دانلود پژوهش: سمینار ارشد رشته روانشناسی: بررسي بين ميزان افسردگي امدادگران مرد هلال احمر با سابقه فعاليت امدادي آنها

با عنوان :  مطالعه بین میزان افسردگی امدادگران مرد هلال احمر با سابقه فعالیت امدادی آنها

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

موضوع:

بررسي بين ميزان افسردگي امدادگران مرد هلال احمر با سابقه فعاليت امدادي آنها

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چكيده

فصل اول…………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 2

بيان مسئله……………………………………………………………………………………………………….. 4

اهميت و ضرورت كار……………………………………………………………………………………………… 5

فرضيه تحقيق…………………………………………………………………………………………………….. 5

تعريف نظري……………………………………………………………………………………………………….. 6

تعريف عملياتي……………………………………………………………………………………………………. 7

 فصل دوم : سابقه پژوهش……………………………………………………………………………………… 8

استرس و سندرم فرسودگي……………………………………………………………………………………. 9

افسردگي………………………………………………………………………………………………………….. 10

افسردگي زيست – شيميايي……………………………………………………………………………………. 12

افسردگي واكنشي……………………………………………………………………………………………….. 14

مدل سليه از استرس……………………………………………………………………………………………… 16

افسردگي…………………………………………………………………………………………………………… 16

سرزنش خود………………………………………………………………………………………………………… 17

نوميدي……………………………………………………………………………………………………………….. 18

ترحم به خود …………………………………………………………………………………………………………. 19

معضل افسردگي واقعاً تا چه حد جدي می باشد……………………………………………………………………. 20

نظريه روانكاوي……………………………………………………………………………………………………….. 21

نظريه هاي يادگيري…………………………………………………………………………………………………. 23

رويكرد شناختي…………………………………………………………………………………………………….. 24

تعريف…………………………………………………………………………………………………………………. 24

افسردگي واكنشي ………………………………………………………………………………………………… 26

افسردگي درون زاد…………………………………………………………………………………………………… 27

افسردگي روان زاد……………………………………………………………………………………………………. 28

تشخيص و سنجش افسردگي……………………………………………………………………………………… 29

اختلال افسردگي عمده……………………………………………………………………………………………….. 30

اختلال افسرده خلقي…………………………………………………………………………………………………. 31

علايم افسردگي……………………………………………………………………………………………………….. 33

چگونگي مقابله با افسردگي …………………………………………………………………………………………. 34

روش هاي درمان افسردگي…………………………………………………………………………………………… 35

روش بازسازي شناختي براي درمان افراد افسرده…………………………………………………………………. 36

روش دو ستوني………………………………………………………………………………………………………… 36

درمان كوتاه مدت……………………………………………………………………………………………………….. 38

مشاوره و روان درماني گروهي………………………………………………………………………………………. 39

چه عوامل رواني- اجتماعي در افسردگي دخيل هستند…………………………………………………………. 39

چگونه كسي مي تواند بفهمد آيا افسرده می باشد يا خير……………………………………………………………. 40

خسارت استرس………………………………………………………………………………………………………. 42

طریقه استرس…………………………………………………………………………………………………………… 43

نشانه هاي هيجاني افسردگي…………………………………………………………………………………….. 44

به هنگام افسردگي چه كاري بايد انجام دهيم……………………………………………………………………. 47

ديدگاههاي نظري درمورد افسردگي ………………………………………………………………………………… 49

تعريف امدادگر…………………………………………………………………………………………………………. 53

خصوصيات يا ويژگيهاي امدادگر……………………………………………………………………………………… 53

تعريف كمكهاي اوليه و امداد ………………………………………………………………………………………… 54

هدف ما از كمكهاي اوليه……………………………………………………………………………………………… 54

تعريف عمليات نجات…………………………………………………………………………………………………… 55

تعريف ديگر امدادگر…………………………………………………………………………………………………….. 55

تعريف كمك هاي اوليه…………………………………………………………………………………………………. 55

بقيه ويژگي هاي يك امدادگر………………………………………………………………………………………….. 55

حفظ آرامش در ارائه كمكهاي اوليه…………………………………………………………………………………… 56

وظايف امدادگر………………………………………………………………………………………………………….. 58

نحوه مراقبت از خود……………………………………………………………………………………………………. 59

