منبع پایان نامه با موضوع آزمايش، نتايج، تحکيم

) …………………………………………………………………………………………………………………………..44
3-2-2- خاک رس (رس کائولونيتي) ……………………………………………………………………………………………………………………..44
3-3- ژئوسنتتيک ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….45
3-3-1- ژئوتکستايل‌ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………..45
3-3-1-1- ژئوتکستايل‌هاي بافنه نشده ………………………………………………………………………………………………………………..46
3-4- بررسي هاي آزمايشگاهي ……………………………………………………………………………………………………………………………..47 3-4-1- آزمايش دانه بندي ………………………………………………………………………………………………………………………………….47
3-4-2- آزمايش چگالي نسبي ……………………………………………………………………………………………………………………………..48
3-4-3- آزمايش حدخميري …………………………………………………………………………………………………………………………………49
3-4-4- آزمايش حدرواني …………………………………………………………………………………………………………………………………….50
3-5- آماده سازي نمونه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………..51
3-6- استاندارد دستگاه تحکيم ………………………………………………………………………………………………………………………………52
3-6-1- استاندارد بارگذاري آزمايش تحکيم يک بعدي ……………………………………………………………………………………………55
3-6-2- آزمايش‌هاي تک مرحله‌اي، چندمرحله‌اي و بارگذاري-باربرداري بر نمونه هاي ماسه رس‌دار مسلح نشده… 57
3-6-2-1- آزمايش خزشي تک مرحله‌اي ……………………………………………………………………………………………………………..58
3-6-2-2- آزمايش خزشي چندمرحله‌اي ………………………………………………………………………………………………………………58
3-6- 2-3- آزمايش خزشي بارگذاري-باربرداري …………………………………………………………………………………………………….58
3-6- 2-4- آزمايش‌هاي خزشي تک مرحله‌اي بر نمونه هاي ماسه اي مسلح شده با الياف ژئوتکستايل …………………….59

فصل چهارم: نتايج و يافته هاي پژوهش
4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………61
4-2- نتايج آزمايش‌هاي تک مرحله‌اي، چندمرحله‌اي و بارگذاري – باربرداري بر نمونه هاي ماسه رس‌دار ……………….61
4-3- نتايج آزمايش‌هاي تک مرحله‌اي بر نمونه هاي ماسه رس‌دار مسلح شده با الياف ژئوتکستايل …………………………..69
4-4- تاثير آب منفذي بر شاخص تراکم (Cc) …………………………………………………………………………………………………75
4-5- تاثير سطوح تنش بر ضريب تراکم ثانويه (C?)………………………………………………………………………………………………..75
4-6- تاثيرمسلح کردن خاک با الياف ژئوتکستايل بر تراکم ثانويه…………………………………………………………………………76
4-7- تاثير تاريخچه تنش بر تراکم ثانويه………………………………………………………………………………………………………………..76

فصل پنجم: نتيجه گيري و بحث
5-1- نتيجه گيري ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….79
پيشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..81
فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..82
فهرست جدولها
شماره و عنوان جدول
صفحه

جدول‌3-1: مشخصات خاک رس مورد استفاده در آزمايش………………………………………………………………………………………..45
جدول‌3-2: مشخصات ژئوتکستايل استفاده شده در آزمايش………………………………………………………………………………………46
جدول‌3-3: نتايج آزمايش چگالي نسبي خاک ماسه اوتاوا………………………………………………………………………………………….49
جدول‌3-4: نتايج آزمايش چگالي نسبي خاک رس……………………………………………………………………………………………………49
جدول‌3-5: نتايج آزمايش چگالي نسبي خاک ماسه رس‌دار………………………………………………………………………………………49
جدول‌3-6: نتايج آزمايش حدخميري نمونه خاک رس……………………………………………………………………………………………….50
جدول‌3-7‌: نتايج آزمايش حدرواني نمونه ماسه رس‌دار…………………………………………………………………………………………….50
جدول‌3-8 : نتايج آزمايش حدرواني خاک رس…………………………………………………………………………………………………………51
جدول‌4-1: نتايج آزمايش‌هاي خزشي انجام شده بر نمونه هاي ماسه رس‌دار مسلح نشده…………………………………………….68
جدول‌4-2: نتايج آزمايش‌هاي خزشي انجام شده بر نمونه هاي ماسه رس‌دار مسلح شده با الياف ژئوتکستايل ……………….74

فهرست شکلها
شماره و عنوان شکل
صفحه

شکل1-1: مثالي از تغييرشکل خزشي برج پيزا- ايتاليا…………………………………………………………………………………………………….3
شکل 2-1: ارتباط کرنش- زمان در آزمايش تحکيم يک بعدي …………………………………………………………………………………10 شکل2-2: ارتباط کرنش-لگاريتم زمان تحت آزمايش تحکيم يک بعدي برروي خاک رس…………………………………….16
شکل2-3: تاثير ضخامت نمونه بر تحکيم اوليه رس هاي عادي تحکيم يافته براساس منحني فرضي A و B……….17
شکل2-4 : نيروهاي مماسي و عمودي در برخورد ذرات……………………………………………………………………………………………….18
شکل2-5: ارتباط بين کرنش محوري-لگاريتم زمان را براي رس هاي عادي تحکيم يافته تحت تنش هاي انحرافي متفاوت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..21
شکل2-6: ارتباط کرنش محوري-لگاريتم زمان رس بيش تحکيم يافته در بارگذاري تحکيم يک بعدي و سه محوري زهکشي شده…………………………………………………………………………………………………………………………………23
شکل2-7: a) ارتباط بين کرنش برشي و لگاريتم زمان در ماسه تويورا در آزمايش سه محوري در تنش هاي انحرافي متفاوت، b) ارتباط بين کرنش برشي و لگاريتم زمان در ماسه تيلينگ در آزمايش سه محوري در تنش هاي انحرافي متفاوت…………………………………………………………………………………………………………………………………………24
شکل2-8: ارتباط ضريب تراکم ثانويه و فشار تحکيمي………………………………………………………………………………….25
شکل2-9: خطوط زماني بجروم………………………………………………………………………………………………………………….26
شکل2-10: نتايج آزمايش CRS و آزمايش تجکيم يک بعدي بر روي رس Jonquiere…………………………………..27
شکل2-11: حالت بيش تحکيمي بدست آمده ناشي از خزش و آزمايش بارگذاري-باربرداري…………………………….27
شکل2-12: ضريب تراکم ثانويه رس هاي معدني مختلف با مايع منفذي متفاوت…………………………………………….28
شکل2-13:ارتباط غيرخطي مشاهده شده در منحني کرنش و لگاريتم زمان ……………………………………………………31
شکل2-14: شکلa، نشان دهنده پارامتر m در منحني. شکلb منحني I، IIو III درمنحني ?.z-logt………………..32
شکل2-15: افزايش کرنش‌هاي حجمي در ماسه کلکاروس و هاستون در فشار هاي متفاوت در آزمايش فشاري ايزوتروپ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..34
شکل2-16: a: نيروهاي عمودي، b: نيروهاي مماسي در مدل خزشي گسسته کاهن………………………………………..35
شکل2-17: منحني دانه بندي خاک ماسه‌‌اي قبل و بعد از آزمايش تحکيم يک بعدي………………………………………36
شکل3-1: مراحل انجام آزمايش‌هاي خزشي………………………………………………………………………………………………..43
شکل3-2: منحني دانه بندي ماسه اوتاوا ……………………………………………………………………………………………………44
شکل3-3: تصوير ژئوتکستايل استفاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *