–106

همچنین باید از اساتیدی که در دوران کارشناسی ارشد از محضر آنها بسیار آموختم تقدیر و تشکر نمایم. تقديم بــه: این پایان نامه را به مشوقین اصلیم در زندگی، پدر…

–105

زهرا حبیب پورمالکیت نتایج و حق نشرکلیه حقوق معنوی این اثر و محصولات آن(مقالات مستخرج، برنامههای رایانهای، نرم افزارها و تجهیزات ساخته شده) به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد تعلق…

–99

قلمرو موضوعی این تحقیق شعب درجه دو، سه و چهار در سطح مدیریت منتخب بانک ملت استان سمنان می باشد.قلمرو زمانی: داده های این تحقیق در بازه زمانی نیمه اول…

–98

عنوانصفحهTOC h z u t “Heading 7;1;Style3;1;Style4;1;شکل;1” نمودارشماره 2-1): ابعادمسئولیت PAGEREF _Toc387831090 h 22نمودارشماره 2-2): ابعادسهگانهمسئولیتاجتماعیدرسطحکلان PAGEREF _Toc387831091 h 23نمودار 2-3): مدل 5 بعدیتعهدیکلیدیمککنزی PAGEREF _Toc387831092 h 28نمودار2-4): ابعادCSR PAGEREF…

–97

1- 6- فرضیات تحقیق91-6-1. فرضیه اصلی91-6-2. فرضیه های فرعی91-7- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق91-8- قلمرو تحقیق101-9- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها101-10-ساختار پایان نامه14فصل دوم: ادبیات تحقیق2-1- مقدمه162-2- کیفیت خدمات ارائه…