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

كنترل استرس………………………………………………………………………………………………………….. 59

واكنش به استرسها…………………………………………………………………………………………………… 59

واكنش هاي ديررس……………………………………………………………………………………………………. 60

واكنش هاي شديد…………………………………………………………………………………………………….. 61

مروري بر سابقه پيشينه تحقيق……………………………………………………………………………………… 62

فصل سوم: طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………. 70

طرح پژوهش …………………………………………………………………………………………………………… 71

جامعه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 72

نمونه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 72

روش نمونه گيري……………………………………………………………………………………………………….. 73

ابزار پژوهش و روش جمع آوري اطلاعات……………………………………………………………………………. 74

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

روش آماري……………………………………………………………………………………………………………… 75

فصل چهارم: آمار……………………………………………………………………………………………………….. 76

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 77

آمار توصيفي…………………………………………………………………………………………………………….. 91

آمار استنباطي…………………………………………………………………………………………………………. 93

فرض صفر……………………………………………………………………………………………………………….. 93

فرض خلاف……………………………………………………………………………………………………………… 93

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري………………………………………………………………………………………. 94

بحث و نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………. 95

محدوديت هاي پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. 97

پيشنهادات……………………………………………………………………………………………………………… 98

 منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………… 99

پيوست………………………………………………………………………………………………………………… 103

چکیده پژوهش:

موضوع پژوهش حاضر بررسي بين ميزان افسردگي امدادگران مرد هلال احمر شهرستان كرج با سابقة فعاليت امدادي آنهاست كه بدين مقصود 25 امدادگري كه بيش از 4 سال سابقة فعاليت داشتند و 25 امدادگري كه كمتر از4 سال سابقة فعاليت داشتند به شيوه نمونه گيري در دسترس انتخاب و افسردگي آنها با پرسشنامة افسردگي بك سنجيده گردید و در اين پژوهش يك فرضيه شكل گرفت: ميزان افسردگي در امدادگران مردي كه بيش از چهار سال سابقه در فعاليت امدادي دارند بيشتر از افسردگي امدادگران مردي می باشد كه كمتر از چهار سال سابقه در فعاليت امدادي دارند.

براي بررسي فرضيه فوق از آزمون t استيودنت بهره گیری گردید و زیرا t بدست آمده (917%) در سطح (05%) و (01%) كوچكتر از t جدول می باشد بنابراين فرضيه فوق رد و فرضية صفر تاييد مي‌گردد و اين نتيجه بدست آمد كه بين ميزان افسردگي امدادگراني كه بيش از چهار سال سابقه دارند با امدادگراني كه كمتر از چهار سال سابقه دارند تفاوت معنا دار وجود ندارد.

مقدمه:

خلق يا mood ماية هيجاني يك وضعيت عاطفي پايدار می باشد كه در طول طيفي بهنجار از غم تا شادي تجربه مي‌گردد. اختلالات خلقي با احساسهاي نابهنجار افسردگي يا سرخوشي مشخص مي‌گردد كه در برخي موارد شديد با خصوصيت پسيكوتيك همراهند. اختلالات خلقي به انواع اختلالات دو قطبي و اختلالات افسردگي تقسيم مي‌شوند. اين علايم در برخي گروههاي خاص از نظر جنس و سن و وضعيت رواني و اجتماعي افراد متفاوت مي‌گردد.

در اين پژوهش افسردگي نه به عنوان يك بيماري، بلكه به عنوان واكنش رواني پیش روی مسائل و مشكلاتي كه امدادگران با آنها گريبانگير هستند مطرح می باشد.

مقولة استرس – بيماري مانند نخستين موضوعاتي می باشد كه در پنجاه سال اخير بطور تجربي مورد كاوش قرار گرفته می باشد و همين امر باعث شده كه تحقيقات مكرر و فراواني در مورد چگونگي مقابله با آن صورت گيرد. بنظر مي‌رسد كه از آغاز اين قرن همواره با تحولات چشمگيري كه در حوزه هاي مختلف مطالعات پزشكي رخ داده می باشد و با كشف بسياري از واسطه هاي نور و هورموني استرس- بيماري، دادو ستد و ويژگيهاي روان شناختي و فيزيولوژيايي، وضوح دو چندان يافته می باشد. زيرا توصيفات اطباء و حكماء قديم از سطح همبستگي استرس – بيماري فراتر نمي‌رفت.

