پایان نامه با واژگان کلیدی نرم افزار، پرسش نامه، سپرده ها

جنبه هدف کاربردي است.
3- 3. متغيرهاي پژوهش و الگوي مفهومي پژوهش
منظور طراحي الگوي مفهومي پژوهش ابتدا کليه معيارهاي موجود در ادبيات نظري استخراج گرديد، سپس با استفاده از نظرات اساتيد راهنما و مشاور و همچنين متخصصين و خبرگان بانکي تعدادي از آنها حذف و تعدادي به آنها اضافه گرديد و در غالب طبقهبندي جديدي که براي اولين بار در اين پژوهش ارائه شده است،الگوي مفهومي پژوهش طراحي گرديد. که در آن نقش متغير هاي اقتصادي که خود شامل (تورم، نوسانات نرخ طلا و ارز، تغيرات نرخ سود سپرده ها، تغيرات نرخ سود و اعتبارات، متغير هاي پولي و رشد نقدينگي)متغير مستقل و سهم بازار بانک متغير وابسته و روشهاي مديريتي متغير مداخلهگر است.

متغير هاي مستقل

متغير وابسته

3-1.مدل مفهومي پژوهش(بيکر و هاف28،2007: 25)

3-4. جامعه و نمونه آماري
نمونه معرفي براي جامعه است و رابطه اين دو را مي‌توان در شکل شماره‌ي 3-5 مشاهده نمود.جامعه آماري تعدادي از عناصر مطلوب مورد نظر است که حداقل داراي يک صفت مشخصه باشند( آذر و مومني، 1385). تعريف جامعه آماري بايد جامع و مانع باشد. يعني اين تعريف بايد چنان بيان شود که از نقطه نظر زماني و مکاني همه واحدهاي مورد مطالعه را دربرگيرد و درضمن، با توجه به آن، از شمول واحدهايي که نبايد به مطالعه آنها پرداخته شود جلوگيري بعمل آيد. (سرمد و ديگران، 1387).

شکل 3-1: رابطه بين جامعه و نمونه آماري )خاکي، 1386 : 273(
معاونين و كارشناسان شعب مختلف بانک ملت استان کرمانشاه که متغير هاي اقتصادي در بدست آوردن سهم بازار آنها ، موثر هستند به عنوان جامعه ي آماري تعريف مي شوند. مديران خبره(اساتيد آشنا با مفهوم رقابت پذيري، پژوهشگران آشنا با حوزه مالي، خبرگان). براي نمونه گيري از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شده است.در اين روش بانک هاي ملت استان کرمانشاه به عنوان يک سازمان در نظر گرفته شده و در مرحله ي بعدي از بين شعبه هاي بانک هاي منتخب به روش تصادفي ساده برگزيده شد .
3- 5. تعيين حجم نمونه
نمونه عبارتست از تعدادي از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده، از تجانس و همگني با افراد جامعه برخوردار باشند (حافظ نيا، 1381). طبق فرمول زير حجم نمونه محاسبه گرديد. علت استفاده از فرمول زير آن است که روش تصادفي ساده از يک جامعه محدود صورت گرفته است.

که در فرمول فوق :
: مقدار متغير نرمال متناظر با سطح اطمينان ()که در اين پژوهش سطح اطمينان 95% در نظر گرفته شده است، که برابر با 196 است.
: واريانس جامعه، چون از قبل يک شاخص به عنوان پارامتر واريانس جامعه مورد مطالعه در دست نبود و هيچگونه سابقه قبلي در رابطه با موضوع مورد مطالعه وجود نداشت لذا ميانگين و واريانس از پيش تعيين نشده بود. به همين جهت براي رعايت اطمينان بيشتر همراه با خطاي کمتر بالاترين مقدار انحراف معيار احتمالي جامعه را که 50 درصد است به جاي انحراف معيار جامعه قرار داده ميشود.
: ميزان اشتباه مجاز، که دراين پژوهش با توجه به نتايج پيش آزمون 95% در نظر گرفته شده است.
: تعداد جمعيت جامعه آماري ميباشد.
براي محاسبه ي حجم نمونه براساس فرمول جامعه محدود، سطح اطمينان 95 درصد و دقت برآورد 3 درصد در نظر گرفته شد.هم چنين براي تخمين واريانس عدم بازپرداخت مشتريان بانک ها از روش نمونه گيري اوليه استفاده شد.حجم نمونه 100 نفر با استفاده از فرمول بدست آمد.
3- 6. ابزار جمعآوري دادهها
انواع ابزارهاي گردآوري عبارتند از: پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه و اسناد و مدارک عملي.در اين پژوهش صرفاً از پرسشنامه براي جمعآوري اطلاعات استفاده شده است.از روش کتابخانه اي و ميداني استفاده شده است کتابخانه اي براي مباني نظري و ميداني که جهت گردآوري داده ها به کار مي رود. همچنين به منظور سنجش متغيرهاي پژوهش از مقياس ترتيبي در قالب طيف پنج تايي ليکرت استفاده شده است. اين پرسشنامه از دو بخش تشکيل شده است که بخش اول داراي 4 سؤال است که اين سؤالها در مورد ويژگيهاي جمعيت شناختي پاسخدهندگان ميباشد. همچنين بخش دوم پرسشنامه از 22 گزاره براي بررسي نظرات مشتريان استفاده کرده است به طوري که در هر گزاره ميزان موافق بودن مشتريان با معيار مطرح شده در آن گزاره در يک مقياس پنج تايي (از 1 به معناي کاملاً مخالف تا 5 به معناي کاملاً موافق در رابطه به وضعيت موجود بررسي شده است، که مشتريان در وضع موجود ميزان موافقت خود را با اينکه بانک مورد بررسي داراي آن ويژگي است، ابراز ميکنند. همچنين در ستوني در کنار اين 22 سؤال(گزاره) ميزان اهميت هر يک از ويژگيهاي مطرح شده در بازهاي بين 1 تا 5 (از 1 به معناي کاملاً بياهميت تا 5 به معناي کاملاً با اهميت) پرسيده ميشود.
3- 7.روايي و پايايي (اعتبار) پرسشنامه
اگر شخصي اعتبار و روايي داده‌هاي خود را نداند نمي‌تواند نسبت به آنچه كه به دست آورده است و نتيجه‌گيري‌هايش زياد مطمئن باشد. (کرلينگر، 1376). پيش از اطمينان نهايي به ابزارهاي اندازه‌گيري و بكارگيري آنها در مرحله‌ي اصليِ جمع‌آوري داده‌ها، ضرورت دارد كه پژوهشگر از طريق علمي، اطمينان نسبي لازم را نسبت به روا‌ بودن بكارگيري ابزار موردنظر و معتبربودن آن پيدا كند.
مقصود از روايي آن است كه آيا ابزار اندازه‌گيري مي‌تواند ويژگي و خصيصه‌اي كه ابزار براي آن طراحي شده است را اندازه‌گيري كند يا خير؟ موضوع روايي از آن جهت اهميت دارد كه اندازه‌گيري‌هاي نامناسب و ناكافي مي‌تواند هر پژوهش علمي را بي‌ارزش و ناروا سازد(خاكي، 1379).
در اين پژوهش جهت سنجش روايي پرسشنامه‌ در ابتدا سعي شد از پرسشنامه‌هاي محقق ساخته استفاده شده و با استفاده‌ي از آنها پرسشنامه‌ي ابتدايي تدوين گرديد. پس از تدوين پرسشنامه‌ها، محقق آن را در اختيار تعدادي از اساتيد و صاحبنظران و همچنين تعدادي از مديران جامعه‌ي مورد مطالعه قرار داده و پس از اخذ نظرات جمع‌ مذكور، اقدامات اصلاحي در پرسشنامه‌ها، با نظر نهايي استاد محترم راهنما انجام گرفت. در حقيقت در اين تحقيق از روايي صوري براي تعيين روايي استفاده گرديد.
مقصود از پايايي آن است كه اگر ابزار اندازه‌گيري را در يك فاصله‌ي زماني كوتاه چندين بار و به گروه واحدي از افراد بدهيم نتايج حاصل نزديك به هم باشد. براي اندازه‌گيري پايايي از شاخصي به نام “ضريب پايايي” استفاده مي‌كنيم و اندازه‌ي آن معمولاً بين صفر تا يك تغيير مي‌كند. ضريب پايايي “صفر” معرف عدم پايايي و ضريب پايايي “يك”، معرف پايايي كامل است. (خاكي، 1379).
فرمول محاسبه‌ي آلفاي کرونباخ به شرح زير است.

j : تعداد زيرمجموعه‌ي سئوال‌هاي پرسشنامه Sj2 : واريانس نمرات هر زير مجموعه S2 : واريانس کل
معمولاً آلفاي کمتر از 05/0 پايايي ضعيف، مي‌باشد. بديهي است که هر چه اين عدد به يک نزديکتر باشد بهتر است. در اين تحقيق همانطور که ذکر شد پس از جمع‌آوري داده‌ها از نمونه‌ي اوليه، داده‌ها وارد نرم‌افزار ليزرل گرديد و ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه گرديد. در جدول زير ميزان آلفاي کرونباخ هر کدام از متغيرها به صورت مجزا آورده شده است.
جدول 3- 1 جدول ميزان آلفاي کرونباخ مربوط به هر متغير
متغيير
سئوالات
ضريب آلفاي کرونباخ
تورم
6
0.712
متغير هاي پولي و رشد نقدينگي
4
0.839
نوسانات نرخ طلا و ارز
5
0.905
تغيرات نرخ سود سپرده ها
3
0.812
تغيرات نرخ سود و اعتبارات
4
0.827
کل پرسشنامه
5.1
0.819

با توجه به اينکه تمام سطوح معني داري بالاي 05/0 است فرض صفر مبني بر نرمال بودن توزيع پذيرفته مي‌شود؛ لذا شرايط نرمال بودن متغير هاي مورد مطالعه جهت برآورد پارامتر هاي مجهول قابل اتکا است.

3- 8. روشهاي تجزيه و تحليل داده ها
در اين پژوهش از آمار توصيفي و استنباطي استفاده خواهد شد و داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار ليزرل مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت. روشهايي که در اين پايان نامه بکار برده مي شوند عبارتند از: به منظور پي بردن به رابطه ي بين متغيرهاي مستقل(متغير هاي اقتصادي)و متغير وابسته يعني سهم بازار بانک از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است.و براي مشخص کردن همگوني داده هاي تجربي با توزيع نرمال از آزمون کولموگورف- اسميرنوف وتاثير متغير مستقل از رگرسيون خطي استفاده مي کنيم آزمون معني داري همبستگي با آماره ي آزمون تي-استيودنت 31 تحليل واريانس با استفاده از آماره ي آزمون F انجام گرفته است. وبراي تعيين کارآيي مدل هاي برآورد شده از روش هاي کمّي ارزيابي نيز استفاده شده است.
3-9.ساختار پرسشنامه:
1- سوالات مربوط به تورم(1-6)
2- سوالات مربوط به متغير هاي پولي و رشد نقدينگي(7-10)
3- سوالات مربوط به نوسانات نرخ طلا و ارز(11-15)
4- سوالات مربوط به تغيرات نرخ سود سپرده ها(16-18)
5- سوالات مربوط به تغيرات نرخ سوداعتبارات(19-22)

4-1 مقدمه
هدايت هر فرآيند پژوهش در هر يک از شاخه‌هاي علوم، جهت رسيدن به يکسري نتايج و يافته‌هاي پژوهشي جهت کار بست در زندگي بشري است؛ به واقع يافته‌ها برونداد فرآيند پژوهش هستند و موجوديت پژوهش را توجيه و اثبات مي‌کنند. يافته‌هاي هر پژوهش شامل يكسري توضيحات درباره وضعيت موجود و برخي استنباط‌ها بر اساس تفاوت‌ها و رابطه‌ها است؛ لذا در اين فصل با توجه به داده‌هاي گردآوري شده، به بررسي سؤالات پژوهش پرداخته، ودر صدد دست‌يابي به اهداف پژوهش مي‌باشيم. در آزمون فرضيه ها از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است. آماره‌هاي توصيفي شامل جداول فراواني و ميانگين و انحراف معيار مي‌باشد و در سطح استنباطي نيز از مدل معادلات ساختاري شامل تحليل عاملي تأييدي(CFA) و تحليل مسير (PathAnalysis) استفاده شده است. نرم افزار هاي مورد استفاده جهت تجزيه و تحليل داده‌ها بسته نرم افزاري SPSS نسخه 18 و بسته نرم افزاري LISREL نسخه 8.54 تحت ويندوز مي‌باشند.

4-2.آمار توصيفي
در اين قسمت به ارائه آماره‌هاي توصيفي وجداول مربوط به ويژگي‌هاي جمعيت شناختي نمونه مي‌پردازيم. شناخت ويژگي‌هاي جمعيت شناختي نمونه، از اين جهت مفيد است كه به كمك آن مشخصات کلي جامعه مورد بررسي و ويژگي‌هاي عمومي آن براي ساير پژوهش گران مشخص مي‌شود. بعلاوه، اين شناخت باعث مي‌شود درتعميم نتايج به جوامع ديگر، يا در طراحي سوالات پژوهشات آتي براي جوامع ديگر از اين اطلاعات استفاده کنيم.
4-2-1. ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخ دهنده ها
1. متغير جنسيت: با توجه به جدول مي بينيم که از 89 پاسخ دهنده به پرسشنامه تعداد 65 نفر با درصد فراواني 73% مرد و تعداد 24 نفر با درصد فراواني 27% زن مي باشند.
جدول 4-1 توزيع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس جنسيت
جنسيت

فراواني
درصد فراواني
مرد
65
73
زن
24
27
جمع کل
89
100

با توجه به نمودار زير مي بينيم که بيشترين فراواني مربوط به مردان با 73 درصد و کمترين فراواني متعلق به زنان با 27 درصد مي باشد.

نمودار 4 – 1 نمودار درصد فراواني افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس جنسيت
2.متغير سن:با توجه به جدول مي بينيم که از 89 پاسخ دهنده به پرسشنامه 14 نفر داراي سن بين 20 تا 30 سال، 46 نفر داراي سن بين 30 تا 40 سال، 27 نفر داراي سن بين 40 تا 50 سال و 2 نفر داراي سن بيشتر از 50 سال مي باشند.
جدول 4 -2توزيع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *