پایان نامه با واژگان کلیدی پرسش نامه، نرم افزار، سهم بازار

سن
سن

فراواني
درصد
20 تا 30 سال
14
7/15
30 تا 40 سال
46
7/51
40 تا 50 سال
27
4/30
بيشتر از 50 سال
2
2/2
جمع کل
89
100
با توجه به نمودار زير مي بينيم که بيشترين فراواني در بين پاسخ دهندگان به پرسشنامه مربوط به سن 30 تا 40 سال با 7/51 درصد و کمترين فراواني مربوط به سن بيشتر از 50 سال با 2/2 درصد مي باشد.

نمودار 4 -2 نمودار درصد فراواني افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس سن
3-متغير تحصيلات: با توجه به جدول مي بينيم که از 89 پاسخ دهنده به پرسشنامه 1 نفر زير ديپلم، 20 نفر داراي مدرک تحصيلي ديپلم، 12 نفر داراي مدرک تحصيلي فوق ديپلم و 56 نفر داراي مدرک تحصيلي ليسانس و بالاتر مي باشند.
جدول 4 -3توزيع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس تحصيلات

تحصيلات

فراواني
درصد
زير ديپلم
1
1/1
ديپلم
20
5/22
فوق دبپلم
12
5/13
ليسانس و بالاتر
56
9/62
جمع کل
89
100
با توجه به نمودار زير مي بينيم که سطح تحصيلات ليسانس و بالاتر با 9/62 درصد در بين 89 پاسخ دهنده به پرسشنامه داراي بيشترين فراواني و سطح تحصيلات زير ديپلم با 1/1 درصد داراي کمترين فراواني مي باشند.

نمودار 4 -3 نمودار درصد فراواني افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس تحصيلات
4.متغير سابقه کاري: با توجه به جدول مي بينيم که از 89 پاسخ دهنده به پرسشنامه 10 نفر داراي سابقه کمتر از 5 سال، 3 نفر داراي سابقه 5 سال، 21 نفر داراي سابقه 5 تا 10 سال، 6 نفر داراي سابقه 10 سال و 49 نفر داراي سابقه بيشتر از 10 سال مي باشند.
جدول 4 -4توزيع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس سابقه کار

سابقه

فراواني
درصد
کمتر از 5 سال
10
2/11
5 سال
3
4/3
5 تا 10 سال
21
6/23
10 سال
6
7/6
بيشتر از 10 سال
49
1/55
جمع کل
89
100
با توجه به نمودار زير مي بينيم که از 89 پاسخ دهنده به پرسشنامه افراد داراي سابقه بيشتر از 10 سال با 1/55 درصد داراي بيشترين فراواني و افراد داراي سابقه 5 سال با 4/3 درصد داراي کمترين فراواني مي باشند.

نمودار 4 -4 نمودار درصد فراواني افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس سابقه کار

4 – 2 – 2 وضعيت پاسخگوئي به سوالات پرسشنامه (فراواني، ميانگين و انحراف معيار پاسخها)
جدول 4 – 5 وضعيت پاسخگوئي به سوالات پرسشنامه
انحراف معيار
ميانگين
جمع
کاملا مخالف
مخالف
نظري ندارم
موافق
کاملا موافق
سوال
857/0
25/4
89
1
5
3
42
38
سوال 1
798/0
28/4
89
1
3
4
43
38
سوال 2
000/1
02/4
89
1
7
16
30
35
سوال 3
818/0
21/4
89
1
3
7
43
35
سوال 4
748/0
39/4
89
0
2
8
32
47
سوال 5
994/0
01/4
89
1
8
13
34
33
سوال 6
872/0
21/4
89
1
3
11
35
39
سوال 7
602/0
44/4
89
0
0
5
40
44
سوال 8
786/0
20/4
89
0
4
8
43
34
سوال 9
092/1
62/3
89
4
8
28
27
22
سوال 10
923/0
97/3
89
1
5
18
37
28
سوال 11
801/0
29/4
89
1
2
7
39
40
سوال 12
119/1
35/3
89
5
14
31
23
16
سوال 13
027/1
97/3
89
2
9
9
39
30
سوال 14
798/0
24/4
89
1
2
8
42
36
سوال 15
817/0
70/3
89
0
2
41
28
18
سوال 16
854/0
53/3
89
1
6
39
31
12
سوال 17
944/0
87/3
89
1
8
16
41
23
سوال 18
017/1
79/3
89
2
8
21
34
24
سوال 19
944/0
83/3
89
2
5
21
39
22
سوال 20
711/0
08/4
89
1
0
13
52
23
سوال 21
944/0
80/3
89
2
5
23
38
21
سوال 22

4-3. بررسي وضعيت نرمال بودن عامل ها:
بعد از بررسي آماره هاي توصيفي متغير هاي اندازه پذير مدل در اين فاز از پژوهش لازم است تا وضعيت نرمال بودن توزيع متغيرها مشخص شود. جهت نشان دادن اين موضوع که متغير هاي مورد مطالعه شرايط نرمال بودن توزيع را دارند از آزمون اسميرنف کولموگروف استفاده شده است که نتايج نرمال بودن توزيع را نشان مي دهد. در اين آزمون فرض صفر دلالت بر نرمال بودن توزيع دارد. در صورتيکه سطح معني داري کمتر از 05/0 باشد آزمون نشان مي دهد که متغير ها نرمال نيستند و اگر سطح معني داري بيشتر از 05/0 باشد آنگاه بر اساس اين آزمون متغير ها اندازه پذير مدل داراي توزيع نرمال مي باشند يعني فرض صفر پذيرفته مي شود.
جدول 4 – 6 آزمون‌هاي بررسي نرمال بودن توزيع متغير هاي پژوهش با تست اسميرنف کولموگروف
متغير هاي پنهان مدل
مقدار آماره اسميرنف کولموگروف
Asymp. Sig. (2-tailed)
تورم
118/1
168/0
متغير هاي پولي و رشد نقدينگي
103/1
175/0
نوسانات نرخ طلا و ارز
121/1
162/0
تغيرات نرخ سود سپرده ها
748/1
054/0
تغيرات نرخ سود و اعتبارات
279/1
076/0
با توجه به اينکه تمام سطوح معني داري بالاي 05/0 است فرض صفر مبني بر نرمال بودن توزيع پذيرفته مي‌شود؛ لذا شرايط نرمال بودن متغير هاي مورد مطالعه جهت برآورد پارامتر هاي مجهول قابل اتکا است.
4 – 4 .اعتبار سنجي مدل پژوهش با مدل معادلات ساختاري
مدل معادلات ساختاري رويكرد آماري جامعي براي آزمون فرضيه‌هايي درباره روابط بين متغيرهاي مشاهده شده 29و متغيرهاي مكنون30 مي‌باشد. از طريق اين رويكرد مي‌توان قابل قبول بودن مدل‌هاي نظري را در جامعه‌هاي خاص با استفاده از داده‌هاي همبستگي، غيرآزمايشي، و آزمايشي آزمود.
تجزيه و تحليل ساختارهاي كواريانس يا مدل‌سازي علّي يا مدل معادلات ساختاري، يكي از اصلي‌ترين روش‌هاي تجزيه‌وتحليل ساختارهاي داده‌اي پيچيده است و به معني تجزيه و تحليل متغيرهاي مختلفي است كه در يك ساختار مبتني بر تئوري، تأثيرات هم‌زمان متغيرها را برهم نشان مي‌دهد. اين روش، تركيب رياضي و آماري پيچيده‌اي از تحليل عاملي، رگرسيون چند متغيره، و تحليل مسير است كه در يك سيستم پيچيده گردهم آمده تا پديده‌هاي پيچيده را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. مدل معادلات ساختاري به دو فاز کلي تحليل عاملي تأييدي و تحليل مسير تقسيم مي‌شود. در قسمت اندازه گيري ارتباط نشانگرها يا همان سوالات پرسشنامه با سازه‌ها مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در قسمت ساختاري ارتباط عامل‌هاي مورد بررسي با يکديگر جهت آزمون فرضيات مورد توجه هستند.
يكي از قوي‌ترين و مناسب‌ترين روش‌هاي تجزيه‌وتحليل در پژوهشات علوم رفتاري و اجتماعي تجزيه‌وتحليل چند متغيره است، زيرا ماهيت اين‌گونه موضوعات چند متغيره بوده و نمي‌توان آن‌ها را با شيوه دو متغيري (كه هر بار تنها يك متغير مستقل با يك متغير وابسته در نظر گرفته مي‌شود) حل نمود. تجزيه‌وتحليل چند متغيره به يك‌سري روش‌هاي تجزيه‌وتحليل اطلاق مي‌شود كه ويژگي اصلي آن‌ها، تجزيه‌وتحليل هم‌زمانK متغير مستقل و n متغير وابسته است. تجزيه وتحليل ساختارهاي كواريانس يا مدل‌سازي علّي يا مدل معادلات ساختاري (SEM31)، يكي از اصلي‌ترين روش‌هاي تجزيه وتحليل ساختارهاي داده‌اي پيچيده است و به معني تجزيه وتحليل متغيرهاي مختلفي است كه در يك ساختار مبتني بر تئوري، تأثيرات هم‌زمان متغيرها را برهم نشان مي‌دهد.
به طور کلي روابط بين متغيرها در مدل معادلات ساختاري به دو حوزه کلي تقسيم مي‌شود:
1. روابط بين متغير هاي پنهان با متغيرهاي آشکار (مدل اندازه گيري و يا مدل تحليل عامل تأييدي مي‌باشد).
2. روابط بين متغير هاي پنهان با متغير هاي پنهان. (مدل ساختاري و يا مدل تحليل مسير مي‌باشد).
مدل اندازه گيري ارتباط نشانگرها يا همان سوالات پرسشنامه با سازه‌ها مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در قسمت مدل ساختاري ارتباط عامل‌هاي مورد بررسي با يکديگر جهت آزمون فرضيات مورد توجه هستند. در واقع تا ثابت نشود نشانگرها يا همان سوالات پرسشنامه، متغير هاي پنهان را به خوبي اندازه گيري کرده‌اند، نمي‌توان روابط را مورد آزمون قرار داد؛ لذا براي اثبات اينکه مفاهيم به خوبي اندازه گيري شده‌اند از مدل اندازه گيري يا تحليل عاملي تأييدي استفاده مي‌شود. براي بررسي معني داري هر مدل از معيار هاي مختلفي همچون کاي دو، P-Value و RMSEA استفاده شده است. اگر کاي دو تقسيم بر درجه آزادي کمتر از 3، P-value بيشتر از 0.05 و RMSEA کمتر از 0.1 باشد مدل معني دار مي باشد. اگر معيار هاي بالا در سطح قابل پذيرش نباشند مدل معني دار نيست و بايد اصلاح شود.
4 – 3 – 1 مدل اندازه گيري يا تحليل عاملي تأييدي
در روش شناسي مدل معادلات ساختاري، ابتدا به ساکن لازم است تا روايي سازه32مورد مطالعه قرار گرفته تا مشخص شود نشانگر(سوال) هاي انتخاب شده براي اندازه گيري سازه‌(متغير)هاي مورد نظر خود از دقت لازم برخوردار هستند. براي اين منظور از تحليل عاملي تأييدي(CFA33)، استفاده مي‌شود. به اين شکل که بار عاملي هر نشانگر با سازه خود داراي مقدار t بالاتر از 96/1 باشد. در اين صورت اين نشانگر از دقت لازم براي اندازه گيري آن سازه يا صفت مکنون برخوردار است؛ لذا جهت بررسي اينکه هر کدام از سازه‌هاي مدل پژوهش تا چه حد با نشانگر هاي انتخاب شده جهت سنجش آن‌ها داراي هم سويي بوده‌اند از مدل اندازه گيري يا همان تحليل عاملي تأييدي استفاده شده است.
4 – 3 – 2 مدل اندازه گيري يا تحليل عاملي تأييدي در سطح متغيرهاي پژوهش
1. تحليل عامل تاييدي متغيرتورم
در پرسشنامه، تاثير عامل تورم بر سهم بازار (جذب مشتري) بانک ملت کرمانشاه با استفاده از 6 سوال (نشانگر) بررسي شده است. مدل زير مدل اوليه بررسي متغير تورم در نرم افزار ليزرل مي باشد که رابطه متغير و نشانگرهاي آن ترسيم شده است:

