پایان نامه با کلمات کلیدی خزشي، نمونه‌هاي، افزايش

هوا
SS-AD-300
300
300
5
989/0
9054/0
001576/0

SS-AD-600
600
600
5
989/0
804825/0
002030/0

SS-AD-1200
1200
1200
5
989/0
749265/0
002445/0

چندمرحله‌اي

اشباع با آب

SW-WS-50/1200
50
50-creep
5

75931/0

560289/0
009893/0

300
300-200-100-50
-creep
5

337952/0
006665/0

600
50-creep-100-200-300-creep-400-600-creep
5

265778/0
004842/0

1200
50-creep-100-200-300-creep-400-600-creep-800-1200creep
5

192452/0
003816/0

خشک شده در هوا

50
50
5
989/0

937306/0
000508/0

300
50-creep-300-
5

890488/0
006732/0

600
50-creep-300-creep-600
5

70536/0
03053/0

1200
50-creep-300-creep-600-creep-1200
5

635532/0
04903/0

بارگذاري-باربرداري

اشباع با آب

O-U-WS-300
300
50-100-200-325-300
5
0.75931

006181/0

300
50-100-200-350-300
5
0.75931

O-U-WS-600
600
50-100-200-400-625-600
5

75931/0

154326/0
002986/0

600
50-100-200-400-650-600
5

153329/0

O-U-WS-1200
1200
50-100-200-400-800-1225
1200
5

75931/0

14909/0
003474/0

1200
50-100-200-400-800-1250
1200
5

14929/0

4-3- نتايج آزمايش‌هاي تک‌مرحله‌اي بر نمونه‌هاي ماسه‌ رس‌دار مسلح شده با الياف ژئوتکستايل در درصدهاي وزني مختلف
ارتباط نسبت تخلخل با زمان براي آزمايش‌هاي خزشي فشاري تک مرحله‌اي بر روي نمونه‌هاي ماسه‌ رس‌دار مسلح شده اشباع در تنش‌هاي 1200، 600 و 300 کيلوپاسکال به ترتيب در شکل 4-10، 4-11 و 4-12 آورده شده است. نتايج نشان مي‌دهد که در نمونه‌هاي اشباع مسلح شده، ميزان تغييرشکل‌هاي ثانويه با افزايش درصد وزني ژئوتکستايل کاهش مي‌يابد. همچنين ارتباط نسبت تخلخل با زمان براي آزمايش‌هاي خزشي فشاري تک مرحله‌اي بر روي نمونه‌هاي ماسه‌ رس‌دار خشک در تنش‌هاي 1200، 600 و 300 کيلوپاسکال به ترتيب در شکل 4-13 و 4-14 و 4-15 آورده شده است. در نمونه‌هاي خشک مسلح شده، ميزان تغييرشکل‌هاي ثانويه با افزايش درصد وزني ژئوتکستايل افزايش مي‌يابد. شکل 4-16 و 4-17 ارتباط ضريب تراکم ثانويه و تنش خزشي در آزمايش‌هاي خزشي تک‌مرحله‌اي به ‌ترتيب در حالت خشک و اشباع بر نمونه ماسه‌ رس‌دار مسلح شده با ژئوتکستايل در درصدهاي وزني 1/0-5/0-1% را نشان مي‌دهد. ارتباط غيرخطي بين ضريب تراکم ثانويه و تنش خزشي مشاهده مي‌شود. بطوريکه مقادير C? با افزايش تنش خزشي در نمونه‌هاي خشک افزايش و در نمونه‌هاي اشباع کاهش مي‌يابد.
نتايج آزمايش‌هاي خزشي انجام شده بر نمونه‌هاي ماسه‌ رس‌دار مسلح شده با الياف ژئوتکستايل در جدول 4-2 آورده شده است.

شکل4-10: ارتباط نسبت تخلخل با زمان در نمونه ماسه رس‌دار اشباع مسلح شده با الياف ژئوتکستايل در درصدهاي وزني 1/0-5/0-1% در تنش 1200 کيلوپاسکال در آزمايش تک مرحله‌اي

شکل 4-11: ارتباط نسبت تخلخل با زمان در نمونه ماسه رس‌دار اشباع مسلح شده با الياف ژئوتکستايل در درصدهاي وزني1/0-5/0-1% در تنش 600 کيلوپاسکال در آزمايش تک مرحله‌اي

شکل4-12: ارتباط نسبت تخلخل با زمان در نمونه ماسه رس‌دار خشک مسلح شده با الياف ژئوتکستايل در درصدهاي وزني 1/0-5/0-1% در تنش 300 کيلوپاسکال در آزمايش تک مرحله‌‌اي

شکل4-13: ارتباط نسبت تخلخل با زمان در نمونه ماسه رس‌دار خشک مسلح شده با الياف ژئوتکستايل در درصدهاي وزني 1/0-5/0-1% در تنش 1200 کيلوپاسکال در آزمايش تک مرحله‌اي

شکل4-14 : ارتباط نسبت تخلخل با زمان در نمونه ماسه رس‌دار خشک مسلح شده با الياف ژئوتکستايل در درصدهاي وزني 1/0-5/0-1% در تنش 600 کيلوپاسکال در آزمايش تک مرحله‌اي

شکل4-15: ارتباط نسبت تخلخل با زمان در نمونه ماسه رس‌دار خشک مسلح شده با الياف ژئوتکستايل در درصدهاي وزني 1/0-5/0-1% در تنش 300 کيلوپاسکال در آزمايش تک مرحله‌اي

شکل4-16: ارتباط ضريب تراکم ثانويه و تنش خزشي در آزمايش‌هاي خزشي تک مرحله‌اي در حالت خشک بر نمونه ماسه رس‌دار مسلح شده با ژئوتکستايل در درصدهاي وزني 1/0-5/0-1%

شکل4-17: ارتباط ضريب تراکم ثانويه و تنش خزشي در آزمايش‌هاي خزشي تک مرحله‌اي در حالت اشباع بر نمونه ماسه رس‌دار مسلح شده با ژئوتکستايل در درصدهاي وزني 1/0-5/0-1%

جدول 4-2: نتايج آزمايش‌هاي خزشي انجام شده بر نمونه هاي ماسه رس‌دار مسلح شده با الياف ژئوتکستايل
نوع آزمايش
شرايط آزمايش
نمونه

تنش (کيلو پاسکال)
مراحل بارگذاري تنش

مدت زمان بارگذاري
(روز)

e0

e EOP

C?

تک مرحله‌اي

اشباع شده با آب
SS-WS-300kpa-0/1% Geotextile
300
50
300-200-100-

7

98993/0
592183/0
0056/0

SS-WS-300kpa-5/0% Geotextile
300
50

300-200-100-
7
2119/1
6310077/0
005060/0

SS-WS-300kpa-1% Geotextile
300
50

300-200-100-
7
29223/1
6608207/0
004991/0

SS-WS-600kpa-0/1% Geotextile

600
100-50
600-400-200

7
98993/0
449439/0
004028/0

SS-WS-600kpa-5/0% Geotextile

600
100-50
600-400-200

7
2119/1

468488/0
003891/0

SS-WS-600kpa-1% Geotextile

600
100-50
600-400-200

7
29223/1
499195/0
003219/0

SS-WS-1200kpa-0/1% Geotextile

1200
200-100-50
1200-800-400

7
98993/0
437493/0
003830/0

SS-WS-1200kpa-5/0% Geotextile

1200
200-100-50
1200-800-400

7
2119/1
455177/0
003705/0

SS-WS-1200kpa-1% Geotextile

1200
200-100-50
1200-800-400

7
29223/1
46789/0
003019/0

خشک شده در هوا
SS-AD-300kpa-0/1% Geotextile
300
300
7
06162/1
945877/1
002086/0

SS-AD-300kpa-5/0% Geotextile
300
300
7
3279/1
132726/1
003244/0

SS-AD-300kpa-1% Geotextile

300
300
7
3983/1
241474/1
003544/0

SS-AD-600kpa-0/1% Geotextile

600
600

7
06102/1
88194/0
002243/0

SS-AD-600kpa-5/0% Geotextile

600
600

7
3279/1
021442/1
003795/0

SS-AD-600kpa-1% Geotextile
600
600

7
3983/1
09472/1
0045042/0

SS-AD-1200kpa-0/1% Geotextile

1200
1200

7
06162/1
73684/0
003608/0

SS-AD-1200kpa-5/0% Geotextile

1200
1200

7
3279/1
892276/0
004205/0

SS-AD-1200kpa-1% Geotextile

1200
1200

7
3983/1
0219337/1
0048093/0

4-4- تاثير آب منفذي بر شاخص تراکم (Cc)
نتايج ارتباط نسبت تخلخل در پايان تحکيم اوليه و سطوح تنش خزشي براي نمونه‌هاي ماسه‌ رس‌دار نشان مي‌دهد که يک رابطه خطي بين نسبت تخلخل و لگاريتم تنش موثر وجود دارد. از اين ارتباط خطي به منظور تعيين شاخص تراکم استفاده شده‌ است. نتايج نشان مي‌دهد، که شاخص تراکم نمونه خشک بزرگتر از نمونه هاي اشباع مي‌باشد. مي‌توان گفت در تخلخل اوليه بالا، مقادير شاخص تراکم نيز بالا مي باشد و يک ارتباط مستقيمي بين شاخص تراکم و تخلخل اوليه وجود دارد.

4-5- تاثير سطوح تنش بر ضريب تراکم ثانويه (C?)
ارتباط بين ضريب تراکم ثانويه و تنش خزشي نمونه‌هاي ماسه‌ رس‌دار به دست آمده از آزمايش تک‌مرحله‌اي و چندمرحله‌اي نشان مي‌دهد، در تنش‌هاي پايين مقادير ضريب تراکم ثانويه در نمونه‌هاي اشباع بزرگتر از نمونه‌هاي خشک مي‌باشد. در نمونه اشباع به دليل توانايي لغزش بالا و اصطکاک پايين ذرات به آساني بر روي هم مي‌لغزند. ولي با افزايش تنش نمونه متراکم‌تر، پايدارتر و ميانگين نيروهاي داخلي کاهش يافته و تغييرشکل‌هاي خزشي کمتري مشاهده مي‌شود به طوري که نرخ خزش کاهش مي‌يابد. درحاليکه در نمونه خشک با افزايش تنش تغييرشکل‌هاي خزشي نيز افزايش مي‌يابد. همانطور که در فصل دوم اشاره شد، مطابق با نظريه کاهن، افزايش و يا کاهش مقادير تغييرشکل‌هاي خزشي به نسبت نيروهاي مماسي به عمودي بستگي دارد. در نمونه هاي خشک (در محدوده تنش هاي اعمالي) با افزايش سطوح تنش، لغزش و تماس ذرات با هم افزايش مي‌يابد که اين عامل باعث افزايش نيروهاي مماسي بين ذرات و افزايش تغييرشکل‌هاي خزشي مي‌شود.

4-6- تاثير مسلح کردن خاک با الياف ژئوتکستايل بر تراکم ثانويه
نتايج آزمايش‌هاي خزشي انجام شده بر نمونه‌هاي خشک و اشباع ماسه‌ رس‌دار مسلح شده با الياف ژئوتکستايل نشان مي‌دهد که يک ارتباط غيرخطي بين ضريب تراکم ثانويه و تنش‌هاي اعمال شده وجود دارد بطوريکه با افزايش تنش، در نمونه‌هاي خشک مقادير ضريب تراکم ثانويه افزايش و در نمونه‌هاي اشباع مقادير ضريب تراکم ثانويه کاهش مي‌يابد. همچنين با افزايش درصد ژئوتکستايل (در تنش‌هاي يکسان)، مقادير ضريب تراکم ثانويه در نمونه‌هاي خشک افزايش و در نمونه‌هاي اشباع کاهش مي‌يابد. بنابراين در نمونه‌هاي اشباع مسلح شده در تنش و درصد ژئوتکستايل بالا، شاهد تغييرشکل‌هاي خزشي پايين‌تري مي‌باشيم. با بررسي ضريب تراکم ثانويه در نمونه‌هاي خشک و اشباع مسلح شده مي‌توان به اين نتيجه رسيد که تغييرشکل‌هاي خزشي در نمونه‌هاي مسلح شده به سطوح تنش و درصد الياف موجود در خاک بستگي دارد.

4-7- تاثير تاريخچه تنش بر تراکم ثانويه
به منظور بررسي تاثير تاريخچه تنش بر تراکم ثانويه، آزمايش خزشي تک‌مرحله‌اي و بارگذاري-باربرداري، انجام شده است. نتايج آزمايش‌ها نشان مي‌دهد که در آزمايش بارگذاري-باربرداري زمان رسيدن به يک تخلخل مشخص در طول خزش کمتر از آزمايش تک‌مرحله‌اي مي‌باشد. درحاليکه مقادير ضريب تراکم ثانويه در هر دو آزمايش تقريبا يکسان مي باشد. در اين آزمايش، با اعمال تنش‌هاي بيش تحکيمي، لغزش، برخورد ذرات و تراکم منافذ کوچک، با زايل شدن فشار آب حفره‌اي اتفاق مي‌افتد. بلافاصله پس از زايل شدن کامل فشار آب حفره‌اي، با باربرداري و اعمال تنش خزشي ?creep، آرايش مجدد ذرات (حالت ارتجاعي و برگشت به حالت اوليه) در آن‌ها رخ مي‌دهد. درحاليکه در فرايند خزش، لغزش و آرايش مجدد ذرات در مدت زمان طولاني اتفاق مي افتد. بنابراين مي‌توان به اين نتيجه رسيد که اين آزمايش در پيش‌بيني سريع تغييرشکل‌هاي خزشي موثر است.

فصل پنجم:
نتيجه‌گيري و بحث

5-1- نتيجه گيري
در بخش اول اين مطالعه، آزمايش‌هاي خزشي تک مرحله‌اي، چندمرحله‌اي و بارگذاري-باربرداري، در سطوح تنشي متفاوت در حالت خشک و اشباع به منظور بررسي تاثير سطوح تنش، تاريخچه تنش و تاثير آب منفذي بر رفتار خزشي نمونه‌ي خاک ماسه‌ رس‌دار انجام شده است.
نتايج آزمايش‌ها نشان مي‌دهند:
1- در تنش‌هاي پايين مقادير ضريب تراکم ثانويه در نمونه‌هاي اشباع بزرگتر از نمونه‌هاي خشک مي‌باشد. در نمونه اشباع به دليل توانايي لغزش بالا و اصطکاک پايين ذرات به آساني بر روي هم مي‌لغزند. ولي با افزايش تنش نمونه متراکم‌تر، پايدارتر و ميانگين نيروهاي داخلي کاهش يافته و تغييرشکل‌هاي خزشي کمتري مشاهده مي‌شود، بطوريکه مقادير ضريب تراکم ثانويه کاهش مي‌يابد. درحاليکه در نمونه خشک با افزايش تنش تغييرشکل‌هاي خزشي بيشتر مي‌شود و با گذشت زمان لغزش و تماس ذرات با هم افزايش مي يابد.
2- در نمونه‌هاي اشباع، روند تغييرات ضريب تراکم ثانويه با افزايش سطوح تنش در هر دو آزمايش خزشي تک مرحله‌اي و

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *