دانلود پژوهش: سمینار ارشد رشته روانشناسی: اثرات درمان نوروسايكولوژي در كارآمدي خواندن دانش‌ آموزان مبتلا به نارسا خواني تحولي

با عنوان : اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی تحولی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

عنوان:

اثرات درمان نوروسايكولوژي در كارآمدي خواندن دانش‌ آموزان مبتلا به نارسا خواني تحولي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

عنوان ………………………………………………………………………………………  صفحه

فصل اول: مقدمه …………………………………………………………………………… 2

1ـ اظهار مسأله ………………………………………………………………………………. 6

2ـ اهمیت و ضرورت مسأله ………………………………………………………………. 13

3ـ اهداف، سوالها و فرضیه های پژوهش………………………………………………. 15

4ـ متغیرها و تعریف نظری و عملیاتی آنها………………………………………………. 18

اختصار ………………………………………………………………………………………. 20

فصل دوم: مروری بر پیشینه تحقیقات

بخش اول: مبانی نظری …………………………………………………………………… 22

1ـ تعریف اختلالهای یادگیری ………………………………………………………………. 22

2ـ سیر تحول تاریخی اختلالهای یادگیری ………………………………………………… 30

1) دوره بنیانگذاری: تحقیقات نخستین درمورد مغز ……………………………………….. 30

2) دوره انتقالی: مطالعه بالینی کودکان ………………………………………………….. 33

3) دوره یکپارچگی: رشد سریع برنامه های مدارس …………………………………….. 43

4) دوره معاصر (از سال 1980 تا کنون) …………………………………………………….. 44

3ـ طبقه بندی اختلالهای ویژه یادگیری بر مبنای ………………………………………….. 44

1) اختلال خواندن ……………………………………………………………………………… 45

2) اختلال در ریاضیات ………………………………………………………………………… 46

3) اختلال اظهار نوشتاری ……………………………………………………………………… 48

4) اختلال یادگیری که به گونه دیگر مشخص نشده می باشد ……………………………….. 49

4ـ تعریف خواندن ………………………………………………………………………………. 50

5ـ تحول خواندن ……………………………………………………………………………….. 55

6ـ مدل های خواندن ………………………………………………………………………….. 56

1) مدل پایین ـ بالا و مدل بالا ـ پایین ……………………………………………………….. 56

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2) مدل تعاملی جبرانی……………………………………………………………………….. 57

3) مدل پیوندگرایی…………………………………………………………………………….. 59

4) مدل آوایی…………………………………………………………………………………… 61

5) مدل ببین و بگو …………………………………………………………………………….. 63

6) مدل تعادل خواندن بیکر …………………………………………………………………… 63

7ـ نارساخوانی………………………………………………………………………………….. 70

1) تعریف نارساخوانی………………………………………………………………………….. 70

2) نشانه های بالینی نارساخوانی …………………………………………………………… 75

3) اختلالهای همراه با نارساخوانی……………………………………………………………. 81

الف ـ اختلالهای جانبی شدن ………………………………………………………………….. 81

ب ـ اختلالهای سازمان یافتگی فضایی ـ زمانی ……………………………………………… 82

ج ـ نابهنجاری حرکات چشم ها ……………………………………………………………….. 83

د ـ تأخیر زبان گفتاری ……………………………………………………………………………. 85

هـ ـ اختلالهای ادراکی …………………………………………………………………………… 86

و ـ اختلال حافظه کوتاه مدت ……………………………………………………………………. 87

ز ـ اختلال نارسایی توجه (ADD) و …………………………………………………………….. 88

ح ـ اختلالهای رفتاری …………………………………………………………………………….. 91

4) شیوع نارساخوانی……………………………………………………………………………… 94

5) تاریخچه نارساخوانی……………………………………………………………………………. 95

6) سبب شناسی نارساخوانی …………………………………………………………………. 99

الف ـ عوامل ژنتیکی ……………………………………………………………………………….. 100

ب ـ عوامل عصب شناختی ………………………………………………………………………… 103

ج ـ تقارن نیمکره های مغزی ………………………………………………………………………. 107

د ـ غلبه طرفی مغز …………………………………………………………………………………. 111

هـ ـ عوامل حرکتی ………………………………………………………………………………….. 114

و ـ عوامل شناختی …………………………………………………………………………………. 115

ز ـ عوامل رفتاری ……………………………………………………………………………………. 118

ح ـ عوامل محیطی ………………………………………………………………………………….. 121

ط ـ عوامل عاطفی ……………………………………………………………………………………. 122

8ـ دیدگاه های مختلف در مورد نارساخوانی ………………………………………………………. 124

9ـ نارساخوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی …………………………………………………………. 124

10ـ طبقه بندی نارساخوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی …………………………………………… 131

الف ـ نارساخوانی اکتسابی …………………………………………………………………………. 131

ب ـ نارساخوانی تحولی ………………………………………………………………………………. 140

11ـ فرآیند شکل گیری مدل تعادل خواندن از دیدگاه بیکر …………………………………………. 148

12ـ عملکرد نیمکره های مغزی از دیدگاه بیکر ……………………………………………………… 154

13ـ طبقه بندی نارساخوانی تحولی از دیدگاه بیکر …………………………………………………. 156

1) نارساخوانی نوع L (زبان شناختی) ……………………………………………………………….. 156

2) نارساخوانی نوع P (ادراکی) …………………………………………………………………………. 156

14ـ مطالعه اعتبار طبقه بندی نارساخوانی نوع …………………………………………………….. 158

15ـسبب شناسی نارساخوانی تحولی نوع ………………………………………………………….. 162

16ـ شیوه های درمانی نوروسایکولوژی از دیدگاه بیکر ……………………………………………….. 164

بخش دوم: یافته های پژوهشی ……………………………………………………………………….. 168

اختصار ……………………………………………………………………………………………………… 180

فصل سوم: روش پژوهش

1ـ طرح پژوهش …………………………………………………………………………………………….. 184

2ـ روشهای آماری …………………………………………………………………………………………. 185

3ـ تعریف جامعه آماری و ویژگیهای آن ………………………………………………………………….. 186

4ـ روش نمونه گیری و حجم نمونه ………………………………………………………………………. 187

5ـ ابزارهای پژوهشی …………………………………………………………………………………….. 188

1) آزمون وکسلر کودکان ………………………………………………………………………………….. 188

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2) آزمون اختلال خواندن ………………………………………………………………………………….. 188

3) آزمون ADHD و آزمون اختلال سلوک اقتباس شده از پرسشنامه علائم مرضی کودکان………… 199

4) جعبه آموزشی لامسه ای …………………………………………………………………………….. 203

5) برنامه نرم افزاری ………………………………………………………………………………………… 206

6ـ فرآیند تشخیص و روش اجرا ………………………………………………………………………….. 209

7ـ فرآیند طبقه بندی دانش آموزان نارساخوان براساس مدل تعادل خواندن بیکر …………………..211

8ـ فرآیند اجرای شیوه های درمانی نوروسایکولوژی بر مبنای مدل تعادل خواندن بیکر ……………….212

1) تحریک خاص نیمکره ها از طریق کانال دیداری………………………………………………………… 212

2) تحریک خاص نیمکره ها از طریق کامال لامسه ای ………………………………………………….. 221

اختصار …………………………………………………………………………………………………………. 227

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

1ـ ارائه نتایج کمی ……………………………………………………………………………………………. 229

الف: توصیف داده ها ………………………………………………………………………………………… 229

ب ـ تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………… 234

ـ تحلیل واریانس آمیخته (3 2)………………………………………………………………………………. 234

فرضیه اول: نتایج آزمون آماری برای مطالعه اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی بر میزان دقت خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع  ال …………………………………………………………………………………………………………. 235

فرضیه دوم: الف) نتایج آزمون آماری برای مطالعه اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی برمیزان درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع ال …………………………………………………………………………………………….. 241

فرضیه دوم: ب) نتایج آزمون آماری برای مطالعه اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی برمیزان درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع پی ……………………………………………………………………………………………… 246

فرضیه سوم: نتایج آزمون آماری برای مطالعه اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی برمیزان سرعت خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع پی ……………………………………………………………………………………………… 252

اختصار …………………………………………………………………………………………………………… 258

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1ـ بحث و تحلیل درمورد یافته ها ……………………………………………………………………………….. 260

