فایل پایان نامه : سمینار ارشد رشته روانشناسی: بررسي تاثير پدر و مادر بر خلق خوي كودكان كه در منزل هستند و كودكان مهد كودك

با عنوان : مطالعه تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی کودکان که در منزل هستند و کودکان مهد کودک

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

موضوع:

بررسي تاثير پدر و مادر بر خلق خوي كودكان كه در منزل هستند و كودكان مهد كودك

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فصل اول : چارچوب پژوهش

 1. 1- چکيده ………………………………………………………………………………………………..
 2. 2- مقدمه ………………………………………………………………………………………………..
 3. 3- بيان مسأله …………………………………………………………………………………………
 4. 4- اهميت موضوع ……………………………………………………………………………………
 5. 5- هدف پژوهش ……………………………………………………………………………………..
 6. 6- فرضيه‌هاي پژوهش …………………………………………………………………………….
 7. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 8. 7- تعريف عملياتي متغير‌هاي پژوهش …………………………………………………………

فصل دوم : پيشينه‌‌ي تحقيق

 1. 1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………..
 2. 2- تعريف خلق و خوي …………………………………………………………………………….
 3. 3- پيشينه‌ي نظري ……………………………………………………………………………………
 4. 4- مؤلفه‌هاي خلق و خوي ………………………………………………………………………..
 5. 5- انواع خلق و خو …………………………………………………………………………………..
 6. 6- ارزيابي خصوصيات خلقي در کودکان نوپا …………………………………………….
 7. 7- عوامل مؤثر در خلق و خو ……………………………………………………………………
 8. 7. 1- عوامل ژنتيکي …………………………………………………………………………………
 9. 7. 2- عوامل محيطي …………………………………………………………………………………
 10. 7. 2. 1- خانواده ……………………………………………………………………………………..
 11. 7. 2. 2- مراحل دلبستگي از ديدگاه بولبي ……………………………………………………
 12. 7. 2. 3- انواع دلبستگي ……………………………………………………………………………
 13. 7. 3- شيوه‌هاي فرزند پروري …………………………………………………………………..
 14. 7. 3. 1- انواع شيوه‌هاي فرزند پروري ……………………………………………………….
 15. 7. 4- اصول انضباطي ………………………………………………………………………………
 16. 8- اختلالات و معضلات خلقي در کودکان نوپا ……………………………………………..
 17. 9- محروميت عاطفي و اثرات نگهداري کودکان در مؤسسات شبانه‌روزي ……..

فصل سوم : روش تحقيق

 1. 1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………..
 2. 2- جامعه‌ي آماري …………………………………………………………………………………..
 3. 3- نمونه و روش نمونه‌گيري ……………………………………………………………………
 4. 4- ابزار پژوهش ……………………………………………………………………………………..
 5. 5- روش گردآوري داده‌ها ……………………………………………………………………….
 6. 6- نوع پژوهش ……………………………………………………………………………………….
 7. 7- روش آماري ………………………………………………………………………………………

فصل چهارم: يافته‌هاي پژوهش

 1. 1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………..

تجزيه و تحلي نمرات ميانگين و انحراف استاندارد متغير‌هاي …………………………….

خلق و خو در دو گروه عادي و بهزيستي ……………………………………………………….

تجزيه و تحليل نمرات متغير خلق و خوي منفي در دو گروه ………………………………

تجزيه و تحليل نمرات متغير شدت ابراز احساسات …………………………………………..

تجزيه و تحليل نمرات متغير غريبگي کردن ………………………………………………………

فصل پنجم :‌بحث و نتيجه‌گيري …………………………………………………………………….

بحث و نتيجه‌گيري فرضيه‌ي دوم پژوهش ………………………………………………………

بحث و نتيجه‌گيري فرضيه‌ي سوم پژوهش ……………………………………………………..

بحث و نتيجه‌گيري فرضيه‌ي چهارم پژوهش …………………………………………………..

بحث و نتيجه‌گيري فرضيه‌ي پنجم پژوهش ……………………………………………………..

 1. 7- محدوديت‌‌هاي پژوهش …………………………………………………………………………
 2. 8- پيشنهاد‌هاي پژوهشي……………………………………………………………………………
 3. 9- پيشنهاد‌هاي اجرايي …………………………………………………………………………….

منابع فارسي ………………………………………………………………………………………………..

