دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه ارشد رشته حسابداری: بررسی سودمندی حسابداری تعهدی در شفافیت گزارشگری

با عنوان : مطالعه سودمندی حسابداری تعهدی در شفافیت گزارشگری و ارتقای مسئولیت پاسخگویی بخش عمومی ایران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده اقتصاد و حسابداری، گروه حسابداری

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

گرايش: حسابداری

عنوان پژوهش:

مطالعه سودمندی حسابداری تعهدی در شفافیت گزارشگری و ارتقای مسئولیت پاسخگويی بخش عمومی ايران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

اساس پیشرفت در دنیای پرتلاطم امروز بر پایه دستیابی فزونتر به اطلاعات و فن آوری بنا شده می باشد و آگاهی از وضعیت موجود و توانایی ایجاد و تحول و تغییرات نیز از فاکتورهایست که مدیریت را در رسیدن به اهداف عالی سازمان ها یاری می نماید، در این بین تأثیر اطلاعات مالی به صورت ویژه می باشد، از طرفی مدیران و سازمان ها نیازمند به اطلاعات دقیق، بهنگام، و شفاف در امور جاری، مدیریت هزینه ها و افزایش کارائی و اثربخشی هستند از آنجایی که سیستم حسابداری فعلی بخش عمومی پاسخگوی این نیازها نیست، و حرکت به سمت سیستمی که بتواند این شرایط را بهبود بخشد امری می باشد اجتناب ناپذیر، سیستم حسابداری تعهدی با در نظر داشتن امکانات و شرایطی که به همراه دارد می تواند بخش عمده از این نیازها را پاسخگو باشد.

1- هدف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پژوهش حاضر با هدف مطالعه سودمندی حسابداری تعهدی در شفافیت گزارشگری و ارتقای مسئولیت پاسخگویی بخش عمومی انجام شده می باشد.

2- روش پژوهش

این پژوهش به صورت پیمایشی و میدانی انجام می شود و انجام آن با استدلال قیاسی – استقرایی بدین معنی که چارچوب نظری و پیشینه پژوهشی از راه مطالعه کتاب ها مقالات و سایت ها به صورت استدلال قیاسی و جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها از راه استدلال استقرایی انجام گرفته می باشد این پژوهش از نوع دیگر تحلیلی کاربردی می باشد که در نهایت نتایج آن برای مراجع بهره گیری کننده از نتایج پژوهش از قبیل وزارت بهداشت، دیوان محاسبات کشور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل بهره گیری خواهد بود.

3- جمع آوری اطلاعات

برای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از پرسشنامه بسته که شامل 38 پرسش بوده بهره گیری شده می باشد که در آن پاسخ ها به صورت درجه بندی پنج گزینه ای طیف لیکرت مشخص شده و افراد پاسخ مناسب را برحسب شدت تأثیر و به صورت مقیاس فاصله ای با علامت گذاری گزینه می کنند.

فرضیه های پژوهش

فرضیه های این پژوهش در قالب چهار فرضیه به توضیح ذیل تدوین گردیده می باشد.

1- حسابداری تعهدی بر شفافیت گزارشگری و ارتقای مسئولیت پاسخگویی بخش عمومی ایران موثر می باشد.

2- حسابداری تعهدی بر شفافیت گزارشگری بخش عمومی ایران موثر می باشد.

3- حسابداری تعهدی بر ارتقای مسئولیت پاسخگویی بخش عمومی ایران موثر می باشد.

4- حسابداری تعهدی بر تعیین جمع بهای تمام شده خدمات و فعالیت بخش عمومی ایران موثر می باشد.

جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش عبارت می باشد از 170 نفر از مدیران مالی و رئیس حسابداری، حسابرسان و کارکنان بودجه، و کارکنان و کارشناسان مالی دانشگاه علوم پزشکی مازندران که از این بین 118 نفر از طریق روش کوکران به عنوان نمونه انتخاب گردیدند.

آزمون آماری:

در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل و واکاوی داده ها از نرم افزار spss بهره گیری شده می باشد. آزمون های آماری و توابع آماره پژوهش به توضیح زیر می باشد:

الف) آزمون کولموگروف – اسمیرنوف (k-s)

ب) آزمون t استیودنت

ج) آزمون نسبت ها z

نتیجه گیری و پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش

نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه اول نشان می دهد، اجرا و پیاده سازی حسابداری تعهدی به صورت تواما یعنی پاسخگویی و شفافیت گزارشگری، موثر واقع گردد. پس می توان نتیجه گرفت که اجرای سامانه حسابداری تعهدی در نظام حسابداری بخش عمومی ایران می توان موجب افزایش شفافیت گزارشگری و ارتقای مسئولیت پاسخگویی بخش عمومی گردد.