2ـ محدودیتها …………………………………………………………………………………………………….. 270

3ـ پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………. 271

4ـ کاربردهای آموزشی و پرورشی …………………………………………………………………………….. 272

منابع

1) منابع فارسی………………………………………………………………………………………………….. 274

2) منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………. 276

چکیده:

در پژوهش حاضر، اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی تحولی مورد مطالعه قرار گرفت. به مقصود انجام این پژوهش، آغاز تعداد 165 نفر از دانش آموزان مشکوک به نارساخوانی در مقطع ابتدایی از پایه های سوم، چهارم و پنجم به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به صورت تصادفی انتخاب و سپس از میان آنها تعداد 60 دانش آموز پس از اجرای آزمونهای تشخیصی (مانند آزمون هوشی وکسلر کودکان، آزمون اختلال خواندن، آزمون ADHD و آزمون اختلال سلوک) به صورت هدفمند برگزیده شدند. سپس، آزمودنیهای نارساخوان بر مبنای مقیاس طبقه بندی بیکر، درچهارگروه آزمایشی وگواه نوع L/p (تعداد هر گروه 15 نفر) به صورت تصادفی جایگزین شدند. پس از اجرای پیش آزمون در هر دو گروه، گروههای آزمایشی نوع L/p به مدت 20 جلسه، تحت درمان شیوه های نوروسایکولوژی (HSS) قرار گرفتند. اما گروههای گواه نوع L/p، هیچگونه روش درمانی را دریافت نکردند. پس از آن، در هر دو گروه آزمایشی و گواه، پس آزمون (بلافاصله پس از اتمام درمان) و آزمون پی گیری (پس از گذشت 4 ماه) به اجرا درآمد. در پایان داده های بدست آمده با روش آماری تحلیل واریانس آمیخته، تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر و آزمونt وابسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهشی حاکی از آن بود که اولاً مداخله های نوروسایکولوژی بر مبنای مدل تعادل خواندن بیکر سبب افزایش میزان دقت و درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع L گردید. همچنین این شیوه ها موجب افزایش میزان درک وسرعت خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع p گردید. ثانیاً، کاربرد این شیوه های درمانی موجب پایداری اثرات درمان (پس از گذشت 4 ماه) در این گروه از کودکان گردید.

فصل اول

مقدمه

در قرن حاضر، نارساخوانی یکی از مباحث چالش برانگیز آموزش و پرورش ویژه به شمار می رود. به اعتقاد پاره ای از متخصصان اختلالهای یادگیری حدود 80 درصد دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری، در خواندن مشکل دارند (به نقل از لرنر، 1997). ضعف در خواندن معمولاً منجر به معضلات دیگری می گردد. این گونه کودکان فرصت های استخدامی را از دست می دهند. بسیاری از کودکان به خاطر عملکرد تحصیلی ضعیف و شکست های مکرر از مدرسه اخراج می شوند.

فن آوری پیشرفته و خودکار شدن کارها در جهان امروز ایجاب می کند که افراد تحصیلات بالایی داشته باشند. مشاغل قدیمی به سرعت منسوخ می گردد و فرایند بازآموزی به صورت ضرورتی اجتناب ناپذیر درمی آید. و پیش بینی می گردد کارمندان در هر شغلی بارها و بارها مجبور شوند به بازآموزی در حرفه خود بپردازند تا آمادگی های لازم را برای مشاغل جدید کسب کنند. توانایی خواندن به صورتی کارآمد، ابزاری مهم در بازآموزی و حفظ شغل می باشد. به هر حال، خواندن مشکل تحصیلی عمده ای برای دانش آموزان ناتوان در یادگیری می باشد. ناتوانی خواندن پیامدهای بسیار جدی در مورد پیشرفت تحصیلی، استخدام و موفقیت در زندگی دارد (لرنر، 1997). کودکان مبتلا به نارساخوانی در هنگام خواندن مرتکب اشتباهات متعددی می شوند. این اشتباهات با حذف، افزودن یا وارونه کردن کلمات مشخص می گردد. این کودکان در تفکیک بین حروف از نظر شکل و اندازه دچار مشکل هستند، به خصوص حروفی که فقط از نظر جهت یابی و طول خطوط با هم تفاوت دارند. سرعت خواندن آنها پایین و غالباً با حداقل درک همراه می باشد. اکثر کودکان نارساخوان توانایی رونویسی از متن چاپی را دارند، اما تقریباً آنها درهجی کردن ضعیف هستند. این کودکان ممکن می باشد از وسط یا آخر کلمه شروع به خواندن نمایند. نارسایی در به خاطر آوردن و عدم استمرار فراخوانی موجب می گردد که فرد اسم و صدای حروف را بخوبی به خاطر نیاورد و از آن پرهیز می کنند. اضطراب آنها پیش روی تقاضاهایی که زبان نوشتاری را ایجاب می کند، افزایش می یابد، اکثر کودکان مبتلا به نارساخوانی که آموزشهای کمکی دریافت نمی کنند ممکن از شکست مستمر و یاس ناشی از آن دچار احساس شرم و تحقیر شوند. با گذشت زمان این احساسها عمیق تر می گردند. کودکان بزرگتر ممکن می باشد احساس خشم یا افسردگی پیدا کنند و تکریم به نفس پایین نشان دهند. (کاپلان ـ سادوک، 2003، ترجمه رفیعی ورضاعی).

لذا، متخصصان با در نظر داشتن معضلات عمده دانش آموزان نارساخوان در سطح خواندن، نوشتن و هجی کردن، از دیدگاه های مختلف به تبیین نارساخوانی پرداخته اند. در پژوهش حاضر، نارساخوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی تبیین شده می باشد. نوروسایکولوژی به عنوان شاخه ای از تحقیقات مغز در بیست سال اخیر به مثابه یک گرایش تخصصی در روانشناسی به شمار می آید. نوروسایکولوژی به تبیین ارتباط بین مغز و رفتار می پردازد. و می خواهد به چگونگی کنش مغز پی ببرد، به گونه مثال چه مکانیزمهایی در تفکر، یادگیری و احساس اهمیت دارند و چگونه راه اندازی می گردد و چه تاثیری بر رفتار بشر دارند. نوروسایکولوژی از روشهای همچون تخریب، تحریک و ثبت بهره گیری می کند. روشهای نوروسایکولوژی تجربی بر ارائه محرک مبتنی هستند. در این زمینه از روشهای ارائه محرک به نیمی از میدان دید، یکی از دو گوش و تحریک لمس جانبی بهره گیری می کنند. در تمام این موارد هنگامی که تحریک ارائه می گردد، پاسخ پس از تحلیل شناختی به صورت جانبی ظاهر می گردد. در این پژوهش نیز برای درمان نارساخوانی از روش تحریک بهره گیری شده می باشد.

به اعتقاد پاره ای از مولفان نوروسایکولوژی، نارساخوانی ناشی از نارسایی در یکی از نیمکره های مغزی چپ و راست و یا هر دو نیمکره مغزی می باشد. بر مبنای مدل تعادل خواندن بیکر (2002) نارساخوانی ناشی از وجود نارسایی در نیمکره مغزی چپ یا نیمکره مغزی راست می باشد. این مدل بر مبنای دیدگاه نوروسایکولوژی ایجاد شده می باشد که به طبقه بندی دانش آموزان نارساخوان (نوعp/l) و درمان آنان می پردازد.

به اعتقاد بیکر (2002) مغز این آمادگی را دارد که از راه تحریکهای عصب شناختی تغییر یابد. یعنی می توان با تحریک نیمکره چپ، عملکرد خواندن کودکان نارسا خوان نوعp را بهبود بخشید و با تحریک نیمکره راست می توان عملکرد خواندن کودکان نارساخوان نوعl را بهبود بخشید. بر مبنای مدل تعادل خواندن بیکر، کودکان نارساخوان نوعp هنگام یادگیری خواندن از مزایای نیمکره چپ و کودکان نارساخوان نوعl از کنش نیمکره راست بهره کمی برده اند. پس، تحریک یکی از نیمکره های مغزی با در نظر داشتن نوع نارساخوانی مناسب به نظر می رسد.

درراستای اهداف فوق، دراین پژوهش نیز نیز برای درمان دانش آموزان نارساخوان نوع p/l از شیوه های درمانی تحریک خاص نیمکره ها (Hss) از طریق کانال دیداری و لامسه ای بهره گیری شده می باشد. لذا در این پژوهش، اثربخشی شیوه های درمانی نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی تحولی مورد مطالعه قرار می گیرد.

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 278

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***