دانلود: رشته تکنولوژی آموزشی(M.A) پایان نامه ارشد : روش تدریس بدیعه پردازی و روش رایج ،بریادگیری- یاد داری وانگیزش پیشرفت تحصیلی

مطالعه میزان اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی و روش رایج ،بریادگیری- یاد داری وانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم در درس علوم تجربی شهرستان دالاهو.

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

استاد راهنما :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دکتر فرانک موسوی

 

دانشجو :

 

                                                        تابستان 1393

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

1-1-مقدمه

با ورود به هزاره سوم ميلادي ،دانش تجربي نو و پيشرفتهاي فن آوري ، اين امكان را فراهم ساخته می باشد كه بازنمايي ذهني بشر از كره زمين به « دهكده جهاني » و بزرگراه هاي اطلاعاتي بهبود يافته و ضرورت چاره جويي در مسائل اجتماعي،اقتصادي، فرهنگي و در مجموع بهره مندي از كيفيت بهزيستي و با هم زيستي بيش از پيش احساس گردد بديهي می باشد متناسب بافرآيند جهاني شدن نوع نگاه به آموزش و پرورش با آن چیز که در تفكر سنتي غالب می باشد تفاوت دا.(ذوفن1386). آموزش و پرورش بايد به فراگيران در ارتقاي خود پرورشي از طريق خلاقيت ،توانايي تصميم گيري سريع ،عادات آموزشي و خود -آگاهي يای رساند. ( قرباني و همكاران ، 1382).از آنجايي كه آموزش و پرورش در شكل دهي سرمايه انساني و اجتماعي تأثیر تعيين كننده اي داشته می باشد پس  انتظار مي رود نسل امروز را براي زندگي در جامعه فردا آماده سـازد و با در نظر داشتن اهميت علوم تجربی ،آگـاه بودن از وضعيت و ماهيت دانش علمي ،چگونگي خلق آن و وابستگي به آن نه تنها براي دانشمندان بلكه براي همه مابخش عمده اي ازآموزش راتشكيل ميدهد. ( به نقل از وين هارلن – ترجمه سعيدي – 1375). اگر بپذيريم كه علوم در تعيين جايگاه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي يك جامعه تأثیر مؤثري دارد، آنگاه به اهميت آموزش علوم و نيز لزوم همگاني كردن آن بيشتر پي مي‌بريم. آموزش علوم و فناوري يكي از پايه‌هاي اساسي آموزش و پرورش می باشد كه تاثير مستقيم آن در توسعه فرهنگي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و افزايش سرمايه هاي مادي و معنوي يك جامعه به خوبي مشخص شده‌می باشد. از مهمترين دست آوردهاي آموزش علوم در مدارس، تربيت افرادي می باشد كه داراي معلومات و آگاهي‌هاي لازم هستند تا بتوانند منطقي فكر كرده و آگاهانه تصميم بگيرند (فضلی خانی،1382).در چند دهه اخير، توجه جهانيان در مورد فرايندهاي ياددهي- يادگيري به گونه كامل تغيير كرده‌می باشد. در سالهاي نه چندان دور، بسياري اعتقاد داشتند كه ذهن دانش‌آموزان همانند ظرف های خالي می باشد كه در انتظار پر شدن با دانش و معلومات می باشد. اما پديده‌هاي بزرگي همچون انفجار اطلاعات و گسترش روزافزون فناوري و نفوذ آن در تمامي ابعاد زندگي انساني، پيشرفت‌هاي اخير صورت گرفته در علوم تربيتي و روشهاي ترويج و آموزش علوم، نشان داده‌می باشد كه با در نظر داشتن ضرورت زمان، بايد تمامي دانش‌آموزان براي زندگي در يك جامعه پيچيده و پيشرفته امروزي كه ارتباط تنگاتنگي با مسائل علمي و فناوري دارد، آماده شوند(ساک،2010)..در دنیای کنونی پیشرفت وتوسعه هر جامعه رابیش ازهرچیز درگروتربیت نیروهای انسانی کارآمدی می دانندکه بتوانند با اندیشه پویا وخلاق خودامکانات بالقوه موجود درآن جامعه رابه امکانات بالفعل وقابل بهره گیری تبدیل نمایند(احمدی،1390).درپژوهش های متعددی نشان داده شده می باشد که آموزش درس علوم تجربی درسی عملی وآزمایشگاهی می باشد امادر ایران بیشتر از روش های سنتی بهره گیری می گردد ورویکرد معلم محوری خاصی بر آن حاکم می باشد (یوسفی،1389).

 

فعالیت های تجربی در آموزش این درس در نظام آموزشی کشور غیر از در موارد اندک ،در بیشتر موارد به شیوه سنتی می باشد ؛لذا دانش آموزان ممکن می باشد به هدف های مورد نظر این درس نائل نشوند.درچنین وضعیتی آموزش درس علوم تجربی به شیوه سنتی وحافظه مدار وسخنرانی هیچگاه دانش آموزان را برای روبرو شدن با مسایل در هم تنیده دنیای امروز وفردا آماده نخواهد نمود.دورین وکرد (2009)درتحقیق خودبه این نتیجه رسیدکه درآموزش به شیوه سنتی دانش آموزان نتوانسنه اند ازعلومی که یادگرفته انددرزندگی روزمره خود بهره گیری کنندشمار کج فهمی های دانش آموزان بسیار زیاد بوده می باشد وبالغ بر90/. ازفارغ التحصیلان سوادعلمی را به دست نمی آورندوحتی ازمهم ترین هدف های مفروض درآموزش نیز مهجور مانده اند.وی معتقداست که برای داشتن نظام آموزشی سازنده ،نظام سنتی بایستی متحول شودوبه سوی آموزش خلاق هدایت کردد.موالم(2010)درتحقیق خود اظهار داشته می باشد که دانش آموزن اغلب نمی توانند از دانش خود برای توضیح وپیش بینی پدیده ها بهره گیری کنند،ودر حل مسایل جدید ناتوان هستند.این مشکل ناشی از این واقعیت می باشد که آموزش های کلسی ،فاقدراهبردهای کیفی مورد نیاز یرای استدلال آنها میباشد(امام قلی وند،1385).درمقابل روش سنتی ،روش های دیگری وجود داردکه درآنها برخلاف روش تدریس غیرفعال ،دانش آموزان بیشتر فعالیت دارند وقسمت اعظم کارآموزش وتدریس به عهده خودشان می باشد(اوجی نژاد1383).درواقع یک تعامل چندسویه بین دانش آموزان ومعلم ودانش آموزان بایکدیگر هست.ایجاد چنین محیط هایی می باشد که باعث پیشرفت تحصیلی می گردد.   یکی ازاین روش های فعال وخلاقیت محور ،روش بدیعه پردازی می باشد یدیعه پردازی کلمه ای متشکل ازدوکلمه یونانی (syn)یعنی با هم آوردن و(ektos) یعنی عناصر متفاوت،وبه معنی اتصال وپیونداجزای متفاوت ودرظاهر بی ربط می باشد(ویور،پرنیس1990،نولان،2003،سلیگمن،2007).روش تدریس بدیعه پردازی  ازجمله روش های پرورش خلاقیت به شمار می رود که به وسیله ویلیام جی .جی .گوردون  وهمکارانش(1961)ابداع گردید.گوردون مطالعه موردی بر روی افرادی راآغاز نمود که بطور همزمان درپروژه ای مربوط به خلاقیت وروانکاوی درگیربودند.نتایج مصاحبه ها گویای علاقه فزاینده به تشابهات خلاق درعلوم بود واین تشابهات رویکرد خلاقیت رابرای هر دوی دانشمندان وهنرمندان آسان می نمود(سلیگمن،2007). پرداختن به فعالیت های استعاری در روش بدیعه پردازی ساختی را به وجود می آورد تا اشخاص به وسیله آن بتوانند خود رابرای تخیل وایجادبصیرت درفعالیت های روزانه رهاسازند .گوردون به این شیوه “آشنایی سازی”می گوید،یعنی فرد کوشش می کند تابادیدی تازه به چیزهای آشنا بنگرد.اساس تفکربدیعه پردازی فعالیت  استعاری وتمثیلی می باشد که براساس شباهت امور ومقایسه آن بایک چیز یایک فکربه جای یک چیز یافکر دیگرساخته می گردد(حسینی،1387).روش تدریس بدیعه پردازی مانند سایر روش های خلاق ،به وسیله راهنمایی های آموزشی وپرورشی خلاقیت راشکوفامی کند،به این شکل که زیرا دراین روش،مهارت های زندگی با بهره گیری از تشبیه ،استعاره،وقیاس تدریس می گردد،لذا دانش آموزان آزادی بیشتری در پاسخ به سوالات این درس داشته واین امر منجر به رشد وتوسعه مهارت های مبتنی بر خلاقیت ونوآوری دانش آموزان خواهد شدبنی عقیل1383).پژوهشهای بسیاری درخارج ازکشور برکارایی روش بدیعه پردازی صحه گذاشته اند(جنتر1983،وداگر1995)وپژوهشهایی هم که در داخل کشور انجام یافته اند ،حکایت ازاثربخشی این روش دارند(رحیمی1379،دستجردی،1381،اوجی نژاد1382).

