دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: مقايسه رابطه ميزان افسردگي ما بين دو گروه افراد ورزشكار و غير ورزشكار

با عنوان : مقایسه ارتباط میزان افسردگی مابین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

موضوع:

مقايسه ارتباط ميزان افسردگي ما بين دو گروه افراد ورزشكار و غير ورزشكار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فصل اول

مقدمه موضوع تحقيق                                                                     2

الف – مسئله                                                                                2

ب – فرضيه                                                                                   2

فايدة تحقيق                                                                                  3

روش انجام تحقيق                                                                          3

پيش فرض                                                                                     4

نمونة تحقيق و چگونگي نمونه برداري                                                  4

روش آماري تحقيق                                                                          5

روش جمع آوري داده ها                                                                    5

تعريف واژه ها                                                                                 5

الف – افسردگي                                                                              5

ب – ورزش                                                                                      6

فصل دوم

تعريف افسردگي                                                                               8

علائم افسردگي                                                                               8

نشانه هاي افسردگي تب قطبي                                                          9

1-نشانه هاي بد جاني                                                                       9

2-نشانه هاي شناختي                                                                      9

3-نشانه هاي انگيزشي                                                                     9

4-نشانه هاي بدني                                                                           9

طبقه بندي افسردگي                                                                       10

دوره افسردگي                                                                                10

فصل سوم

جامعه تحقيق                                                                                  12

نمونه برداري                                                                                   12

نمودار شماره 1                                                                                14

نمودار شماره 2                                                                                16

نمودار شماره 2                                                                                18

نمودار شماره 4                                                                                20

ابزار تحقيق                                                                                     21

نمودار شماره 5                                                                               22

نمودار شماره 6                                                                                23

دستور اجرا                                                                                      24

نحوه نمره گذاري                                                                               24

جدول تحقيق ميزان افسردگي                                                             24

جدول شماره 1                                                                                 25

طرح آزمايشي                                                                                  25

الف – متغير مستقل                                                                          26

ب – متغير وابسته                                                                             26

شيوه اندازه گيري                                                                              26

كنترل ها                                                                                          27

نمودار شماره 7                                                                                 28

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

نمودار شماره 8                                                                                 29

فصل چهارم

تحليل نتايج                                                                                      34

شيوه اندازه گيري                                                                              34

شيوه گروه بندي                                                                                34

جدول شماره 1                                                                                  35

جدول شماره 2                                                                                 37

محاسبه لايه هاي آماري گروه اول                                                         39

محاسبه لايه هاي آماري گروه دوم                                                         37

جدول شماره 3                                                                                 40

جدول شماره 4                                                                                  40

الف تدوين فرضيه                                                                               40

مسأله                                                                                             40

فرضيه                                                                                              40

آزمون و مقايسه ميانگين دو گروه مستقل                                                 41

خطاي استاندارد                                                                                 41

جدول شماره 5                                                                                   41

فرضيه در اين بخش                                                                             42

فرضيه صفر                                                                                        42

فرض خلاف                                                                                       42

نتيجه                                                                                              42

فصل پنجم

بحث و نتيجه گيري                                                                             45

اختصار فصول                                                                                    46

مشكلات و محدوديتها                                                                        47

پيشنهادات                                                                                      49

منابع                                                                                             50

فصل اول

1-روش انجام تحقيق

2-پيش فرض

3-جامعه آماري دقيق

4-نمونة دقيق و چگونگي نمونه برداري ها

5-مقدمه

6-هدف كل تحقيق

7-فرضيه

8-روش آماري تحقيق

9-تعريف واژه ها

     الف – افسردگي چيست ؟

     ب – تعريف ورزش

مقدمه:

در حال حاضر جوامع بشري با همه پيشرفت و جهش كه در كليه متون و علوم مختلف بشري می باشد توجه ناچيزي به جنبه هاي رواني، تربيتي، عاطفي، اخلاقي، اجتماعي و بهداشت رواني افراد نموده می باشد.

پيچيدگي و گرفتاريهاي جوامع انساني امروز آگاهي لازم در زمينه هاي ياد شده را اجتناب نا پذير و ضروري مي نمايد. به نظر مي رسد اوضاع و احوال شرايط زندگي مدرن و پيچيدگي حاصل از آن انزوا و فرد گرايي همراه با آن از عوامل عمده اي می باشد كه زمينه ابتلاء به بيماري رواني مانند افسردگي را فراهم مي كنند.

موضوع پژوهش:

الف – مسأله: آيا ارتباط بين افسرگي و فعاليت هاي ورزشي موجود می باشد.