دو مشخصة اصلي افسردگي، نااميدي و غمگيني می باشد. شخص ركود وحشتناكي را احساس مي‌كند و نمي‌تواند تصميم بگيرد و يا فعاليتي را شروع كند يا به چيزي علاقه مند گردد. شخص افسرده در احساس بي كفايتي و بي ارزشي غوطه ور مي‌گردد، گاه زير گريه مي‌زند و ممكن می باشد به فكر خودكشي بيفتد تقريباً همه بيماران افسرده (97درصد) از كاهش انرژي كه منجر به بروز اشكال در تكميل تكاليف، اختلال در كار تحصيلي و حرفه اي و كاهش انگيزه براي انجام طرح هاي تازه مي‌گردد شكايت مي‌كنند.

تقريباً 80 درصد اين بيماران از اختلال خواب، به خصوص زود بيدار شدن از خواب (يعني بي خوابي آخر شب) و بيداري هاي مكرر شبانه، كه ضمن آن در مورد مسائل خود به نشخوار ذهني مي‌پردازند، رنج مي‌برند، بعضي از بيماران دچار بي اشتهايي و كاهش وزن مي‌گردند، معهذا بعضي نيز افزايش اشتها، افزايش وزن و پرخوابي دارند. (به نقل از هاشميان، 1375)

اظهار مسئله:

آيا ميزان افسردگي در امدادگران مردي كه بيش از چهار سال سابقه در فعاليت امدادي دارند بيشتر از افسردگي امدادگران مردي می باشد كه كمتر از چهار سال سابقه در فعاليت امدادي دارند در پژوهش حاضر قصد بر اين می باشد كه گروههايي از امدادگران مردي كه بيش از چهار سال سابقه در فعاليت امدادي دارند و گروه هايي كه كمتر از چهار سال سابقه دارند بررسي گردد كه آيا افسردگي در امدادگراني كه بيش از چهار سال سابقه دارند بيشتر از كساني می باشد كه كمتر از چهار سال سابقة فعاليت دارند و يا تفاوت معناداري بين ميزان افسردگي دو گروه ديده نمي‌گردد.

تاكنون تحقيق هاي متنوعي در داخل و خارج كشور در مورد افسردگي انجام گرفته‌ می باشد. در تحقيق‌حاضر قصد براين‌می باشد‌كه‌پيرو تحقيق‌هاي‌پيشين‌در مورد ميزان افسردگي امدادگران با سابقه آنها در فعاليت امدادي بررسي انجام گردد.

البته با اين كه تحقيق هاي فراواني در مورد افسردگي انجام شده ولي تحقيقي در زمينة افسردگي امدادگران با سابقه فعاليت امدادي آنها انجام نشده می باشد.

در نهايت سعي بر اين می باشد كه بررسي گردد ميزان افسردگي در امدادگراني كه سابقه فعاليت آنها بيشتر می باشد، بالاتر می باشد يا اينكه تفاوت معناداري بين افسردگي دو گروه امدادگران مرد ديده نمي‌گردد.

اهميت و ضرورت كار

اهميت و ضرورت كار در اين می باشد كه با رد يا قبول فرضيه تحقيق مشخص خواهد گردید كه ميزان افسردگي در كدام گروه از امدادگران بيشتر می باشد. لذا با ارائه نتيجه اين تحقيق به سازمان امور جوانان جمعيت هلال احمر و مسئولين مربوطه مي‌توان آنها را در ارائه خدمات رفاهي و تسهيلات بهتر به امدادگران ياري داد و از ميزان افسردگي امدادگران كاست.

فرضیه پژوهش

ميزان افسردگي در امدادگراني مردي كه بيش از چهار سال سابقه فعاليت امدادي دارند، بيشتر از افسردگي امدادگران مردي می باشد كه كمتر از چهار سال سابقه فعاليت امدادي دارند.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 109

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***