 

 

آلان وریچارد(2006)اظهار داشته اند،هنگامی که دانش آموزان بعضی چیزها رادر مورد توضیحات متوجه نمی شوند با این که بعضی از اطلاعات در توضیحات آن ها وبعضی ازمعلومات فرضی وجود نداردوهمچنین درمواردی که مفهوم خارج از تجربه دانش آموزان باشد راه مناسب ،بهره گیری ازیک قیاس بامدل می باشد(شریفی،داوری،1387).زمانی که راه حل های قدیمی یا راه های ابراز وجودبرای انجام کاری مناسب نباشند،بهره گیری از روش بدیعه پردازی پیشنهاد می گردد،زیرااین روش فرد راتاحدی به دنیای غیر منطقی می کشاند.(اوجی نژاد،1383 ،امام قلی وند،1385،میرشمشیری،1384،قوشلی،1384،رشیدآبادی ،1386،بنی عقیل،1380،).تاثیر الگوی بدیعه پردازی رابر پیشرفت تحصیلی را در درس انشا وعلوم تجربی مورد تایید قرار داده اند.روش بدیعه پردازی درپژوهش ناو(2007)افزایش خلاقیت وحل معضلات رابه دنبال می آورد.دیوید،ا،والکر(2009)انگیزه پیشرفت تحصیلی  ازطریق روش تدریس بدیعه پردازی رامورد تاییدقرار داد.بهره گیری ازروش تدریس بدیعه پردازی  برای تدریس درس انگلیسی براساس پژوهش دیکزکی (2006)منجر به کسب دانش جدید ازطریق اشتراک گذاری داستان ها وروایات فردی وقدرت بخشیدن به شرکت کنندگان در اظهار داستان ها گردید.درسال های اخیر درکشور ما پژوهش هایی در زمینه تاثیر روش های فعال تدریس در درس های انشا وعلوم تجربی وهنر صورت گرفته که همه آن ها نشان دهنده اثر معنی دار این روش ها برافزایش خلاقیت وانگیزش پیشرفت تحصیلی  در این دروس می باشد(میرشمشیری،1384،شریفی وداوری،1388،قوشلی،1384). اما به دلیل محدودیت هایی تاکنون پژوهشی در این زمینه در شهرستان دالاهو صورت نگرفته می باشد.سازه انگیزه تحصیلی درمحیط های آموزشی به رفتارهایی که به یادگیری وپیشرفت مربوط می باشد اطلاق می گردد(پینتریچ،2004)دسی ورایان (2002)انگیزه تحصیلی راتمایل یادگیرنده به مشغول ودرگیر شدن در فعالیت های یادگیری وتلاش مستمر در بجای آوردن وپایان رساندن آن فعالیت می دانند.در زمینه انگیزه تحصیلی نظریه های فراوانی هست اما متداول ترین نظریه در این خصوص نظریه خود مختاری دسی ورایان(1985) می باشد.براساس این نظریه ،انگیزه به ندرت دربرگیرنده پدیده واحدی می باشد .افراد نه تنها از میزان انگیزش متفاوتند ،بلکه ازنظرجهت ونوع انگیزش نیز اختلاف دارندواین تعارض درنوع انگیزش به نظرها واهداف اساسی که باعث انجام کار می گردد،ارتباط دارد(دسی ورایان،2000).پس نظریه خود مختاری اظهار می کند که عملکردتحصیلی فراگیران می تواندبرانگیختگی درونی،برانگیختگی بیرونی، ویا بی انگیزگی باشد.انگیزش درونی یعنی اینکه شخص عملی رابه خاطر کسب رضایت ،خشنودی،علاقه مندی ولذت درونی انجام می دهد وتنها خودعمل مهم می باشد (ولراند وهمکاران1993،رایان ودسی2000).انگیزه بیرونی مربوط به زمانی می باشد که فعالیت به مقصود دستیابی به بعضی پیامدهای مجزا از آن انجام می گیرد که با انگیزش درونی در تضاداست (والراند وهمکاران ،1993).وبی انگیزگی یافقدان نگیزه حالتی رابیان می کند که قصد وعمدی در اقدام وجود ندارد ورفتار فرد ،فاقد تعهد واحساس علیت شخصی می باشد(والراند ،فورتیروگی،1997،دسی ورایان2002).اکنون پرسش اصلی این پژوهش آن می باشد که چه اندازه تدریس به شیوه بدیعه پردازی ،که امروزه به عنوان یکی از روش های فعال معرفی شده می باشد ،در مقایسه با روش آموزش رایج(سنتی) ،باعث افزایش انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پایه ششم مدارس شهرستان دالاهو می گردد؟

 

1-2-اظهار مسئله

درس علوم تجربی باتمرکز برپرورش وتوسعه مهارت های یادگیری مادام العمر برآن می باشد تاشاگردان خلاق تری تحویل جامعه دهدوآنان رابرای جهان همواره درحال تغییر آماده کند(امام قلی وند،1385). پس معلم به عنوان رکن اصلی آموزش پرورش در کلاس بایستی از نظر علمی ورفاهی درسطح بالایی قرار گیرد که بتواند با تکیه  بردانش خود جهت بهبود شیوه های یاد گیری کوشش کند. از آنجایی که کودکان  سنین 10 تا 12 ساله پیشرفت قابل توجهی از لحاظ  ذهنی نشان میدهند می توانند با پدیده های پیچیده  روبرو شوند و عقاید تازه ای را کسب کنند. یکی  از روشهای موثر برای این مقصود الگوی تدریس بدیعه پردازی می باشد و با فعال کردن دانش آموزان باعث درگیر شدن بیشتر آنها با مباحث آموزشی این دروس می گردد(مرادی نژاد،1386)..درمدارس امروزی معلمان مطالب زیادی را تدریس می‌کنند اما بعداً متوجه می شوند دانش‌آموزان تنها مقدار کمی از آن چیز که که را که مطرح شده می باشد بازگو نمایند .راستی دلیل این امر چیست ؟ چرا، گاهی بعد از ارائه توضیح مفصل در مورد موضوعی فراگیران نمی‌توانند حتی بخش کوچکی از آن موضوع را بازیابی کنند ؟ چرا دانش‌آموزان بجای درک معنائی مطالب ، به حافظه خود فشار می‌آورند ؟ در پاسخ به این سوالات می‌توان بی توجهی معلمان به روشهای یاددهی- یادگیری یعنی به کار نگرفتن روشهای مناسب در آموزش را دلیل اصلی قلمداد نمود .به همین دلیل ، کیفیت آموزشی در بسیاری از مدارس از سطح مطلوب برخوردار نیست و دانش‌آموز اغلب مطالب را حفظ ، و پس از پایان یافتن امتحانات آنها را فراموش می کند . بکارگیری روشهای فعال تدریس باعث می گردد تا یادگیری تا عمق جان دانش‌آموزان رسوخ کند و نه تنها یافته‌ها وکشفیات خود را به سادگی فراموش نکنند بلکه در طول زندگی آن را به صورت کاربردی به کار ببرند . با در نظر داشتن ويژگيهای عصر کنونی که بشر با انفجار اطلاعات و توسعه فناوری مواجه می باشد، نظام آموزش و پرورش وظيفه دارد برنامه‌های آموزشی و درسي علوم را به نحوی ساماندهی کند كه همة تواناييهای شناختی و شخصيتی دانش‌آموزان رشد کرده و با بهره گيري از مزاياي علوم و فناوري، توانمنديهای لازم را برای رويارويي با تحولات جديد کسب نمايند(سعيدي به نقل از هارلن، 1382). اما شواهد موجود نشان مي‌دهد که اغلب دانش‌آموزان فاقد اين ويژگی هستند و به عبارت ديگر ،برنامه‌های آموزشی علوم نتوانسته می باشد روحيه علمی و کاوشگری، آفرينندگی و خلاقيت را در دانش‌آموزان پرورش دهد (پرويزيان، 1384). يافته‌هاي سومين مطالعه بين‌المللي رياضيات و علوم در سال 2003 که در ايران و تعداد زيادي از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه انجام گرفت، نتايج بسيار ضعيف دانش‌آموزان ايران را در تمام آزمون‌هاي علوم دوره‌هاي ابتدايي و راهنمايي نشان داد. اين مطالعه مي‌رساند كه كيفيت آموزش علوم در کشور ما پایین‌تر از استانداردهای جهانی می باشد(كيامنش و خيريه، 1381). مطالعه ميداني تيمز در سال 2003 نشان داد كه دانش‌آموزان ايراني در مجموعه 286 پرسش آزمون عملكردي متناسب با برنامه‌هاي رسمي كشورمان، از نظر به خاطر سپردن و فهميدن، در سطح نسبتاً بالایی قرار دارند، اما در مهارت‌هايي زیرا ساختن نظریه‌ها، تجزيه و تحليل داده‌ها، حل مسئله و بكارگيري ابزار و روش‌هاي علمي و يا تحقيق درمورد طبيعت و محيط زیست، در سطح بسيار پاييني قرار دارند صاحب نظران تربیتی عقیده دارند که فقر تفکر دانش آموزان، نتیجه حاکمیت روشهای تدریس سنتی در مدارس می باشد.( فضلی خانی،1382).الگوهای تدریس الگوهای یادگیری هستند و یادگیری مفاهیم علوم تجربی از انواع یادگیری می باشد.

