bew141

استاد راهنما :
دکتر محمد رضا رسولی
استاد مشاور:
دکتر سید محمد دادگران
پژوهشگر:
محمد رضا هدایتی
بهار 1394
تقدیم به:
خداوند علیم وحکیم که از فضل خویش مرا به این طریق رهنمون کرد.
شهدای والا مقامی که در طول تاریخ بشریت با ذوب شمع وجود خود طریق روشنایی را به انسان های روشن ضمیر آموختند.
تقدیم به پدر ومادرم وهمسرم که با دعای خیر وکمک در دشواری های طول تحصیل همراهی نمودند.

تشکر و قدردانی:
حمد وسپاس بی پایان پروردگار قادر ومتعال که با فضل بی حسابش مسیر زندگی ام را در طریق علم آموزی قرار داد.
این پژوهش با راهنمایی های ارزنده وصادقانه استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد رضا رسولی انجام گردید وایشان در بهتر شدن این پژوهش به عنوان راهنمای پایان نامه از هیچ کوششی دریغ ننمودند.
از استاد مشاور جناب آقای دکتر سید محمد دادگران به خاطر راهنمایی های ارزنده وراهگشایی که در زمان تهیه این پایان نامه ارائه نمودند ،قدردانی می نمایم.
از استاد داور سرکار خانم دکتر نسترن خواجه نوری که با ارائه رهنمودهای لازم زمینه هر چه بهتر شدن پایان نامه فراهم نمودند.
از کلیه مسئولین روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی ،ادارات کل ومدیریت درمان سراسر کشور که مرا در انجام این پژوهش یاری نمودند.

تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد
اینجانب محمد رضا هدایتی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به شماره دانشجویی 920037840 در رشته تحقیق در علوم ارتباطات اجتماعی که در تاریخ / /1394 از پایان نامه خود تحت عنوان :با کسب نمره و درجه دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه ،کتاب ،مقاله و...) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و رویه های موجود ، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده ام.
این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح ،پایین تر یا بالاتر )در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت ازتحصیل ، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب،
ثبت اختراع و .... از این پایان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی :
تاریخ و امضاء
centercenterبسمه تعالی
در تاریخ :
دانشجوی کارشناسی ارشد آقای/خانم از پایان نامه خود دفاع نموده و با نمره بحروف و با درجه
مورد تصویب قرار گرفت .
امضاء استاد راهنما :
00بسمه تعالی
در تاریخ :
دانشجوی کارشناسی ارشد آقای/خانم از پایان نامه خود دفاع نموده و با نمره بحروف و با درجه
مورد تصویب قرار گرفت .
امضاء استاد راهنما :
بسمه تعالي
دانشكده علوم ارتباطات اجتماعی وخبر
-1924059143900
(اين چكيده به منظور چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه تهيه شده است»
نام واحد دانشگاهي: تهران مركزي کد واحد: 101 كد شناسايي پايان‌نامه: 10120501932001
عنوان پايان‌نامه: بررسی کارایی روابط عمومی وعوامل موثر بر ان در سازمان تامین اجتماعی
نام و نام خانوادگي دانشجو: محمد رضا هدایتی
شماره دانشجوئي: 920037840
رشته تحصیلی:تحقیق در علوم ارتباطات اجتماعی تاريخ شروع پايان‌نامه: 12/9/93
تاريخ اتمام پايان‌نامه:24/3/94
استاد / استادان راهنما: دکتر محمد رضا رسولی
استاد/استادان مشاور: دکتر سید محمد دادگران
آدرس و شماره تلفن :
چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):
هدف اصلی این تحقیق بررسی کارایی روابط عمومی وعوامل موثر بر آن در سازمان تامین اجتماعی است. وبرای یافتن عوامل موثری همچون تخصیص بودجه مورد نیاز،دیدگاه مدیران به جایگاه روابط عمومی،داشتن برنامه راهبردی ارتباطی ،عملکرد ارتباطات درون وبرون سازمانی ومیزان بهره مندی از تکنولوژی های نوین ارتباطی در کارایی روابط عمومی از دیدگاه مسئولین روابط عمومی ادارات کل ومدیریت درمان در سراسر کشور پژوهش انجام گردیده است. در این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی به طور کل شمار (بدون نمونه گیری) تعداد 65 پرسشنامه با 31 گویه در یک پیوستار 5 درجه ای درباره کارایی ،یک سوال باز و6 سوال مشخصات وسیمای پاسخگویان ارسال واطلاعات جمع آوری و با تهیه جدول های توصیفی و روش آزمون (T) تک نمونه ای تجزیه وتحلیل گردید.
در این پژوهش پاسخگویان ، دیدگاه مدیران به جایگاه روابط عمومی ،داشتن برنامه راهبردی ارتباطی ،تخصیص بودجه مورد نیاز، فعالیت درون وبرون سازمانی ،استفاده از تکنولوژی های ارتباطی نوین را در کارایی روابط عمومی موثر دانستند واظهار داشتند با توجه به این عوامل، روابط عمومی می تواند سازمان را در رسیدن به یک الگوی ارتباطی دوسویه همسنگ بین سازمان وجامعه یاری نماید.
نکات قابل توجه از نتایج بدست آمده نشان دهنده این مطلب است که روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی در زمینه استفاده از تکنولوژی های ارتباطی از ظرفیت شبکه های اجتماعی ،تلویزیون،تبلیغات اینترنتی ومحیطی بهره مناسبی نمی برد. همچنین یافته ها نشان می دهد روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی در تدوین برنامه راهبردی ارتباطی برای دریافت بازخورد از طریق افکار سنجی ونظر سنجی نیازمند باز تعریف وتدوین نظامنامه جامع ارتباطی می باشد.
