت و کنترل می باشد که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول انجام می شود. واقعا بایستی گفت ؛که در آغاز انسانها درمورد مدیریت چقدر میدانند؟دانش مدیریت تا چه حد علمی می باشد و آیا مدیریت علم می باشد یا هنر؟ بخشی از مدیریت را میتوان از طریق مدریت آموزش فرا گرفت و بخشی دیگررا ضمن کار بایستی آموخت در واقع بخشی را که با آموزش فرا گرفته می گردد علم مدیریت می باشد . و بخشی را که موجب به کار بستن اندوختها در شرایط گوناگون می گردد هنر مدیریت می نامند. «به تعبیری دیگر سخن علم دانستن می باشد و هنر توانستن .( اميركبيري ، 1374، ص 16) .

شیوه های مدیریت نظام آموزشی اساسا به نظریه سیاسی حاکم بر جامعه  وابسته می باشد  و فقط هنگامی تغییر می کند که توجه سیاسی دستخوش تغییر و دگرگونی گردد . از این رو , در کشورهایی که مفهوم مستبدانه  حکومت مقبول می باشد  احتمالا شیوه مدیریت در نظام آموزشی از ویژگیهای  نظام مستبدانه برخوردار خواهد بود و در کشورهایی که مفهوم مردمی حکومت مورد اعتقاد می باشد احتمالا پیش بینی هایی  برای مشارکت مردم در امر رهبری و اداره نظام آموزشی مد نظر قرار خواهند گرفت .( همان منبع ، ص 17) .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در اين تحقيق ما مي خواهيم انواع مديريت را كه مديران آموزشي از آن بهره گیری مي‌كنند بررسي و به مقايسه آنها با يكديگر بپردازيم ؟

 

اهميت و ضرورت تحقيق :

مديريت كاركردن باو به وسيله ديگران می باشد ضمن آنكه مديران وظايف و فعاليتهاي متنوع و پيچيده اي انجام م ي دهند .هيچ مديري نمي تواند براي انجام كارهاي مربوط به شغلش تنها بر كوشش هاي فردي خود تكيه كند . براين اساس داشتن مهارت وتوانمنديهاي مختلفي براي مديران صرف نظر از نوع فعاليت و مأموريت سازمانشان ضرورت پيدا مي كند. مدير بايد قادر باشدكارهايي كه افراد او ا نجام خواهند داد برنامه ريزي كند، معيارهايي كه بايد به آنها رسيد تعيين كند، آنها را سازمان دهد، وظايف رامشخص كند و سرانجام دقت كند كه جريان فعاليت هاي افراد و بخشهاي مختلف با يكديگر متناسب باشد.( اينترنت 1)

سيطره سازمان هاي بزرگ در زمان ما همه گوشه هاي زندگي را فرا گرفته می باشد انجام كارهاي اجتماعي بدون تشكيل سازمان امكان پذير نمي باشد و بديهي می باشد توفيق يا شكست اين سازمان ها به مقدار متنابهي در گرو مديريت اين سازمانها می باشد مديران اين سازمانها ممكن می باشد در انجام ساير وظايفشان مانند برنامه ريزي ، سازماندهي ، استخدام و كنترل موفق باشند ليكن دستيابي به اهداف سازمان از طريق دلبستگي ، مساعدت و وفاداري افراد سازمان ايجاد مي‌گردد.( خليلي ، 1373 ، ص 12) .

پژوهش در اين زمينه لازم می باشد زيرا با انجام چنين پژوهش هايي مي‌توانيم نتايج بدست آمده از اين پژوهش ها را در اختيار مديران مدارس قرار داده تا نسبت به نوع مديريتي خود و ميزان موفقيتي  را كه سبك هاي مديريت در كاركنان ايجادمي كند آگاهي لازم را پيدا كنند . پژوهش در اين زمينه لازم می باشد زيرا در هر سازماني مديريت ركن اصلي مي‌باشد پس شيوه رهبري  مدير در سازمان مي‌تواند يكي از مهمترين عوامل در بهروري افراد سازمان باشد پس مديران لازم می باشد كه با اطلاع از شيوه هاي گوناگون مديريت بهترين سبك را براي مديريت انتخاب كنند . و انجام نگرفتن چنين  پژوهش هاي مسلماً عدم آگاهي را به دنبال دارد و هر جا كه عدم آگاهي باشد باعث ايجاد مشكلات فراوان در آن حيطه كاري خواهد گردید . عدم مديريت صحيح در يك سازمان مسلما بعد از مدتي باعث پايين آمدن كيفيت كاري كاركنان و درنهايت باعث از بين رفتن و متلاشي شدن سازمان خواهد گردید پس عدم انجام چنين پژوهش هايي ممكن می باشد پيامدهاي را به دنبال داشته باشد كه اگر اين پژوهش ها صورت مي گرفت و از نتايج آنها بهره گیری مي‌گردید  شايد اين چنين پيامدهاي نامناسبي را به دنبال نداشت .

 

اهداف:

هدف كلي : بررسي و مقايسه تاثير انواع مديريت آموزشي بر پيشبرد اهداف مدارس متوسطه از ديدگاه مديران شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصيلي 90-89 .

اهداف جزئي:

1 – تعيين ارتباط بين مديريت  آموزشي دموكراتيك و پيشبرد اهداف مدارس از ديدگاه مديران

2 – تعيين ارتباط بين مديريت آموزشي ارتباط مدار و پيشبرد اهداف مدارس از ديدگاه مديران

3 – تعيين ارتباط بين مديريت آموزشي وظيفه مدار و پيشبرد اهداف مدارس از ديدگاه مديران

4 – تعيين ارتباط بين مديريت آموزشي استبدادي  و پيشبرد اهداف مدارس از ديدگاه مديران

5 – تعيين ارتباط بين مديريت آموزشي مشاركتي و پيشبرد اهداف مدارس از ديدگاه دبيران

6 – مقايسه ميزان بهره گیری از مديريت آموزشي دموكراتيك در مديران زن و مرد

7 – مقايسه ميزان بهره گیری از مديريت آموزشي استبدادي در مديران

سوالات پژوهش :

1 – آيا بين مديريت آموزشي ارتباط مدار و پيشبرد اهداف مدارس از ديدگاه مديران ارتباط معناداري هست ؟

2 – آيا بين مديريت آموزشي وظيفه مدار و پيشبرد اهداف مدارس از ديدگاه مديران ارتباط معناداري هست ؟

3 – آيابين اهداف مدارس و پيشبرد اهداف مدارس از ديدگاه دبيران ارتباط معناداري هست ؟

4 – آيابين مديريت آموزشي استبدادي  و پيشبرد اهداف مدارس از ديدگاه مديران ارتباط معناداري هست ؟

5 – آيا بين مديريت آموزشي مشاركتي و پيشبرد اهداف مدارس از ديدگاه دبيران ارتباط معناداري هست ؟

6 – آيا ميزان بهره گیری از مديريت دموكراتيك در دبيران زن بيشتر از دبيران مرد می باشد ؟

7 – آيا ميزان بهره گیری از مديريت استبدادي در دبيران مرد بيشتر از دبيران زن می باشد ؟

 

فرضيات پژوهش :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1 –بين مديريت آموزشي ارتباط مدار و پيشبرد اهداف مدارس از ديدگاه مديران ارتباط معناداري هست

2 –بين مديريت آموزشي وظيفه مدار و پيشبرد اهداف مدارس از ديدگاه مديران ارتباط معناداري هست

3 – بين مديريت آموزشي مشاركتي و پيشبرد اهداف مدارس از ديدگاه دبيران ارتباط معناداري هست

4 – بين مديريت آموزشي استبدادي  و پيشبرد اهداف مدارس از ديدگاه مديران ارتباط معناداري هست

5 –بين مديريت آموزشي مشاركتي و پيشبرد اهداف مدارس از ديدگاه دبيران ارتباط معناداري هست

6 –ميزان بهره گیری از مديريت دموكراتيك در دبيران زن بيشتر از دبيران مرد می باشد

7 – ميزان بهره گیری از مديريت استبدادي در دبيران مرد بيشتر از دبيران زن می باشد

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com