هدف كلي و آرماني تحقيق:

1– هدف اين تحقيق بررسي ارتباط بين تمرينات ورزشي و افسردگي كمتر می باشد.

2- ارائه كارهاي مناسب و پيشنهادات مؤثر در زمينة اثرات مثبت فعاليت هاي ورزشي در درمان و كاهش افسردگي و ميزان خودكشي.

ب – فرضیه:

افرادي كه به فعاليت ورزشي مي پردازند افسردگي كمتري را نسبت به افرادي كه ورزش نمي كنند نشان مي دهند.

فایده پژوهش:

افسردگي يكي از شايع ترين اختلالات رواني می باشد كه در حال حاضر هر فرد ممكن می باشد آنرا در طول زندگي خود بطور متناوب يا مستمر تجربه كند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

اين موضوع صرفاً محدود به زمان و مكان خاصي هم نمي باشد بلكه واكنشي می باشد كه پیش روی فشارات عصبي و مشكلات ناشي از جوامع مدرن يا نيمه مدرن كنوني موجود و گوياي حالتي می باشد كه در هر دوره زمان براي هر كس ممكن می باشد روي دهد.

به صراحت مي توان اعلام نمود كه تعدادي از افراد بالغ در دوره اي از عمر خود دچار اين حالت گرديده و عده اي بيشتري از اين افراد به افسردگي خود آگاه نيستند و اگر اين حالت رواني ادامه پيدا كند منجر به بعضي مشكلات رواني و بدني مي گردد و ادامه در انتها منجر به خودكشي فرد مي گردد.

اگر اطلاعات به افراد داده گردد تا اين حالات رواني نامساعد را تشخيص دهند،‌ زودتر اقدام به رفع مي نمايند.

روش انجام پژوهش:

هدف ما از انجام اين پژوهش سنجش و مقايسة فراواني دو متغير مستقل ورزش، وابسته افسردگي در هر دو گروه آزمودني آزمايشي مي باشد.

مي خواهيم كه بدانيم كه آيا ارتباط اي بين دو متغير ذكر شده هست يا نه، لذا مناسبترين روش در كسب نتيجه ارزيابي موضوع مطرح شده می باشد.

انجام محاسبات آماري به روش مقايسه اي مي باشد و نهايتاً سطح معناداري تفاوت هاي نظاره شده را در ميزان افسردگي دو گروه آزمودني آزمايشي و داده هاي جمع آوري شده را در ميزان افسردگي دو گروه آزمودني آزمايشي را در داده هاي جمع آوري شده با استودنت مورد آزمون قرار خواهيم داد.

پیش فرض:

1- ميانگين نمرات گروه اول (غير ورزشكار) بالاترين ميانگين افسردگي را نسبت به گروه دوم افراد (ورزشكار) دارند.

2- تفاوت نظاره نمرات دو گروه از اجراي آزمون افسردگي در سطح معني داري مي باشد.

جامعه آماری پژوهش:

با مقصود مقايسة افراد افسرده ما بين آزمودنيهاي آزمايشي در دو گروه افراد غيرورزشكار و ورزشكار به تعداد 60 نفر روززي جنسيت مرد از ميان 2445 نفر از افراد موجود و مقيم يكي از مراكز مشابه تهران (-) كه به روش نمونه گيري كاملاً تصادفي انتخاب شده اند مي باشند.

نمونه تحقيق و چگونگي نمونه برداری:

آزمودني آزمايشي اين تحقيق شامل 60 نفر از آزمودني در دو گروه (ورزشكار و غير ورزشكار) از سطح جامعه آماري ذكر شده از ميان آن تعداد افراديكه فعاليت ورزشي نداشته اند و افرادي كه فعاليت ورزشي داشته اند به صورت تصادفي با بهره گیری از ليست اسامي از قبل تعيين شده انتخاب شده اند و محدوديت (سني. تحصيلي) براي انتخاب آزمودنيهاي در نظر گرفته شده می باشد و در كل تنوع سطح اجتماعي و فرهنگي، اقتصادي، اقليمي، ترتيب توليد وضعيت خانوادگي و شرايط زيستي…… در جهت تعليم در نظر گرفته شده اند. 

روش آماری پژوهش:

به مقصود بررسي يافتة اين تحقيق و ميزان ارتباط بين متغيرهاي مستقل وابسته (ورزش، افسردگي) نظاره شده در دو گروه و سطح معناداري نتايج بدست آمده از مقياس نسبي و فاصله اي حسابي و انحراف استاندارد و آزمون استودنت براي هر گروه مستقل بهره گیری شده اند.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 59

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***