پس برای اینکه این نوع از یادگیری حاصل آید بایستی الگوی تدریس را انتخاب نمود که متناسب با اهداف آموزش این درس باشد مطمئنا مفاهیم علوم تجربی را با روش سخنرانی یا حفظ و تکرار نمی توان آموزش داد پس انتخاب الگوی مناسب از جانب معلم امری کاملا ضروری می باشد.(خورشیدی،فهرجی،1379).بلوم،که از ارائه دهندگان نظریه یادگیری در حد تسلط می باشد معتقد می باشد دست کم 90 درصد از دانش آموزان می توانند به هدف های یادگیری دست یابند فقط به این شرط که  زمان کافی و روشها و مواد مناسب را در اختیارشان قرار دهیم (میرزامحمدی،1390).با وجودی که بسیاری از صاحب نظران  عرصه تعلیم و تربیت براستفاده از الگوهای فعال یادگیری و برانگیختن مشارکت دانش آموزان در یادگیری تاکید دارند هنوز هم نظاره می گردد که بسیاری از معلمان توجه کافی به این موضوع ندارند بنابر این روشهای آموزشی ما نیازمند تغییراتی می باشد تا زمینه رشد پردازش اطلاعات در ذهن دانش آموزان، تقویت ساخت شناخت،مهارتهای تفکر انتقادی،منطقی حل مساله،تصمیم گیری، قضاوت و داوری در حین یادگیری گردد(رشیدآبادی،1386).تدریس علوم تجربی در دوران ابتدایی و خصوصا پایه ششم در کشور ما دارای هدف هایی می باشد هر چند که متاسفانه یافته های تحقیقاتی انجام شده مبین آن می باشد که آن چیز که در نظام آموزشی ما به وضوح دیده می گردد عملا مبتنی برنظام  روانشناختی محرک و پاسخ می باشد و بدون در نظر داشتن ویژگیهای روانی کودک،مطالب درسی طبقه بندی و به تدریج به وی تحمیل می گردد و در او عادت به حفظ کردن ایجاد می گردد.

 

روش بدیعه پردازی(نوآفرینی) قوه خلاقیت دانش آموزان را افزایش میدهد،زیرا راهبردهای آن ذهن آنان را به تفکر در زمینه ابعاد گوناگون موضوع ترغیب می کند و درهرموقعیتی به تولید ایده های جدید و درک نحوه ارتباط  بین مفاهیم می پردازد و در این روش برای دریافت جدید و کاربرد متعدد  آنها مشابه سازی می گردد(حسینی،معماریان،1386).پژوهشهای بسیاری درخارج ازکشوربرمقایسه روش تدریس بدیعه پردازی وروش های رایج تدریس صحه گذاشته اندوپژوهشهایی هم در داخل کشور دراین زمینه صورت گرفته اماپژوهشی که مستقیمآبه مطالعه دراین زمینه درشهرستان محروم از امکانات آموزشی،رفاهی دالاهو پرداخته باشد،انجام نیافته می باشد ونیاز به بجای آوردن پژوهش دراین زمینه ضروری به نظر می رسد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :95

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید