فایل تحقیق : دانلود سمینار ارشد رشته حسابداری: اثرات تغيير مبناي حسابداري دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني

با عنوان : اثرات تغییر مبنای حسابداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان همدان از مبنای نقدی به مبنای تعهدی کامل

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

پرديس تحصيلات تکميلي علوم و تحقيقات همدان

دانشکده علوم انساني، گروه حسابداري

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته حسابداري (M.A)

عنوان:

اثرات تغيير مبناي حسابداري دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني استان همدان از مبناي نقدي به مبناي تعهدي کامل

استاد راهنما:

علي اصغر طاهر آبادي

استاد مشاور:

سيد علي مليحي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکيده:

اين پژوهش با عنوان «اثرات تغيير مبنای حسابداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان همدان از مبنای نقدی به مبنای تعهدی کامل» در سال 92 – 91 در سطح استان همدان انجام شده می باشد. روش پژوهش از نوع قياسی واستقرايی می باشد.اين پژوهش از نوع «تحقیقات کاربردی» می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مديران،معاونين، و کارکنان امور مالی در دانشگاه علوم پزشکی استان همدان می باشد که برابر با 19 نفر از روسا ومعاونين و 10 نفر از کارکنان امور مالی می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای پژوهشگر ساخته شده می باشد که شامل 10 پرسش می باشد. در اين پرسشنامه شيوه حسابداری نقدی و تعهدی با يکديگر مقايسه شده اند. يافته های آزمون فرضيه های پژوهش نشان داد که هم از نظر روسا و معاونين و هم از نظر کارکنان امور مالی:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تصميم گيری مديران بر پايه اطلاعات حسابداری برمبنای تعهدی نسبت به حسابداری برمبنای نقدی بهتر صورت می پذيرد. پاسخگويی مديران بر پايه اطلاعات حسابداری برمبنای تعهدی نسبت به حسابداری برمبنای نقدی بهتر صورت می پذيرد. ارزيابی عملکرد دانشگاه درحسابداری برمبنای تعهدی نسبت به حسابداری برمبنای نقدی بهتر صورت می پذيرد. بودجه بندی در حسابداری بر مبنای تعهدی نسبت به مبنای نقدی بهتر انجام می گردد پذيرد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

اغلب استانداردهای حسابداری بخش دولتی، با اين فرض تدوين می گردد که دولت درگير فعاليتهای بيطرفانه و غير انتفاعی می باشد و وظيفه حسابداری دولتی، به گزارش فراغت دولت از بودجه، توضیح تامين و مصرف وجوه محدود می گردد و نيازی به محاسبه دقيق نتايج عملکرد و وضعيت مالی دولت نيست. اما اخيراً در بعضی از کشورها، مانند بريتانيا، زلا ند نو و استراليا، رويکردی به سوی بهره گیری از مبنای تعهدی کامل در حسابداری بخش عمومی ايجاد شده می باشد.

به مقصود تحليل هزينه و منفعت سيستم حسابداری تعهدی کامل، لا زم می باشد نخست آن را بشناسيم و سپس تفاوتهای آن با سيستم حسابداری نقدی و دلا يل موافقان و مخالفان هر يک از دو سيستم را مورد توجه قرار دهيم. به مقصود شناخت سيستم حسابداری تعهدی کامل، معرفی نمونه ای عملی سودمند به نظر می رسد. از اين رو، در آغاز با الگوی حسابداری تعهدی کامل مورد بهره گیری در استراليا آشنا می شويم و سپس به توضیح نظر موافقان و مخالفان و نتيجه گيری از مباحث ارائه شده می پردازيم.

2-1- بيان مسأله (تشريح ابعاد، حدود مسأله، معرفي دقيق مسأله، بيان جنبه هاي مجهول و مبهم و متغيرهاي مربوط به پژوهش، مقصود پژوهش)

بر اساس ماده 10 قانون مديريت خدمات کشوری و ماده 42 قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه جمهوری اسلامی ايران و ماده 912 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ايران،کليه دستگاه های اجرايی خصوصا دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، موظف به فراهم کردن زمينه های لازم برای تهيه بودجه به روش عملياتی تا پايان سال دوم برنامه پنجساله پنجم توسعه می باشند، به نحوی که لايحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهيه، تدوين وتقديم مجلس شورای اسلامی گردد. به همين مقصود  و در راستای تحقق بودجه ريزی عملياتی وتعيين بهای تمام شده فعاليتها دردانشگاهها ی علوم پزشکی کشور و ساير موسسات وابسته به وزارت بهداشت، روش حسابداری تعهدی کامل ، از سال 1011 جايگزين روش حسابداری نقدی تعديل شده گرديد.

اين پژوهش با عنوان (ارزيابی اثرات تغييرسيستم حسابداری دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی استان همدان از مبنای نقدی تعديل شده به مبنای تعهدی کامل) در سال 1023 انجام شده می باشد.واين پژوهش از نوع پژوهشات کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کليه معاونين، مديران و روسای امور مالی دانشگاه می باشد و يافته های آزمون فرضيه های پژوهش نشان می دهد که هم از نظر معاونين و مديران دانشگاه و هم از نظر روسای امور مالی دانشگاه:

تصميم گيری مديران بر پايه اطلاعات حسابداری بر مبنای تعهدی نسبت به حسابداری برمبنای نقدی بهتر صورت می پذيرد.

پاسخگويی مديران بر پايه اطلاعات حسابداری برمبنای تعهدی نسبت به حسابداری برمبنای نقدی بهتر صورت می پذيرد.

ارزيابی عملکرد دانشگاه درحسابداری برمبنای تعهدی نسبت به حسابداری بر مبنای نقدی بهتر صورت می پذيرد.

بودجه بندی در حسابداری بر مبنای تعهدی نسبت به مبنای نقدی بهتر انجام می گردد پذيرد.

رشد و بالندگی هر جامعه ای درگرو دانايی وخرد اعضای آن می باشد. اين دانايی نتيجه بينش و بهره برداری به موقع از اطلاعات می باشد که در قالب اهداف و ماموريت و تحت عنوان استراتژی و برنامه آن سازمان تبلور می يابد. از ميان اطلاعات گوناگونی که مديران برای اخذ تصميمات کليدی به آن نيازمندند، اطلاعات مالی جايگاه ويژه ای دارد زیرا که اکثر قريب به اتفاق تصميمات مديران مستقيما آثار و پيامدهای مالی داشته و يا بطور غير مستقيم وضعيت مالی موسسه راتحت تاثيرقرارمی دهد. لذا اطلاعات مالی و حسابداری مدون و پردازش شده به مثابه کليد ارزشمند جهت اخذ تصميمات مناسب برای مديران می باشد.

از طرفی باوجودتقدم حاکميت، نظارت و اجرای قوانين و مقررات به عنوان لوازم و ابزارهای اصلی حفظ وجوه و منابع عمومی بر اصول و موازين پذيرفته شده حسابداری در موسساتی که بنحوی از انحاء از وجوه دولتی بهره گیری می کنند، لزوم ارائه عملکرد در اين دسته از موسسات، متابعت از اصول و استانداردهای حسابداری را اجتناب ناپذير می نمايد.

از اينرو ضرورت اصلاح ساختارمالی اقتصادی موسسات وابسته به دولت مانند دانشگاه های علوم پزشکی از طريق اصلاح نظام حسابداری مورد تاکيد قرار گرفته می باشد.

اين درحاليست که بر اساس مطالعات انجام شده و مطالعه طریقه عملکرد مديران بيمارستانی، بهداشتی درمانی و آموزشی در سالهای اخير لزوم تغيير بنيادی در ساختار مالی دانشگاههای علوم پزشکی و استقرار يک سيستم يکپارچه و جامع مالی و عملياتی برای ارائه اطلاعات مديريت جهت برنامه ريزی های خرد وکلان، احساس و از اقبال گسترده ای برخوردار شده می باشد. ليکن پياده سازی سيسستم بهای تمام شده خدمات بهداشتی درمانی و آموزشی بيمارستانها ومراکز پزشکی، مستلزم طراحی و بهينه سازی ساير سيستمهای مرتبط می باشد که به عنوان پيش نياز و مقدمه کار الزامی می باشد. از ضروری ترين اين نيازها، تدوين نظان نوين مالی و تغيير روش حسابداری از مبنای نقدی به مبنای تعهدی می باشد.

همانطور که ميدانيم در روش حسابداری نقدی، هدف ازتهيه گزارشها صرفا ارائه اطلاعات درمورد دريافت و پرداختهای وجه نقد موسسه طی دوره مالی می باشد. ليکن در روش حسابداری تعهدی ثمره غائی، امکان پذير کردن سنجش عملکرد موسسه می باشد که اين کار را با شناسايی واندازه گيری آثار مالی عمليات، معاملات ورويدادهای مالی در دوره تحقق آنها به انجام می رساند. در اين روش اطلاعاتی در مورد دارايی ها وبدهی های موسسه وتغييرات آن جمع آوری می گردد که با حسابداری دريافت و پرداخت اين اطلاعات به هيچ وجه قابل تامين نمی باشد.

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وپژوهشاتی همچون ساير نهادهای دولتی در برابر مصرف و بکارگيری منابع مالی عمومی مشمول ايفای مسئوليت پاسخگويی هستند. گزارشگری مالی به عنوان وسيله مسئوليت پاسخگويی، اطلاعاتی را برای افراد فراهم می نمايد تا از اين مسير عملکرد دولت را در چارچوب محدوديتهای قانونی مصوب نمايندگان اندازه گيری نمايند. به اين ترتيب عواملی مانند ساختار دولت، ارتباط ماليات دهندگان (به عنوان کسانی که منابع مالی برای دولت فراهم می نمايند) با خدماتی که دريافت می نمايند، معيارهای کنترلی و فرايند سياسی مانند معيارهای محيطی هستند که مسئوليت پاسخگويی را محور و چارچوب نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت قرار می دهد. با در نظر داشتن تأثیر برجسته مبنای حسابداری در ارتقای سطح مسئوليت پاسخگويی نهادهای بزرگ عمومی و مانند دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وپژوهشاتی، کوشش برای بکارگيری و استقرار مبنای حسابداری تعهدی کامل در اين موسسات آغاز گرديد.

به بيان ديگر استقرار مبنای حسابداری تعهدی کامل در دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشاتی همراه با گزارشگری مالی، زمينه لازم را برای ايفا و ارزيابی مسئوليت پاسخگويی مالی حاکم بر مصرف و به کارگيری صحيح منابع مالی فراهم می کند.

اين پژوهش با عنوان (ارزيابی اثرات تغييرسيستم حسابداری دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی استان همدان از مبنای نقدی تعديل شده به مبنای تعهدی کامل) در سال 1023 انجام شده می باشد. واين پژوهش از نوع پژوهشات کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کليه معاونين، مديران و روسای امور مالی دانشگاه می باشد و يافته های آزمون فرضيه های پژوهش نشان می دهد که هم از نظر معاونين و مديران دانشگاه و هم از نظر روسای امورمالی دانشگاه: تصميم گيری مديران بر پايه اطلاعات حسابداری برمبنای تعهدی نسبت به حسابداری برمبنای نقدی بهتر صورت می پذيرد.

تعداد صفحه : 102

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***