منابع انگليسي ………………………………………………………………………………………………

فصل اول: چارچوب پژوهش

1-1- چکیده

هدف از انجام اين پژوهش مقايسه‌ي خلق و خوي کودکان نوپا در شيرخوارگاه‌هاي مراکز بهزيستي با کودکان نوپاي همسال در شرايط عادي بوده می باشد. در اين پژوهش سعي کرديم خلق و خوي کودکان نوپا در گروه را از لحاظ چهار مؤلفه‌ي خلق و خو شامل: خلق و خوي منفي، کندي سازگاري با تغييرات، شدت ابزار احساسات و غريبگي کردن را با هم مقايسه کنيم

جامعه‌ي آماري در اين پژوهش، شامل 30 کودک نوپا در شيرخوارگاه‌هاي مراکز بهزيستي و 30 کودک نوپاي همسال که در شرايط عادي رشد و پرورش مي يابند، مي‌باشد. که ما براي دسترسي به آنها، اين کودکان را به صورت تصادفي از سه مهد کودک در شمال، جنوب غرب و شرق تهران انتخاب کرديم.

وسيله‌ي اندازه‌گيري، آزمون ارزيابي تصويري خلق و خوي، کلارک استورات، فتيز پاتريک و گلدبرگ مي‌باشد. اين آزمون که براي اندازه‌گيري دشواري خلق و خوي کودکان نوپا در سال 2000 ميلادي ساخته شده می باشد، خلق و خوي کودکان نوپا را از لحاظ، منفي بودن، کندي سازگاري با تغييرات، شدت ابراز احساسات و غريبگي کردن مورد ارزيابي قرار مي‌دهد. که براي ارزيابي ميزان پايايي و اعتبار آزمون در ايران، آغاز آن را بر روي نمونه‌اي 50 نفري از کودکان نوپاي عادي که از سه مهد کودک در شمال، جنوب غرب و شرق تهران به گونه تصادفي انتخاب شده بودند اجرا کرديم که ميزان اعتبار آزمون 93% درصد بدست آمد که نشان مي‌دهد، آزمون از اعتبار بالايي برخوردار می باشد.

براي گرد‌آوري داده‌ها، پرسشنامه‌ي ارزيابي تصويري خلق و خو را بين مادران 30 کودک نوپا در شرايط عادي رشد و پرورش مي‌يابند توزيع کرديم و از آنها خواستيم با ديدن هر موقعيت، گزينه‌ي پاسخ را که به صورت تصويري طراحي شده می باشد را علامت بزنند. سپس پرسشنامه بين مربيان 30 کودک نوپا در شيرخوارگاه‌هاي مراکز بهزيستي توزيع و اطلاعات لازم گردآوري گردید. اطلاعات بدست آمده با بهره گیری از شيوه‌هاي آمار توصيفي دسته‌بندي و اختصار گردید و ميانگين و انحراف استاندارد آنها محاسبه گرديد و در قسمت آمار استنباطي براي بررسي تفاوت گروه‌ها از لحاظ چند متغير به گونه همزمان از تحليل واريانس چند متغيري (MANOVA) بهره گیری گردید.

يافته‌هاي پژوهش نشان داد که دو گروه کودکان نوپا در شيرخوارگاه‌هاي مراکز بهزيستي و کودکان نوپا در شرايط عادي از لحاظ سر مؤلفه‌ي خلق و خوي منفي، شدت ابراز احساسات و غريبگي کردن با هم تفاوت معنا‌داري دارند ولي از لحاظ کندي سازگاري با تغييرات تفاوت معناداري بدست نيامد. در خلق و خوي منفي کودکان نوپا در شيرخوارگاه‌ها در مقايسه با گروه همسالانشان خلق و خوي منفي بيشتري داشتند. در زمينه‌ي شدت ابراز احساسات نيز نسبت به گروه کودکان نوپا در شرايط عادي احساساتشان و با شدت بيشتري ابراز مي‌کردند ولي در متغير غريبگي کردن نتايج نشان داد که کودکان نوپا در شرايط عادي نسبت به گروه کودکان نوپا در شيرخوارگاه‌ها در حضور افراد ناآشنا بيشتر غريبگي مي‌کنند. 

2-1- مقدمه

از لحظه‌ي انعقاد نطفه و در طول زندگي که مي‌تواند 60، 70، 80 يا 100 سال طول بکشد، بشر به تدريج دوره‌هاي مختلفي از شبه جنيني، نوزادي، نوبادگي، کودکي، نوجواني، بزرگسالي، ميانسالي و پيري را طي مي‌کند و در طي اين دوران تغييرات زيادي در بشر به وجود مي‌آيد . اين تغييرات زمينه‌هاي زيادي را در بر مي‌گيرد مانند تغييرات جسمي، شناختي و رواني – اجتماعي (وندرزندن،ترجمه گنجي،1385) .

براي بررسي و درک متغيرهاي فردي مختلف موجود ميان افراد در دوران نوجواني و بزرگسالي، تاکنون تحقيقات زيادي صورت گرفته می باشد هدف از انجام اين تحقيقات، شناخت و درک اثرات خلق و خو، خودباوري، خويشتنداري، عزت نفس و … در ارتباط با شماري از رويداد‌هاي اجتماعي نظير رفتارهاي پر خطر، سوءاستفاده‌ها و بدرفتاري، افسردگي، خود کشي، خشونت و بزهکاري مي‌باشد . شواهد متعددي نشان مي‌دهد که خصوصيات فردي باشد در طي دوران نوجواني و بزرگسالي تغيير مي‌کنند . از آنجاييکه، اساس و پايه ي توانايي‌هاي اجتماعي و فردي و خصوصيات فردي در دوره ي نوزادي و نوپايي شکل مي‌گيرد، بنابراين محققان بهترين زمان را براي بررسي و مطالعه خصوصيات فردي و اجتماعي، اوايل دوره ي رشد مخصوصاً دوران نوباوگي مي‌دانند (هوک، کلوير – ماوس، 2002) . نوباوگي و نوپايي به دو سال اول زندگي گفته مي‌گردد که يکي از پرجنب و جوش ترين دوران رشد می باشد . قد کودکان نوپا در پايان سال اول 50 درصد و در دو سالگي 75 درصد بيشتر از زمان تولد استوزن نيز افزايش قابل ملاحظه اي نشان مي‌دهد . در 5 ماهگي وزن نسبت به زمان تولد، 2 برابر، در يک سالگي، سه برابر و در دو سالگي، سه برابر و در دو سالگي، چهار برابر شده می باشد . کودکان نوپا به جاي افزايش منظم به صورت جهش‌هاي کوچک رشد مي‌کنند . در سر تاسر دوره ي نوبادگي مغز با سرعت حيرت انگيزي به رشد خود ادامه مي‌دهد. توليد انبوه سيناپسها در مغز مي‌تواند علت جهش‌هاي رشد مغز در 2 سال اول زندگي باشد . شواهد تأکيد مي‌کنند که، چند سال اول زندگي، دوراني می باشد که مغز خيلي شبيه اسفنج می باشد، زيرا يادگيري مهارت‌هاي جديد، سريع و چشمگير می باشد (برک،2001).

از لحاظ شناختي نوباوگان در طول سال اول به رويدادهاي تازه وگيرا، توجه مي‌کنند . آنها با انتقال به دوره ي نوپايي براي رفتار عمدي آماده تر مي‌شوند و با پيچيده تر شدن برنامه‌ها و فعاليت‌ها مدت توجه در کودکان نوپا افزايش مي‌يابد . همچنين از لحاظ حافظه در نيمه ي سال اول زندگي، مي‌توانند موضوعات را به ياد بياورند . طبقه بندي نيز در کودکان نوپا در آغاز جنبه ادراکي دارد که بر اساس شباهت ظاهري صورت مي‌گيرد. اما در پايان سال اول ف طبقه بندي‌ها، مفهومي مي‌گردد و بالاخره در حدود 11 ماهگي، کودکان نوپا مي‌توانند اشياء را در دو طبقه دسته بندي کنند(کوپنيک،1987 به نقل از برک 2001).

از لحاظ رشد عاطفي و هيجاني، زیرا اندازه گيري جداگانه تغييرات دروني و فيزيولوژيکي در کودکان غير ممکن می باشد و از آنجائيکه تغيير در حالات چهره در واکنش به پديده‌هايي که ايجاد هيجان مي‌کند، همگاني می باشد و با تغيير در دستگاه عصبي خود مختار همراه می باشد، برخي از محققان از حالات چهره ي کودک عواطف خاصي را استنباط مي‌کنند که مهمترين آنها عبارتند از خنده، ترس، خشم و غريبي کردن (ماسن،ترجمه ياسايي).

کودکان نوپا در ابراز عواطف و خلق و خو با يکديگر متفاوتند. مقصود از خلق و خو، تمايلات و ويژگي‌هاي ذاتي می باشد که اساس رفتار مشخص را تشکيل مي‌دهد. براي مثال کاگان و همکارانش نظاره کردند که برخي از کودکان از هنگام تولد، وقتي پیش روی يک شخص يا يک موقعيت ناآشنا قرار مي‌گيرند، بيش از اندازه کمرويي نشان مي‌دهند. اين تفاوت‌ها همچنان باقي مي‌مانند و پيامدهاي اجتماعي عميقي به همراه مي‌آورد (و ندرزندن،ترجمه ي گنجي، 1385).

خلق و خو کانون اصلي رشد شخصيت، تعهد و خود گرداني مي‌باشد. خلق وخو شيوه ي منحصر به فردي می باشد که شخص با افراد و موقعيت‌ها ارتباط مستقر مي‌کند. از هنگام تولد، تفاوت‌هاي مشخصي از نظر ويژگي‌هاي خلق و خويي در کودکان نمايان می باشد (هوک، کلوير – ماوس، 2002).

به گونه کلي مي‌توان گفت خلق و خو و شخصيت افراد تحت تأثير دو دسته عوامل موروثي و عوامل محيطي شکل مي‌گيرد . عوامل موروثي شامل ويژگي‌هاي جسمي و آن دسته از آمادگي‌هايي می باشد که احتمالاً از طريق وراثت از نسلي به نسل ديگر منتقل مي‌گردد. مثلاً بيماري اسکيزوفرن که تعداد بستري شدگان آن از بزرگترين ارقام بيماري‌هاي دنياست، در بين دوقلوهاي يکسان که حتي در دو محيط کاملاً مختلف پرورش يافته باشند، به مراتب بيشتر از خواهران و برادران عادي می باشد (احدي، بني جمالي، 1380).

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

اگرچه تأثيرات ژنتيکي برخلق و خو مشخص می باشد ولي در عوض هيچ تحقيقي نشان نداده می باشد که نوباوگان سبک‌هاي هيجاني خود را بدون حمايت محيط حفظ مي‌کنند. در عوض وراثت و محيط معمولاً به کمک هم به ثبات سرشت يا خلق وخو را تقويت مي‌کنند . از مهمترين عوامل محيطي که در خلق و خوي کودک تأثير مهم دارد رفتار متقابل پدر و مادر با کودک مي‌باشد که به آن اصل دو سويه مي‌گويند . رشد کودکان محصول تأثیر متقابل بين خصوصيات خودشان و افرادي می باشد که با آنها سروکار دارند و نتيجه ي عمده اين کنش متقابل بين مادر و کودک، نوعي وابستگي عاطفي می باشد که ايجاد امنيت رواني مي‌کند (ماسن، ترجمه ي ياسايي، 1380) در تحقيقي که توسط هوک و کلوير ماوس، (2002)، انجام گرفت نتايج تحقيق نشان داد که

حساسيت و پاسخدهي مادران به عکس العمل‌هاي کودک موجب ايجاد احساس امنيت در سال‌هاي اوليه ي زندگي کودک مي‌گردد و غالباً با افزايش حرف شنوي، همکاري و خود مختاري کودک نوپا همراه می باشد . مقصود از حساسيت در اينجا به رفتارهايي اطلاق مي‌گردد که به موجب آن مادر بر اساس سطح رشد و وضعيت فعلي کودک، به هر گونه تصریح و حرکت کودک نظير نيات،اهداف و اقدامات توجه دارد و پاسخدهي به واکنش‌ها يا رفتارهاي مادرانه ايي اطلاق مي‌گردد که از اقدامات و رفتارهاي کودک قابل پيش بيني بوده و يا بر آنها موثر هستند.

با در نظر داشتن اين موضوع و اهميت اين ارتباط، ما در اين پژوهش، به بررسي خلق و خوي کودکان نوپايي که در مراکز شبانه روزي، نگهداري مي‌شوند و از داشتن اين ارتباط و وابستگي عاطفي محروم هستند با کودکان نوپاي همسال که در محيط‌هاي عادي رشد و پرورش مي‌يابند، مي‌پردازيم تا مشخص گردد آيا قرار گرفتن در شرايط محيط‌هاي شبانه روزي، بر خلق و خوي آنان تأثير مي‌گذارد يا خير؟
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 90

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***