منبع پایان نامه با موضوع تحکيم، ثانويه، ضريب

خاک اشباع تحت تنش قرار مي‌گيرد با استهلاک فشار آب منفذي، تحکيم اوليه رخ مي‌دهد. مقدار قابل توجهي از نشست‌ها طي تحکيم اوليه اتفاق مي‌افتد. پس از استهلاک کامل فشار آب منفذي (در طول فرايند بارگذاري)، تغييرشکل‌هايي با گذشت زمان اتفاق مي‌افتد که با عنوان مرحله تحکيم ثانويه يا خزش ادامه مطلب…

منبع پایان نامه با موضوع حمل و نقل، کارشناسان، طلاق

اوليه و تراکم ثانويه از آغاز بارگذاري به صورت کوپل عمل مي‌کنند، اما تراکم ثانويه در پايان تحکيم اوليه اتفاق مي‌افتد. چون سرعت خزش پايين‌تر از تحکيم اوليه مي‌باشد بنابراين تغييرشکل‌هاي خزشي را طي تحکيم اوليه نمي‌توان لحاظ نمود. زماني که تحکيم اوليه زمان زيادي طول بکشد (به عنوان مثال ادامه مطلب…

منبع پایان نامه با موضوع خزشي، رس‌دار، ضريب

شده………………………………………………………………………………………………….47 شکل3-4: منحني توزيع دانه بندي نمونه ماسه رس‌دار………………………………………………………………………………….48 شکل3-5: تصوير شماتيک دستگاه تحکيم…………………………………………………………………………………………………..52 شکل3-6: زهکشي قائم يک طرفه……………………………………………………………………………………………………………..52 شکل3-7: دستگاه تحکيم يک بعدي…………………………………………………………………………………………………………..53 شکل3-8: دستگاه تحکيم يک بعدي…………………………………………………………………………………………………………..53 شکل3-9: جزئيات دستگاه تحکيم………………………………………………………………………………………………………………54 شکل3-10: شکل عمومي نمودار تغييرشکل نمونه در مقابل زمان………………………………………………………………….54 شکل3-11: منحني تغييرشکل-زمان با استفاده از روش لگاريتم ادامه مطلب…

منبع پایان نامه با موضوع آزمايش، نتايج، تحکيم

) …………………………………………………………………………………………………………………………..44 3-2-2- خاک رس (رس کائولونيتي) ……………………………………………………………………………………………………………………..44 3-3- ژئوسنتتيک ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….45 3-3-1- ژئوتکستايل‌ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………..45 3-3-1-1- ژئوتکستايل‌هاي بافنه نشده ………………………………………………………………………………………………………………..46 3-4- بررسي هاي آزمايشگاهي ……………………………………………………………………………………………………………………………..47 3-4-1- آزمايش دانه بندي ………………………………………………………………………………………………………………………………….47 3-4-2- آزمايش چگالي نسبي ……………………………………………………………………………………………………………………………..48 3-4-3- آزمايش حدخميري …………………………………………………………………………………………………………………………………49 3-4-4- آزمايش حدرواني …………………………………………………………………………………………………………………………………….50 3-5- آماده سازي نمونه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………..51 3-6- استاندارد ادامه مطلب…

منبع پایان نامه با موضوع روش پژوهش، استاد راهنما

دانشکدهي فني مهندسي گروه آموزشي عمران پاياننامه براي دريافت درجهي کارشناسي ارشد در رشتهي مهندسي عمران گرايش خاک و پي عنوان: بررسي رفتار خزشي خاک ماسه‌اي مسلح شده با الياف ژئوسنتتيک در شرايط آزمايشگاهي پژوهشگر: شيما يادگاري ارزيابي و تصويب شدهي كميتهي داوران پاياننامه با درجهي ………………………. نام و نام ادامه مطلب…

پایان نامه با کلمات کلیدی al، and، of

approved by thesis committee as: ………………….. Signature Responsibility Degree Name & Family Supervisor & Chairman Assist. Prof A. Negahdar Advisor Lec S. Houshmandi Referee Assist. Prof Y.Mohammadi September – 2014 University of Mohaghegh Ardabili Faculty of Technical and Engineering Department of Civil Engineering Thesis submitted in partial fulfilment of the ادامه مطلب…

پایان نامه با کلمات کلیدی Technology

چندمرحله‌اي تقريبا يکسان است و مدت زمان بين بارگذاري‌ها تاثيري بر ميزان تغييرات تراکم ثانويه ندارد، اما در نمونه‌هاي خشک با افزايش مدت زمان بين بارگذاري، تغييرات ضريب تراکم ثانويه بيشتر مي‌شود. 3- در تنش‌هاي يکسان، مقادير ضريب تراکم ثانويه در آزمايش‌هاي خزشي تک‌مرحله‌اي و بارگذاري-‌باربرداري تقريبا يکسان مي‌باشد، اما ادامه مطلب…

پایان نامه با کلمات کلیدی خزشي، نمونه‌هاي، افزايش

هوا SS-AD-300 300 300 5 989/0 9054/0 001576/0 SS-AD-600 600 600 5 989/0 804825/0 002030/0 SS-AD-1200 1200 1200 5 989/0 749265/0 002445/0 چندمرحله‌اي اشباع با آب SW-WS-50/1200 50 50-creep 5 75931/0 560289/0 009893/0 300 300-200-100-50 -creep 5 337952/0 006665/0 600 50-creep-100-200-300-creep-400-600-creep 5 265778/0 004842/0 1200 50-creep-100-200-300-creep-400-600-creep-800-1200creep 5 192452/0 003816/0 خشک ادامه مطلب…