نتایج به دشت آمده از آزمون فرضیه دوم نشان می دهد، اجرا و پیاده سازی حسابداری تعهدی آیا به صورت مستقل و بدون در نظر گرفتن مسئولیت پاسخگویی، باعث افزایش شفافیت گزارشگری می گردد که با در نظر داشتن نتایج حاصل از آزمون این فرضیه، پاسخ دهندگان با درصد بالایی با این فرضیه موافق هستند که سامانه حسابداری تعهدی باعث شفافیت گزارشگری و شفافیت محاسبه بهای تمام شده فعالیت ها می گردد. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه سوم نشان می دهد، اجرا و پیاده سازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران بر عوامل تعیین شده در سوالات مربوط به فرضیه سوم که جنبه های مختلف مسئولیت پاسخگویی را مورد ارزیابی قرار می دهد، موثر واقع گردد. پس می توان نتیجه گرفت که پیاده سازی سامانه حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران می تواند موجب ارتقاء سطح مسئولیت پاسخگویی گردد. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه چهارن نشان می دهد، اجرا و پیاده سازی سامانه حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران که در این پژوهش دانشگاه علوم پزشکی مازندران مورد مطالعه قرار گرفت بر عوامل تعیین شده در سوالات مربوط به فرضیه چهارم که شامل محاسبه دقیق تر بهای تمام شده خدمات آموزشی هریک از دانشجویان، اندازه گیری دقیق تر بهای تمام شده درمان هر بیمار و بهای تمام شده خدمات واگذاری موثر واقع گردد.

پس می توان نتیجه گرفت که اجرا و پیاده سازی مبنای حسابداری تعهدی در نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی می تواند موجب اظهار شفافیت تر بهای تمامی شده خدمات و فعالیت ها دولت گردد.

فصل اول: کلیات

«دیباچه»

امروزه با در نظر داشتن لزوم دستیابی به اهداف و چشم اندازی که سازمان ها و کشورها برای خود ترسیم می نمایند و همچنین تغییرات و دگرگونی که در محیط پدیده آمده می باشد، بکارگیری سازمانه های اطلاعات جدید در دستیابی به اهداف بلندمدت سازمانی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. هدف از اجراء و پیاده سازی یک سامانه جدید گزارشگری بکارگیری فن آوری های برای بهبود کیفیت اطلاعات در سطح کل سازمان می باشد.

گزارشگری مالی بر مبنای تعهدی و نقدی هرکدام به نوبه خود می توانند نیازهای اطلاعاتی موسسات بخش عمومی را تأمین نمایند.

سیستم حسابداری نقدی به دلیل آنکه اطلاعات مالی را به سادگی و عینی تر ارائه می نماید برای ارزیابی بودجه های نقدی و نظارت و پیش بینی منابع نقدی مفید می باشد اما قادر به تهیه اطلاعات مربوط به بهای تمام شده فعالیت ها و برنامه های دولت نخواهد بود.

مبنای تعهدی می تواند اطلاعات مربوط به بهای تمام شده کالا و خدمات را که برای تصمیم گیری و تحقق مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی اهمیت حیاتی دارد تهیه نماید. مبنای تعهدی در گزارشگری مالی بخش عمومی دارای مزایای زیر می باشد:

– گزارشگری بر مبنای تعهدی بر شناسایی دارایی ها و بدهی ها در زمان ایجاد که همان تاریخ گزارشگری می باشد تأکید دارد.

– گزارشگری بر مبنای تعهدی اطلاعات مفیدی در مورد سطح واقعی بدهی های دولت و سازمان های عمومی اعم از بدهی ها و سایر تعهدات نظیر بدهی های ناشی از تعهدات انباشته صندوق های بازنشستگی کارکنان و دارایی ها فراهم می نماید.

– گزارشگری بر مبنای تعهدی بر شناسایی درآمدها و هزینه ها در دوره گزارشگری تأکید دارد و به دولت و موسسات عمومی کمک می کند تا نظام مدیریت بر مبنای نتایج و مدیریت بر منابع را تحقق بخشند.

– دولت ها و موسسات بزرگ بخش عمومی تمایل دارند وضعیت مالی و عملکرد حسب مورد بهتر یا بدتر از آن چیز که هست نشان دهند که گزارشگری بر مبنای تعهدی موجب شفافیت مالی، درستکاری و اتکاپذیری گزارش های مالی و تحقق و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی می گردد.

بهره گیری از مبنای تعهدی تعدیل شده از نیمه دوم دهه 80 قرن بیستم میلادی در گزارشگری مالی دولت های کشورهای توسعه یافته آغاز و در سال های بعد از آن ضمن تداوم بهره گیری از مبنای تعهدی تعدیل شده در جهت ارتقای این مبنا به مبنای تعهدی کامل کوشش های زیادی صورت گرفته می باشد.

بهره گیری از این مبانی از همان سال ها مورد تأیید هیأت های تدوین استانداردهای حسابداری مالی (FASB) و حسابداری دولتی (GASB) و کمیته بخش عمومی فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) و کمیته حسابداری بخش عمومی کانادا، استرالیا و نیوزلند قرار گرفت.

در کشور آمریکا در اجرای بیانیه 34 مصوب GASB گزارش های مالی دولت در مورد هر نوع فعالیت بازرگانی و غیر بازرگانی، بر مبنای تعهدی کامل انجام می شود.

تعداد صفحه : 256

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***