همچنین بررسی ها نشان دهنده این مطلب است که روابط عمومی در سازمان تامین اجتماعی هنوز جایگاه واقعی خود را نیافته است که می توان با بازنگری در تشکیلات وآموزش مدیران ارشد در خصوص وظایف وحیطه فعالیت روابط عمومی ، اقدامات عملی مناسبی برای افزایش کارایی روابط عمومی انجام داد.
2108200261620002169795153035مناسب است
مناسب نيست
00مناسب است
مناسب نيست

210820018796000205740012382400نظر استاد راهنما براي چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه تاريخ و امضاء:
فهرست مطالب
عنوانشماره
فصل اول: کلیات تحقیق
TOC h z t "Heading 1,1,Heading 2,1,Heading 3,1,تیترهای اصلی,1,تیتر فرعی,1" مقدمه: PAGEREF _Toc420865059 h 3بيان مسأله : PAGEREF _Toc420865060 h 4اهميت و ضرورت تحقيق: PAGEREF _Toc420865061 h 5هدف هاي تحقيق : PAGEREF _Toc420865062 h 6هدف اصلي: PAGEREF _Toc420865063 h 6اهداف فرعي: PAGEREF _Toc420865064 h 6سوالات تحقيق :6فرضيه هاي تحقيق :7قلمرو تحقيق: PAGEREF _Toc420865069 h 7قلمرو زمان: PAGEREF _Toc420865070 h 7تعريف مفاهيم و واژگان پر کاربرد: PAGEREF _Toc420865071 h 7تاريخچه تامين اجتماعي در ايران و جهان: PAGEREF _Toc420865073 h 8خدمات و کارکرد سازمان تامين اجتماعي: PAGEREF _Toc420865074 h 12فصل دوم:مباني نظري تحقيقپيشينه تحقيق: PAGEREF _Toc420865077 h 15چارچوب نظری تحقیق......................................................................................................................20
تعاریف و مفاهیم روابط عمومی
-بررسي برخي تعاريف روابط عمومي: PAGEREF _Toc420865090 h 20-تاريخچه روابط عمومي در ايران و جهان : PAGEREF _Toc420865091 h 24-انواع روابط عمومي : PAGEREF _Toc420865092 h 26-ويژگي هاي روابط عمومي : PAGEREF _Toc420865093 h 28-عناصر روابط عمومي : PAGEREF _Toc420865094 h 29-وظايف روابط عمومي : PAGEREF _Toc420865095 h 30-روابط عمومي در سازمان: PAGEREF _Toc420865096 h 32-مراحل تهيه برنامه براي انجام وظايف روابط عمومي : PAGEREF _Toc420865097 h 32-شرح وظايف و ساختار نوين روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي: PAGEREF _Toc420865098 h 35نظريه هاي روابط عمومي
-الگوی گرونیک و هانت.................................................................................................37
- الگوي روابط عمومي حرفه اي: PAGEREF _Toc420865100 h 39-الگوی ترکیبی پلاومن...................................................................................................40
- تئوری برتر در روابط عمومی.......................................................................................41
روابط عمومی در نظریه های جامعه شناسی سازمان ها
-نظریه کنش متقابل نمادین................................................................................................42
-نظریه مبادله...................................................................................................................42
-نظریه الگوی چهار قاعده اسکات کاتلیپ.......................................................................44
نقش و جایگاه روابط عمومی در نظریه های مدیریت
-نظریه سیستم ها..............................................................................................................45
-نظریه سازمان های بالغ و نا بالغ......................................................................................48
-نظریه مدیریت بر مبنای هدف(MBO)...............................................................................49
- نظريه موقعيتي PAGEREF _Toc420865107 h 51-نظريه مشارکت مردمي: PAGEREF _Toc420865108 h 53-راهبرد عملياتي روابط عمومي : PAGEREF _Toc420865104 h 54-مدير عمليات و روابط عمومي بايد: PAGEREF _Toc420865105 h 54-9 راه موثر روابط عمومي در موفقيت هر سازمان: PAGEREF _Toc420865106 h 55بودجه بندي ونقش آن در کارايي روابط عمومي-بودجه روابط عمومي: PAGEREF _Toc420865110 h 56-به طور کلي، کنترل بودجه روابط عمومي در برگيرنده موارد زير است: PAGEREF _Toc420865111 h 57تکنولوژيهاي نوين ارتباطي ونقش آنها در کارايي روابط عمومي:
-روند تکاملي روابط عمومي با تأکيد بر فناوري هاي نوين اطلاعات و ارتباطات از شش -ويژگي مشخص بهره مي برد: PAGEREF _Toc420865113 h 60-فناوريهاي کاربردي در روابط عمومي: PAGEREF _Toc420865114 h 60-فناوريهاي کاربردي در روابط عمومي به دو دسته تقسيم مي شوند: PAGEREF _Toc420865115 h 60-مزاياي بهره مندي روابط عمومي از فناوري هاي نوين ارتباطي: PAGEREF _Toc420865116 h 62ويژگي هاي اين پژوهش: PAGEREF _Toc420865117 h 63-مدل نظری تحقیق........................................................................................................63
(بررسي کارايي روابط عمومي و عوامل موثر بر آن در سازمان تامين اجتماعي) PAGEREF _Toc420865118 h 63فصل سوم :روش تحقیق
3ـ1 مقدمه PAGEREF _Toc420865119 h 683ـ2 روش تحقیق PAGEREF _Toc420865120 h 683ـ3 روش گرد آوري اطلاعات: PAGEREF _Toc420865121 h 683ـ4 جامعه و نمونه آماری PAGEREF _Toc420865122 h 683ـ5 روش نمونه گيري و حجم نمونه: PAGEREF _Toc420865123 h 683ـ6 ابزار گرد‌آوری داده‌ها PAGEREF _Toc420865124 h 693ـ6ـ1 پرسشنامه ویژگی‌های جمعیت شناختی: PAGEREF _Toc420865125 h 693ـ6ـ2 پرسشنامه کارایی PAGEREF _Toc420865126 h 693ـ7 فنون پردازش داده‌ها PAGEREF _Toc420865127 h 713ـ7ـ1 سنجش پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار اندازه‌گیری PAGEREF _Toc420865128 h 713ـ7ـ2 آزمون t تک نمونه‌ای PAGEREF _Toc420865129 h 72 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها4ـ1 مقدمه PAGEREF _Toc420865131 h 744ـ2 تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌های جمعیت شناختی PAGEREF _Toc420865132 h 744ـ2ـ1 جنسیت PAGEREF _Toc420865133 h 744ـ2ـ2 سن PAGEREF _Toc420865134 h 754ـ2ـ3 سطح تحصیلات: PAGEREF _Toc420865136 h 764ـ2ـ4 سنوات خدمت در روابط عمومی PAGEREF _Toc420865137 h 784ـ2ـ5 محل خدمت PAGEREF _Toc420865138 h 794ـ2ـ6 نوع تحصیلات PAGEREF _Toc420865139 h 804ـ3 تجزیه و تحلیل توصیفی پرسشنامه کارایی PAGEREF _Toc420865155 h 814ـ3ـ1 تسهيل ارتباط مردم با مديران به‌عنوان پل ارتباطي سازمان و مردم PAGEREF _Toc420865156 h 814ـ3ـ2 ارائه مشاوره و راهنمایی مردم براي دريافت خدمات مناسب و رفع مشکلات PAGEREF _Toc420865186 h 824ـ3ـ3 دريافت پيام و پاسخگویی مناسب به مخاطبان از طريق سامانه‌های ارتباطي سازمان PAGEREF _Toc420865187 h 834ـ3ـ4 برگزاري جلسات با شرکاي اجتماعي به منظور رسيدن به تفاهم دو جانبه و جلب حمايت PAGEREF _Toc420865188 h 844ـ3ـ5 ارائه اطلاعات بهنگام از عملکرد سازمان به مخاطب از طريق روش‌های مختلف ارتباطي PAGEREF _Toc420865189 h 864ـ3ـ6 ارتباط با رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی برنامه‌ها، اهداف و نگرش مديران عالي سازمان PAGEREF _Toc420865190 h 874ـ3ـ7 رعايت اصول و موازین اخلاق حرفه‌ای در اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی PAGEREF _Toc420865191 h 884ـ3ـ8 استفاده از ابزارهاي ارتباطي سازماني براي بهبود تعاملات درون‌سازمانی و فرهنگ‌سازی PAGEREF _Toc420865192 h 894ـ3ـ9 برگزاري مراسم‌های ويژه مناسبت‌های ملي، مذهبي و تخصصی PAGEREF _Toc420865193 h 904ـ3ـ10 سنجش افکار عمومي و نظرسنجی از مخاطبان و انعکاس به‌موقع گزارش به مديران براي تصمیم‌گیری مناسب PAGEREF _Toc420865194 h 914ـ3ـ11 نقش استفاده از تکنولوژی‌های نوين ارتباطي در کارايي فعالیت‌های روابط عمومي PAGEREF _Toc420865195 h 924ـ3ـ12 استفاده از تلوزیون جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان PAGEREF _Toc420865196 h 934ـ3ـ13 استفاده از مطبوعات جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان PAGEREF _Toc420865197 h 944ـ3ـ14 استفاده از تبلیغات محیطی (تابلوهای بزرگ شهری و ...) جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان PAGEREF _Toc420865198 h 954ـ3ـ15 استفاده از تبلیغات اینترنتی جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی PAGEREF _Toc420865199 h 964ـ3ـ16 استفاده از پیام کوتاه (اس ام اس) جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان PAGEREF _Toc420865200 h 974ـ3ـ17 استفاده از سایت رسمی سازمان جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان PAGEREF _Toc420865201 h 994ـ3ـ18 استفاده از شبکه‌های اجتماعی (وایبر، واتس‌آپ، فیس‌بوک و ...) جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان PAGEREF _Toc420865202 h 1004ـ3ـ19 نقش رسانه‌های ارتباطی در عدم برقراری ارتباط دو سویه PAGEREF _Toc420865203 h 1014ـ3ـ20 استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و نقش آن بر سرعت اطلاع‌رسانی مخاطبان PAGEREF _Toc420865204 h 1024ـ3ـ21 استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و نقش آن بر صرفه‌جویی در وقت و دریافت پاسخ و خدمت PAGEREF _Toc420865205 h 1034ـ3ـ22 استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و نقش آن بر دریافت بازخورد و گسترش ارتباط تعاملی بین سازمان و مردم و جلب مشارکت مردم PAGEREF _Toc420865206 h 1044ـ3ـ23 تأثیر مدیریت مستقیم بالاترین مقام سازمان بر مدیریت روابط عمومی و کارایی آن PAGEREF _Toc420865207 h 1054ـ3ـ24 قرار نگرفتن روابط عمومی در در جایگاه واقعی خود در سازمان PAGEREF _Toc420865208 h 1064ـ3ـ25 ارتباط دوسویه و رسیدن به تفاهم با مخاطبان PAGEREF _Toc420865209 h 1074ـ3ـ26 تأثیر بودجه اختصاصی بر فعالیت‌های روابط عمومی PAGEREF _Toc420865210 h 1084ـ3ـ27 تأثیر بودجه اختصاصی بر کاهش خلاقیت و ابتکار عمل در فعالیت‌های روابط عمومی PAGEREF _Toc420865211 h 1094ـ3ـ28 نیاز به پیوست ارتباطی روابط عمومی در طرح‌ها و برنامه‌های کلان سازمان PAGEREF _Toc420865212 h 1104ـ3ـ29 مداخله حوزه تصدی روابط عمومی در حوزه تصمیم‌گیری‌های سازمان PAGEREF _Toc420865213 h 1114ـ3ـ30 میزان توجه به نظر مخاطبان در انجام فعالیت‌های روابط عمومی PAGEREF _Toc420865214 h 1124ـ3ـ31 کارایی فعالیت‌های روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی PAGEREF _Toc420865215 h 1134ـ4 آمار استنباطی PAGEREF _Toc420865216 h 115فصل پنجم:جمع بندی و نتیجه گیری
مقدمه : PAGEREF _Toc420865217 h 123نتیجه گیری: PAGEREF _Toc420865218 h 123نتیجه و تحلیل: PAGEREF _Toc420865219 h 127پیشنهادهای پرسش شوندگان.......................................................................................128
پیشنهاد های کاربردی.................................................................................................129
پیشنهاد برای تحقیقات بعدی........................................................................................129
فهرست منابع ومآخذ: PAGEREF _Toc420865220 h 131پیوست ها و ضمائم: PAGEREF _Toc420865221 h 135Abstract PAGEREF _Toc420865222 h 148فهرست جداول
عنوانشماره
TOC h z t "فهرست جداول,1" جدول شماره 1: مفاهيم محوري مندرج در تعاريف روابط عمومي از ديدگاه ،صاحب نظران خارجي PAGEREF _Toc420856909 h 23جدول 2: مفاهيم محوري مندرج در تعاريف روابط عمومي از ديدگاه صاحب نظران داخلي PAGEREF _Toc420856910 h 24جدول شماره 3: ويژگي انواع روابط عمومي PAGEREF _Toc420856911 h 27جدول تاکتيک هاي دوسويه پنجگانه دوزير PAGEREF _Toc420856912 h 40جدول شماره2 : نقش هاي روابط عمومي وکابرد هاي استراتژيک آنها PAGEREF _Toc420856913 h 45جدول شماره: 9 راه موثر روابط عمومي در موفقيت هر سازمان PAGEREF _Toc420856914 h 56جدول ‏31: جدول تعریف متغیرها PAGEREF _Toc420856915 h 69جدول ‏32: شیوه نمره‌گذاری پرسشنامه کارایی PAGEREF _Toc420856916 h 70جدول ‏33 :تعداد و شماره سؤالات مربوط به متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc420856917 h 71جدول ‏41 : جدول فراوانی جنسیت پاسخگویان PAGEREF _Toc420856918 h 75جدول ‏42 : جدول فراوانی رده‌های سنی PAGEREF _Toc420856919 h 76جدول ‏43: جدول فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان PAGEREF _Toc420856920 h 77جدول ‏44 : جدول فراوانی سنوات خدمت پاسخگویان در روابط عمومی PAGEREF _Toc420856921 h 78جدول ‏45 : جدول فراوانی محل خدمت پاسخگویان PAGEREF _Toc420856922 h 79جدول ‏46 : جدول فراوانی نوع تحصیلات پاسخگویان PAGEREF _Toc420856923 h 80جدول ‏47 : تسهيل ارتباط مردم با مديران به‌عنوان پل ارتباطي سازمان و مردم PAGEREF _Toc420856924 h 81جدول ‏48 : ارائه مشاوره و راهنمایی مردم براي دريافت خدمات مناسب و حل‌وفصل و رفع مشکلات PAGEREF _Toc420856925 h 83جدول ‏49 : دريافت پيام و پاسخگویی مناسب به مخاطبان از طريق سامانه‌های ارتباطي سازمان PAGEREF _Toc420856926 h 84جدول ‏410 : برگزاري جلسات با شرکاي اجتماعي به منظور رسيدن به تفاهم دو جانبه و جلب حمايت PAGEREF _Toc420856927 h 85جدول ‏411 : ارائه اطلاعات بهنگام از عملکرد سازمان به مخاطب از طريق روش‌های مختلف ارتباطي PAGEREF _Toc420856928 h 86جدول ‏412 : ارتباط با رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی برنامه‌ها، اهداف و نگرش مديران عالي سازمان PAGEREF _Toc420856929 h 87جدول ‏413 : رعايت اصول و موازین اخلاق حرفه‌ای در اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی PAGEREF _Toc420856930 h 88جدول ‏414 : استفاده از ابزارهاي ارتباطي سازماني براي بهبود تعاملات درون‌سازمانی و فرهنگ‌سازی PAGEREF _Toc420856931 h 89جدول ‏415 : برگزاري مراسم‌های ويژه مناسبت‌های ملي، مذهبي و تخصصی PAGEREF _Toc420856932 h 90جدول ‏416 : سنجش افکار و نظرسنجی از مخاطبان و انعکاس به‌موقع گزارش به مديران براي تصمیم‌گیری مناسب PAGEREF _Toc420856933 h 91جدول ‏417 : نقش استفاده از تکنولوژی‌های نوين ارتباطي در کارايي فعالیت‌های روابط عمومي PAGEREF _Toc420856934 h 92جدول ‏418 : استفاده از تلوزیون جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان PAGEREF _Toc420856935 h 93جدول ‏419 : استفاده از مطبوعات جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان PAGEREF _Toc420856936 h 94جدول ‏420 : استفاده از تبلیغات محیطی جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان PAGEREF _Toc420856937 h 96جدول ‏421 : استفاده از تبلیغات اینترنتی جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی PAGEREF _Toc420856938 h 97جدول ‏422 : استفاده از پیام کوتاه (اس ام اس) جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان PAGEREF _Toc420856939 h 98جدول ‏423 : استفاده از سایت رسمی سازمان جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان PAGEREF _Toc420856940 h 99جدول ‏424 :استفاده از شبکه‌های اجتماعی جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان PAGEREF _Toc420856941 h 101جدول ‏425 : نقش رسانه‌های ارتباطی در عدم برقراری ارتباط دو سویه PAGEREF _Toc420856942 h 102جدول ‏426 : استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و نقش آن بر سرعت اطلاع‌رسانی مخاطبان PAGEREF _Toc420856943 h 103جدول ‏427 : استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و نقش آن بر صرفه‌جویی در وقت و دریافت پاسخ و خدمت PAGEREF _Toc420856944 h 104جدول ‏428 : استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و نقش آن بر دریافت بازخورد و گسترش ارتباط تعاملی بین سازمان و مردم و جلب مشارکت مردم PAGEREF _Toc420856945 h 105جدول ‏429 : تأثیر مدیریت مستقیم بالاترین مقام سازمان بر مدیریت روابط عمومی و کارایی آن PAGEREF _Toc420856946 h 106جدول ‏430 : قرار نگرفتن روابط عمومی در در جایگاه واقعی خود در سازمان PAGEREF _Toc420856947 h 107جدول ‏431 : ارتباط دوسویه و رسیدن به تفاهم با مخاطبان PAGEREF _Toc420856948 h 108جدول ‏432 : تأثیر بودجه اختصاصی بر فعالیت‌های روابط عمومی PAGEREF _Toc420856949 h 109جدول ‏433 : تأثیر بودجه اختصاصی بر کاهش خلاقیت و ابتکار عمل در فعالیت‌های روابط عمومی PAGEREF _Toc420856950 h 110جدول ‏434 : نیاز به پیوست ارتباطی روابط عمومی در طرح‌ها و برنامه‌های کلان سازمان PAGEREF _Toc420856951 h 111جدول ‏435 : مداخله حوزه تصدی روابط عمومی در حوزه تصمیم‌گیری‌های سازمان PAGEREF _Toc420856952 h 112جدول ‏436 : میزان توجه به نظر مخاطبان در انجام فعالیت‌های روابط عمومی PAGEREF _Toc420856953 h 113جدول ‏437 : کارایی فعالیت‌های روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی PAGEREF _Toc420856954 h 114جدول ‏438 :آزمون نرمال بودن مولفه‌های کارایی PAGEREF _Toc420856955 h 115جدول (‏439):جدول آزمون t تک نمونه‌ای پیرامون دیدگاه مدیران نسبت به جایگاه روابط عمومی و تأثیر آن بر کارایی PAGEREF _Toc420856956 h 117جدول (‏440):جدول آزمون t تک نمونه‌ای پیرامون بهره‌مندی از ابزار و تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و تأثیر آن بر کارایی PAGEREF _Toc420856957 h 118جدول (‏441):جدول آزمون t تک نمونه‌ای پیرامون اختصاص بودجه مورد نیاز روابط عمومی‌ها و تأثیر آن بر کارایی PAGEREF _Toc420856958 h 119جدول (‏442):جدول آزمون t تک نمونه‌ای پیرامون عملکرد ارتباط درون‌سازمانی و برون‌سازمانی و تأثیر آن بر کارایی PAGEREF _Toc420856959 h 120جدول (‏443):جدول آزمون t تک نمونه‌ای پیرامون داشتن برنامه راهبردی ارتباطی و تأثیر آن بر کارایی PAGEREF _Toc420856960 h 121
فهرست نمودارها
عنوانشماره
TOC h z t "فهرست نمودارها,1" نمودار (شماره1) بازنگري در ساختار مفهومي در چهار الگوي روابط عمومي (گرونيک،1992) PAGEREF _Toc420857143 h 39نمودار (شماره 2) بازنگري در ساختار مفهومي در ساختار چهار الگوي روابط عمومي (گرونيک 1992) PAGEREF _Toc420857144 h 40نمودار ‏41 :نمودار فراوانی جنسیت پاسخگویان PAGEREF _Toc420857145 h 75نمودار ‏42 :نمودار فراوانی سن پاسخگویان PAGEREF _Toc420857146 h 76نمودار ‏43 :نمودار فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان PAGEREF _Toc420857147 h 77نمودار ‏44 :نمودار فراوانی سنوات خدمت پاسخگویان در روابط عمومی PAGEREF _Toc420857148 h 79نمودار ‏45 :نمودار فراوانی محل خدمت پاسخگویان PAGEREF _Toc420857149 h 80نمودار ‏46 :نمودار فراوانی نوع تحصیلات پاسخگویان PAGEREF _Toc420857150 h 81نمودار ‏47 : تسهيل ارتباط مردم با مديران به‌عنوان پل ارتباطي سازمان و مردم PAGEREF _Toc420857151 h 82نمودار ‏48 : ارائه مشاوره و راهنمایی مردم براي دريافت خدمات مناسب و حل‌وفصل و رفع مشکلات PAGEREF _Toc420857152 h 83نمودار ‏49 : دريافت پيام و پاسخگویی مناسب به مخاطبان از طريق سامانه‌های ارتباطي سازمان PAGEREF _Toc420857153 h 84نمودار ‏410 : برگزاري جلسات با شرکاي اجتماعي به منظور رسيدن به تفاهم دو جانبه و جلب حمايت PAGEREF _Toc420857154 h 85نمودار ‏411 : ارائه اطلاعات بهنگام از عملکرد سازمان به مخاطب از طريق روش‌های مختلف ارتباطي PAGEREF _Toc420857155 h 86نمودار ‏412 : ارتباط با رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی برنامه‌ها، اهداف و نگرش مديران عالي سازمان PAGEREF _Toc420857156 h 87نمودار ‏413 : رعايت اصول و موازین اخلاق حرفه‌ای در اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی PAGEREF _Toc420857157 h 88نمودار ‏414 : استفاده از ابزارهاي ارتباطي سازماني براي بهبود تعاملات درون‌سازمانی و فرهنگ‌سازی PAGEREF _Toc420857158 h 89نمودار ‏415 : برگزاري مراسم‌های ويژه مناسبت‌های ملي، مذهبي و تخصصی PAGEREF _Toc420857159 h 90نمودار ‏416 : سنجش افکار و نظرسنجی از مخاطبان و انعکاس به‌موقع گزارش به مديران براي تصمیم‌گیری مناسب PAGEREF _Toc420857160 h 91نمودار ‏417 : نقش استفاده از تکنولوژی‌های نوين ارتباطي در کارايي فعالیت‌های روابط عمومي PAGEREF _Toc420857161 h 92نمودار ‏418 : استفاده از تلوزیون جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان PAGEREF _Toc420857162 h 93نمودار ‏419 : استفاده از مطبوعات جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان PAGEREF _Toc420857163 h 94نمودار ‏420 : استفاده از تبلیغات محیطی جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان PAGEREF _Toc420857164 h 96نمودار ‏421 : استفاده از تبلیغات اینترنتی جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی PAGEREF _Toc420857165 h 97نمودار ‏422 : استفاده از پیام کوتاه (اس ام اس) جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان PAGEREF _Toc420857166 h 98نمودار ‏423 : استفاده از سایت رسمی سازمان جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان PAGEREF _Toc420857167 h 100نمودار ‏424 :استفاده از شبکه‌های اجتماعی جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان PAGEREF _Toc420857168 h 101نمودار ‏425 : نقش رسانه‌های ارتباطی در عدم برقراری ارتباط دو سویه PAGEREF _Toc420857169 h 102نمودار ‏426 : استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و نقش آن بر سرعت اطلاع‌رسانی مخاطبان PAGEREF _Toc420857170 h 103نمودار ‏427 : استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و نقش آن بر صرفه‌جویی در وقت و دریافت پاسخ و خدمت PAGEREF _Toc420857171 h 104نمودار ‏428 : استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و نقش آن بر دریافت بازخورد و گسترش ارتباط تعاملی بین سازمان و مردم و جلب مشارکت مردم PAGEREF _Toc420857172 h 105نمودار ‏429 : تأثیر مدیریت مستقیم بالاترین مقام سازمان بر مدیریت روابط عمومی و کارایی آن PAGEREF _Toc420857173 h 106نمودار ‏430 : قرار نگرفتن روابط عمومی در در جایگاه واقعی خود در سازمان PAGEREF _Toc420857174 h 107نمودار ‏431 : ارتباط دوسویه و رسیدن به تفاهم با مخاطبان PAGEREF _Toc420857175 h 108نمودار ‏432 : تأثیر بودجه اختصاصی بر فعالیت‌های روابط عمومی PAGEREF _Toc420857176 h 109نمودار ‏433 : تأثیر بودجه اختصاصی بر کاهش خلاقیت و ابتکار عمل در فعالیت‌های روابط عمومی PAGEREF _Toc420857177 h 110نمودار ‏434 : نیاز به پیوست ارتباطی روابط عمومی در طرح‌ها و برنامه‌های کلان سازمان PAGEREF _Toc420857178 h 111نمودار ‏435 : مداخله حوزه تصدی روابط عمومی در حوزه تصمیم‌گیری‌های سازمان PAGEREF _Toc420857179 h 112نمودار ‏436 : میزان توجه به نظر مخاطبان در انجام فعالیت‌های روابط عمومی PAGEREF _Toc420857180 h 113نمودار ‏437 : کارایی فعالیت‌های روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی PAGEREF _Toc420857181 h 114
مقدمه
با توجه به پيچيدگي جوامع امروزي،سازمانها بر آنند به منظور تحقق اهداف،شناخت کاملي از جامعه مخاطبان خود داشته باشند و تصميماتي مبتني بر واقعيات اتخاذ کنند.
امروزه سازمان ها به اين نتيجه رسيده اند کارايي فعاليت ها زماني خواهد بود که از تمام ظرفيت هاي سازماني و امکانات و شرايط لازم بهرمند مي شوند و در عرصه جامعه حضوري فعال و موثر داشته باشند.
در اين ميان روابط عمومي ها نقش بسيار تعيين کننده دارند و مي توانند با انجام فرايند اطلاع يابي، پردازش اطلاعات و اطلاع رساني،سازمان ها را در جهت تحقق اهداف و پياده سازي استراتژي هاي کلان آن ياري نمايند.
روابط عمومي به عنوان يک علم داراي اصول منطقي، نظريه،الگو و فلسفه بوده و با ايفاي نقش خود به شکل کار آمد مي تواند در تصميم سازي براي مديران،براي ايجاد تصوير مناسب و صحيح از سازمان در جامعه اثر بخشي را افزايش دهد.
به طور قطع مي توان گفت موفقيت روابط عمومي ها در سازمان ها در گرو توجه مديران به اهميت نقش و رسالت روابط عمومي هاست.نمي توان تصور کرد سازماني در عصر حاضر به خوبي بتواند با مخاطبان خود ارتباط برقرار کند،اما از مکانيزم ،ابزارها و دانش روابط عمومي بي بهره باشد.
روابط عمومي در قالب فعاليت هايي همچون،انتشارات،تبليغات،اطلاع رساني،افکار سنجي،ارتباط با شرکاي اجتماعي در دو سطح درون سازماني و برون سازماني در صدد است تا بتواند مديران سازمان را جهت برقراري ارتباطي تعاملي و دو سويه با ساير ارکان سازماني همچون کارکنان،مخاطبان و جامعه ياري رساند.

فصل اول :
کليات تحقيق

مقدمه:با شروع هزاره سوم ،سازمان ها و جامعه ايران در آستانه ورود به جامعه اطلاعاتي هستند ،جامعه اي که در آن بر اثر تغييرات و نو آوري هاي فناوري ،ارتباطات ،اطلاع رساني و ارايه خدمات سرعت بالايي پيدا کرده است.اين نو آوري ها باعث ايجاد چالش ها و فرصت هايي براي سازمان ها و به ويژه روابط عمومي ها در خصوص چگونگي ارتباط با محيط و ايفاي نقش هاي موثر در درون و برون سازمان و ضرورت هماهنگ ساختن سازمان با تغييرات محيطي شده است،وارائه اطلاعات به مخاطبان و مشتريان خود،مسئوليت سنگيني در ((شفاف سازي)) ،به رسميت شناختن حق دسترسي مخاطبان به اطلاعات،احساس مسئوليت و پاسخ گويي در برابر مخاطبان،ايجاد ارتباط دوسويه و متعامل با مخاطبان و مشورت به کارگيري فناوري هاي نوين ارتباطات و اطلاعات بر عهده دارند.روابط عمومي در جامعه اطلاعاتي بايد در سازمان حضوري قدرتمند و موثر داشته باشد تا بتواند مديريت سازمان را در تصميم گيري ها و راه کارهاي سازمان در قبال محيط و مخاطبان ياري رساند و مديريت سازمان را از اهميت ارتباط دوسويه با محيط،ارزيابي سازمان از نظر مخاطبان ،ضروت مخاطب محوري در سازمان،تطبيق برنامه ها و سياست هاي سازمان با گرايش ها و خواسته ها و نيازهاي مخاطبان،آگاه کند.
پرداختن به موضوع کارايي روابط عمومي در گذر به جامعه اطلاعاتي و بررسي موانع موجود و فرا روي آن به چند دليل اهميت دارد.
اولاً: به رغم کارشناسان روابط عمومي در ايران پديده اي غربي و وارداتي از غرب بوده و با وجود گذشت از يک قرن از عمر آن در سازمانهاي دولتي،هنوز کارکردهايش با فلسفه واقعي آن در سازمان فاصله دارد و نتوانسته به جايگاه مناسب خود در سازمان دست يابد ونقش هاي موثر خود را در عرصه درون و برون سازمان ايفا کند.
اين درحالي است که در روابط عمومي در سازمان هاي دولتي بايد به عنوان بخشي از بدنه دولت به عنوان پل ارتباطي بين دولت و مردم عمل کند و با برقراري ارتباطات دوسويه و متعامل با محيط و مخاطبان و رسانه ها مشارکت و اعتماد مردم را به سازمان و برنامه هاي آن جلب کند و متقابلاً ديدگاه هاي مخاطبان را به سازمان منتقل کنند و ضمن برخوردار بودن از جايگاه مناسب در سازمان به ايفاي نقش هاي موثر در عرصه هاي سياست گذاري و تصميم گيري نيز دارد.
دوماً:روابط عمومي يکي از نهادهاي تخصصي در جامعه اطلاعاتي محسوب مي شود که با گردآوري درست و سيستماتيک اطلاعات و پردازش،توليد و ارائه اطلاعات به عنوان يکي از ضرورت هاي جامعه اطلاعاتي ، نقش موثر و غير قابل انکاري در اين عرصه بازي مي کند.مهمترين مشخصه جامعه اطلاعاتي،حضور اطلاعات و اطلاع رساني در جامعه با کمک فناوري هاي نوين ارتباطات و اطلاعات است.
در چنين جامعه اي توليد و ارائه مناسب اطلاعات به مخاطبان،استفاده ازرسانه هاي نوين ارتباطي و دوسويه روابط عمومي را در راه کمک به رشد ،توسعه ، پويايي و هماهنگي سازمان با تغييرات محيطي و رسيدن به اهداف سازمان ياري مي کند و باعث مشارکت گسترده مخاطبان در برنامه ها و فعاليت هاي سازمان مي شود.به عبارتي اطلاعات و اطلاع رساني و اطلاع يابي به منبع سرمايه اجتماعي سازمان ،ايجاد کننده و تداوم دهنده اعتماد دوسويه بين سازمان و مخاطبان تبديل شده است.لذا با تحقيق وپژوهش مي توان به موانع و چالش هاي موجود روابط عمومي در راه ايفاي نقش فعال آن در عرصه ارتباطات سازمان جامعه و مخاطبان دست يافت و راه کارهاي عملي بهبود وضع موجود و رفع مشکلات فرا روي را ارايه داد.
بيان مسأله :بررسي کارايي روابط عمومي وعوامل موثر بر آن به عنوان مدالعموم مردم ووکيل مدافع سازمان نقش بسيار محوري در ايجادتصوير مطلوب ويا نامطلوب از سازمان ها دارد.( گوتليپ وسنتر، 29،1971).جامعه اي که در آن بر اثر تغييرات و نوآوري هاي فناوري،ارتباطات و اطلاع رساني و ارائه خدمات وارد مرحله پيچيده تري شده است.اين نوآوري ها باعث ايجاد چالش و فرصت هايي براي سازمان ها به ويژه روابط عمومي ها در خصوص چگونگي ارتباط با محيط و ايفاي نقش هاي موثر دردرون و برون سازمان شده است.
سازمان ها در جامعه امروز تلاش مي کنند با شناخت مخاطبان خود و بررسي ساز و کار و نظام حاکم بر اين روابط،اهداف خود را به پيش برده و تصميماتي مبتني بر واقعيات اتخاذ کنند. در اين ميان روابط عمومي مي تواند با بکارگيري ابزارهاي نوين ارتباطي،در اذهان مخاطبان خود نفوذ کرده و حمايت و پشتيباني ،تفاهم و همدلي مخاطبان سازمان را بدست آورد.
روابط عمومي بر اساس تعريف ،وظيفه کار مديريتي مشخص است که به ايجاد و حفظ خطوط دو جانبه ادارکي،درک دو جانبه همکاري متقابل بين يک سازمان و عموم مردم کمک کند. در واقع تلاش تعمدي،برنامه ريزي شده و پايدار براي ايجاد و حفظ درکي دو جانبه بين يک سازمان و عموم مردم که با آن سرو کار دارند.
(ويلکاکس و همکاران،1386،7-6) . درميان سازمان و ارگان هاي موجود سازمان تامين اجتماعي يه عنوان بزرگ ترين صندوق بيمه اي کشور به نحوي موثر نيازمند کارايي روابط عمومي براي پيشبرد اهداف خود است چرا که خدمات بيمه اي بازنشستگان و درمان و 18 نوع خدمت ديگر و تامين نياز امروز و پشتوانه فرداي بيش از40 ميليون نفر از جمعيت کشور، مسلتزم درک کامل نيازها و انتظارات و شناخت کامل مجموعه مخاطبان و ذينفعان سازمان است. لذا سوال اصلی پژوهش این است که چه عواملی بر کارایی روابط عمومی موثر است؟ و آیا دیدگاه مدیران به جایگاه روابط عمومی،تخصیص بودجه، استفاده از تکنولوژی نوین ارتباطی،داشتن برنامه راهبردی و عملکرد فعالیت های درون و برون سازمانی بر کارایی روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی تاثیر دارد؟
اهميت و ضرورت تحقيق:امروزه با گذشت زمان و پيچيده تر شدن نظام اجتماعي ،بيش از بيش اهميت،نقش و ضرورت وجود روابط عمومي به عنوان يک فن و هنر ارتباطي تسهيل کننده چرخه ارتباطات درون و برون سازماني در دستگاه هاي اجرايي دولتي و سازمان ها مورد توجه قرار گرفته و کمتر سازماني را مي توان يافت که در عصر حاضر خود را بي نياز از واحد روابط عمومي به عنوان مرکز گردش و انباشت اطلاعات بداند.
يک روابط عمومي کارآمد و قوي ،جريان اطلاع رساني را از جانب سازمان به سوي اقشار مختلف مردم و مخاطبان را تسهيل مي کند ونقش موثر و تعيين کننده اي را در هدايت و جهت دهي به افکار عمومي جامعه به عهده مي گيرد.(حبيب زاده، 1385 ،146).
به طور کلي کارکرد روابط عمومي ها در درون سازمان ها در دو بعد درون و برون سازماني تعريف مي شود و از آنجا که مدير روابط عمومي مستقيماً از سوي مديريت سازمان منصوب و زير نظر وي کار مي کند،مي توان گفت عملکرد روابط عمومي تابعي از نگرش و نگاه مديريت کلان سازمان نسبت به روابط عمومي است. علي رغم همه توفيقاتي که روابط عمومي در سال هاي اخير در کشور داشته اما بايد گفت:همچنان بعضي از مديران تعريف و شناخت کافي از روابط عمومي ندارند.
روابط عمومي ها به ويژه در سازمان هايي نظير سازمان تامين اجتماعي از بودجه هاي مناسبي براي تبليغات ،انتشارات و اطلاع رساني بهرمنده هستند.بنابراين مديريت بهينه هزينه ها مستلزم شناخت اثر بخشي فعاليت هاي روابط عمومي است.بررسي کارايي روابط عمومي و عوامل موثر بر آن در سازمان تامين اجتماعي کمک خواهد کرد تا ،ضعف ها و قوت خود را بشناسيم و مسير مشخص و درستي در ادامه ترسيم نماييم.
با بررسي نتايج حاصل از اين پژوهش مي توان در فرايند اطلاع رساني ،اطلاع يابي محتواي پيام هاي ارتباطي،نوع رسانه و مجراي ارتباطي ،تغييرات ايجاد نموده و با تقويت نقاط قوت و بهبود نقاط ضعف به طور مستمر در جهت پياده سازي يک روابط عمومي آرماني که از اصولي همچون مخاطب محوري ،مشارکت گرايي اطلاع رساني و اطلاع يابي ،اخلاق ،تفاهم گام برداشت.
هدف هاي تحقيق :هدف اصلي: شناخت کارايي روابط عمومي و عوامل موثر بر آن در سازمان تامين اجتماعي
اهداف فرعي:بررسي وشناخت ابزار تکنولوژي هاي نوين ارتباطي ونقش آن برکارايي روابط عمومي تامين اجتماعي