4 – 1 .مدل استاندارد اوليه بررسي متغير تورم در نرم افزار ليزرل
با استفاده از شکل بالا مشخص است که معيار کاي دو تقسيم بر درجه آزادي کمتر از 3 مي باشد ولي معيارهاي P-Value و RMSEA سطوح قابل پذيرش را ندارند و اين يعني مدل اوليه داراي برازش مناسب نيست و قابليت استفاده ندارد و براي بهبود مدل بايد مدل اوليه وارد فاز اصلاح شود. عمدتاً در مرحله اصلاح مدل كنار گذاشتن نشانگر هاي كم اهميت يا برقراري روابط آزاد در مدل، به اجرا و برازش آن كمك شايان توجهي مي‌نمايد . همان‌طور که در روش شناسي مدل معادلات ساختاري مطرح است پژوهش گر بايد با استفاده از معني داري مقدار تفاوت آماره کاي اسکوير، نسبت به اصلاح مدل و پيشبرد مراحل اقدام نمايد. در اين راستا از آزمون D2 که از روي مقدار کاهش کاي اسکوير و تفاوت معني داري آن قضاوت مي‌کند استفاده شده است. بر اساس جدول زير مشاهده مي‌شود که مدل اوليه پس از دو مرحله و در قالب مدل دوم به زير بناي عاملي مناسب جهت استفاده در مدل ساختاري رسيده است؛ لذا انجام عمليات اصلاح که با آزاد نمودن مقدار کوواريانس هاي بين نشانگرها جهت دست‌يابي به بهترين ماتريس کوواريانس انجام شده است در مدل دوم متوقف شده است. نمودار مدل اصلاح شده نهايي نيز در زير ترسيم شده است.
بر اساس اطلاعات بدست آمده از نرم افزار ليزرل مشاهده مي‌شود که مدل اوليه پس از دو مرحله و در قالب مدل دوم به زير بناي عاملي مناسب جهت استفاده در مدل ساختاري رسيده است؛ لذا انجام عمليات اصلاح که با آزاد نمودن مقدار کوواريانس هاي بين نشانگرها جهت دست‌يابي به بهترين ماتريس کوواريانس انجام شده است در مدل دوم متوقف شده است. نمودار مدل اصلاح شده نهايي(مدل دوم) در زير ترسيم شده است:

مدل 4 -2 .مدل استاندارد اصلاح شده بررسي متغير تورم در نرم افزار ليزرل
نمودار بالا مشخص مي کند که سوال هاي 4 و 5 با ميزان ارتباط 77/0 و 71/0 داراي بيشترين تاثير روي متغير مستقل تورم و سوال 3 با ميزان ارتباط 53/0 داراي کمترين تاثير روي متغير تورم مي باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *