مطالعه ارتباط سواد اطلاعاتی با خود راهبری یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی آموزشی(M.A)

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر یحیی صفری

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر محمد جواد کرم افروز

توسط :

تابستان 90

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :


فهرست مطالب

 

 

 

صفحه

عنوان

تقدیم…………………………………………………………………………………………………………………. ب

تشکر و قدر دانی……………………………………………………………………………………………………ج

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………..د

 

1- فصل اول : کلیات

 • مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….1
 • اظهار مسأله…………………………………………………………………………………………………………….2
 • اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………3
 • اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………….4
 • سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………….4
 • تعاریف نظری………………………………………………………………………………………………………5
 • عملیاتی واژگان بکار رفته در پژوهش………………………………………………………………………9

2- فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1- مبانی نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………11

2-1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………11

2-1-2- تعریف سواد اطلاعاتی……………………………………………………………………………………….12

2-1-3- تاریخچه سواد اطلاعاتی……………………………………………………………………………………..14

2-1-4- پیشینه آموزش سواد  اطلاعاتی در جهان……………………………………………………………….15

 • امریکا و اروپا………………………………………………………………………………………………………………………….15
 • انگلستان…………………………………………………………………………………………………………………………………17
 • دانمارک و هلند……………………………………………………………………………………………………………………….17
 • آسیا و اقیانوسیه……………………………………………………………………………………………………………………….18
 • سنگاپور و مالزی……………………………………………………………………………………………………………………..18
 • چین و استرالیا…………………………………………………………………………………………………………………………19
 • آفریقا……………………………………………………………………………………………………………………………………..20
 • عنوان
  صفحه

  یونسکو…………………………………………………………………………………………………………………………………..21

2-1-5- سواد اطلاعاتی در ایران………………………………………………………………………………………21

2-1-6- سواد اطلاعاتی در آموزش عالی…………………………………………………………………………..23

2-1-7- جامعه اطلاعاتی و سواد اطلاعاتی ……………………………………………………………………….25

 

2-9- مدلهای سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی………………………………………………………………..34

 • مدل بروس……………………………………………………………………………………………………………………………..34
 • مدل شش مهارت بزرگ……………………………………………………………………………………………………………35
 • مدل جستجوی اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………..36

2-1-10- نظریه های یادگیری خواستگاه اصلی سواد اطلاعاتی…………………………………………….37

2-1-11- بنیاد فلسفی نظریه های یادگیری………………………………………………………………………..41

2-1-12- تجربه گرایی بنیاد فلسفی سواد اطلاعاتی…………………………………………………………….41

2-1-13- پیشینه نظریه ای یادگیری………………………………………………………………………………….42

2-1-14- نظریه کارکرد گرایی بنیاد علمی خود-راهبری یادگیری…………………………………………44

2-1-15- خود-راهبری یادگیری……………………………………………………………………………………..46

2-1-15-1-تعریف خود-راهبری یادگیری………………………………………………………………………..47

2-1-15-2-  تاریخچه خود-راهبری یادگیری……………………………………………………………………46

2-1-15-1-ابعاد خود-راهبری یادگیری……………………………………………………………………………51

2-1-15-2- الگوی  خود-راهبری چهار عاملی کندی………………………………………………………..52

2-1-15-3- الگوی  خود-راهبری مسئولیت شخصی محور ………………………………………………52

2-1-15-4- الگوی  خود-راهبری سه بعدی گاریسون ……………………………………………………..53

2-15-5- موقعیتهایی که یادگیری خودراهبر گسترش پیدا می کند……………………………………….54

2-1-16- اهمیت خود-راهبری یادگیری در آموزش عالی……………………………………………………54

2-1-17- ارتباط مفهومی سواد اطلاعاتی و خود-راهبری یادگیری ……………………………………….57

2-2- پیشینه تجربی ……………………………………………………………………………………………………….59

2-2-1- تحقیقات داخلی در حوزه سواد اطلاعاتی……………………………………………………………..59

2-2-2- تحقیقات داخلی در حوزه خود-راهبری یادگیری…………………………………………………..59

2-2-3- تحقیقات خارجی در حوزه سواد اطلاعاتی……………………………………………………………63

صفحه
عنوان

2-2-4- تحقیقات خارجی در حوزه سواد اطلاعاتی……………………………………………………………69

2-2-5- جدول اختصار پیشینه های داخلی و خاری بکالر رفته در پژوهش……………………………..72

3- فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..76

3-2- روش مطالعه………………………………………………………………………………………………………..77

3-3- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………..77

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………….77

3-5- روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………….78

3-7- ابزار مورد بهره گیری و نحوه تعیین پایایی ……………………………………………………………………79

3-8- روایی و ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………………………….80

3-9- روشهای پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………..81

3-10- روشها و فرمولهای اماری مورد بهره گیری جهت تحلیل داده ها……………………………………..82

4- فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….83

4-2- تحلیل متغیر جنسیت………………………………………………………………………………………………83

4-3- تحلیل متغیر سن……………………………………………………………………………………………………85

4-4-  تحلیل متغیر معدل………………………………………………………………………………………………..85

4-5- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات پرسشنامه خود-راهبری یادگیری……………86

4-6- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات پرسشنامه سواد اطلاعاتی………………………88

4-7- مطالعه شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سوالات پرسشنامه خود-راهبری یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………………90

4-7- مطالعه شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سوالات سواد اطلاعاتی…………………….92

4-8- نمره خود-راهبری یادگیری دانشجویان…………………………………………………………………….94

4-9- نمره سواد اطلاعاتی دانشجویان……………………………………………………………………………….95

4-10- آمار استنباطی شامل ( تحلیل آماری سوالات پژوهش)………………………………………………..96


5- فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

صفحه
عنوان

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………103

5-2- اختصار پژوهش و تحلیل نتایج………………………………………………………………………………103

5-3- نتایج حاصل از تحلیل آماری سوالات پژوهش  ………………………………………………………104

5-4- نتیجه گیری کلی …………………………………………………………………………………………………111

5-5- پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………112

5-6- پیشنهاداتی جهت پژوهش های آتی ………………………………………………………………………113

5-7- محدودیتها………………………………………………………………………………………………………….114

6- فهرست منابع ………………………………………………………………………………..115

6-1- منابع فارسی……………………………………………………………………………..115

6-2- منابع انگلیسی…………………………………………………………………………….124

 

7- پیوست ها

7-1- پرسشنامه سواد اطلاعاتی

7-2- پرسشنامه خود-راهبری یادگیری

 

 

 

 


فهرست جداول

           
 
صفحه
 
عنوان
 
   
77

86

88

88

90

93

 

94

 

95

96

 

97

 

98

 

99

 

100

 

101

 

103

 

108

 

 

 

 

جدول 3-1- جدول نمونه گیری مورگان

جدول 4-1- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنسیت آنها

جدول 4-2- رنج سنی پاسخگویان

جدول 4-3- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سن آنها

جدول 4-4- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب معدل آنها

جدول 4-5-  توزيع فراواني و درصد گزينه هاي انتخابي سؤالات پرسشنامه خود ـ راهبری یادگیری دانشجویان

ادامه جدول 4-6- توزيع فراواني و درصد گزينه هاي انتخابي سؤالات پرسشنامه خود ـ راهبری یادگیری دانشجویان

جدول 4-7-  توزيع فراواني و درصد گزينه هاي انتخابي سؤالات پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان

ادامه جدول 4-8- توزيع فراواني و درصد گزينه هاي انتخابي سؤالات پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان

جدول 4-9-  شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سؤالات پرسشنامه خود ـ راهبری یادگیری دانشجویان

ادامه جدول 4-10- شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سؤالات پرسشنامه خود ـ راهبری یادگیری دانشجویان

جدول 4-11-  شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سؤالات پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان

جدول 4-12-  شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سؤالات پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان

جدول 4-13-  توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب نمره خود ـ راهبری یادگیری آنها

جدول4- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب نمره سنجش سواد اطلاعاتی آنها

4-15-  جدول ضریب همبستگی پیرسون ارتباط بین سواد اطلاعاتی و خود راهبری یادگیری دانشجویان

 

صفحه
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
عنوان
109

110

 

111

112

 

113

 

 

114

 

4-16-  جدول ضریب همبستگی پیرسون ارتباط بین معدل و سواد اطلاعاتی دانشجویان

4-17-  جدول ضریب همبستگی پیرسون ارتباط بین معدل و خود راهبری یادگیری دانشجویان

4-18- جدول ضریب همبستگی پیرسون ارتباط بین سن و سواد اطلاعاتی دانشجویان

4-19-  جدول ضریب همبستگی پیرسون ارتباط بین سن و خود راهبری یادگیری دانشجویان

جدول 4-20-  مقایسه میانگین سواد اطلاعاتی بر حسب جنسیت با بهره گیری از آزمون t با نمونه های مستقل

جدول 4-21- مقایسه میانگین خود راهبری یادگیری بر حسب جنسیت با بهره گیری از آزمون t با نمونه های مستقل


فهرست نمودارها

           
 
صفحه
   
عنوان
 
 
   
60

87

89

91

102

105

 

 

 

 

نمودار 2-1- دامنه سواد اطلاعاتی

نمودار 4-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت آنها

نمودار 4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن آنها

نمودار 4-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب معدل آنها

نمودار4-4-  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نمره خود ـ راهبری یادگیری آنها

نمودار 4-5-  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نمره سنجش سواد اطلاعاتی آنها

 

 

 • مقدمه

كسب مهارت‌هاي سواد اطلاعاتي، فرصت‌هاي دانشجويان در امر يادگيري خود-راهبر را چند برابر مي‌كند، چرا كه آنان به بهره گیری از طيف متنوعي از منابع اطلاعاتي به‌مقصود گسترش دانش خود مي‌پردازند، پرسش‌هاي آگاهانه مي‌پرسند، و توان تفكر انتقادي خود را به‌مقصود اقدام باز هم بيش‌تر به يادگيري خود‌- راهبر، تقويت مي‌كنند. نيل به قابليت‌هاي سواد اطلاعاتي مستلزم درك اين نكته می باشد كه اين مجموعه توانمندي‌ها فرع بر برنامه درسي نيست، بلكه با محتوا، توالي، و ساختار برنامه درسي درهم‌تنيده شده می باشد. اين تلفيق با برنامه درسي تدارك‌كننده زمينه‌هاي بسيار در ارتقاي ميزان نفوذ و اثرگذاري روش‌هاي گوناگون تدريس دانشجومحور (همچون يادگيري مسئله‌مبنا، يادگيري شواهدمبنا، و يادگيري كندوكاوي) مي‌باشد. دانشجويان با راهنمايي اعضاي هيئت علمي و ديگران در طي شيوه‌هاي مسئله‌مبنا، در سطحي عميق‌تر از آن چیز که كه با به‌كارگيري تمام و كمال متون درسي كتبي و شفاهي امكانپذير می باشد، به استدلال در باره محتواي درس خود مي‌پردازند. براي بهره‌برداري بيشينه از يادگيري مسئله‌مبنا، دانشجويان غالباً بايد از مهارت‌هاي تفكر بهره گیری كنند و اين امر مستلزم آن می باشد كه به كاربران ماهري در كار با منابع اطلاعاتي- در هر جا و هر قالبي كه هست- تبديل شوند و بدين ترتيب مسئوليت‌پذيري خويش را در جهت يادگيري خويش افزايش دهند(هاشمیان،1384)

در این مطالعه براي رسيدن به مفاهيم قابل درک در ارتباط با سواد اطلاعاتي و خود-راهبری یادگیری برداشت ها و نظرات ديگران را در يک نگاه اجمالي مرور می گردد تا بتوان هرچه بهتر از دانش های پیشین بهره مند گردید. و از نهايت قدرت انتقال محقق بهره گیری می گردد و در نهایت این یافته ها را در جهت موضوع پژوهش یعنی سنجش ارتباط سواد اطلاعاتی با خود-راهبری شدن یادگیری، بکار گرفته گردید .


1-2- اظهار مساله

در شرايط امروز، يادگيري ديگر نمي تواند محدود به دوره مطالعات رسمي باشد. اينك بيش از هر زمان ديگري نياز به يادگيري مداوم هست، يادگيري كه محدوديت سني، مكاني و زماني نداشته باشد؛ اين نوع يادگيري يادگيري خود-راهبری نام دارد. يادگيري خود-راهبر به معناي چرخه مداوم يادگيري از دوران كودكي و زمان آموزش رسمي تا دوران بزرگسالي و يادگيري مستقل در سرتاسر زندگي از طريق فرصتهاي در دسترس (به شكل رسمي و غيررسمي) می باشد. اين نوع يادگيري شامل کوشش عمدي و ارادي يادگيرندگان با برنامه آگاهانه و عموماً متناسب با انگيزه ها، تجربه ها، دانش و تواناييهاي آنان در يادگيري می باشد. پيشنياز و عامل اصلي يادگيري مادام العمر، مجهز بودن به مهارتهاي سواد اطلاعاتي می باشد(کدیور،1382).

نظر به اینکه امروزه مهارت های سواد اطلاعاتی در زندگی شخصی و حرفه ای تأثیر تعیین کننده ای دارد، مانند مهارت های زندگی به شمار می رود. یادگیری در جهان متحول کنونی روندی مداوم دارد. آنجایی که نمی توان در تمام طول عمر از آموزش های رسمی بهره مند بود، افراد بایستی بتواند به صورت خود-راهبر به یادگیری بپردازند و اطلاعات، دانش و مهارت خود را با تغییرات همخوان کنند. برای این که بتوان به صورت خود-راهبر به یادگیری پرداخت، بایستی بتوان نیازهای اطلاعاتی خود را شناسایی نمود، و نسبت به راه های دسترسی به اطلاعات مورد نیاز و چگونگی ارزیابی و بهره گیری از این اطلاعات در زمان نیاز، آگاهی کافی پیدا نمود .از آنجایی که سواد اطلاعاتی، توانایی شناسایی، دسترسی و بهره گیری موثر از اطلاعات، باسوادان اطلاعاتی فراگیران مادام العمر به شمار می آیند و این امر، با در نظر داشتن تسلط گسترده فناوری جدید در تولید، ذخیره و توزیع اطلاعات از اهمیت خاصی بر خوردار می باشد(حیدری موسی نارنجی،1388)

سواد اطلاعاتی شامل مهارتهایی می باشد که موجب بهره گیری موِّثراز اطلاعات می گردد،دردهه اخیر عمدتابه دلیل ایجاد پیوندبین سواد اطلاعاتی وخودراهبرشدن یادگیری گرایش به سواداطلاعاتی رشد قابل توجهی داشته بطوریکه بدون آن توانایی راه یابی هدفمند به دریای پهناور اطلاعات بخصوص برای دانشگاهیان غیر ممکن می باشد (فیکست2001)

موسسه های آموزش عالی ملزم به کمک رسانی به دانشجویان هستند تا بتوانند توانایی اهی لازم را برای کسب مهارت سواد اطلاعاتیرا بدست آورندو تحقق یادگیری مادام العمر ماموریت محوری این موسسات می باشد(قاسمی1385).

سواد اطلاعاتی مرز آموزش و یادگیری رااز محدوده کلاس درس فراتر می برد و به فرد این قدرت را می دهد که به راه جویی های خودراهبر وقابل اعتماد اقدام کند(لفس و پارتکر1995).

لذا ما در این مطالعه به دنبال پاسخ گویی به این سوال هستیم که آیا سواد اطلاعاتی می تواند دانشجویانی را تربیت نماید که در امر یادگیری خود راهبر شوند ؟

 

1-3- ضرورت  و اهمیت پژوهش

سواد اطلاعاتي ابزار ارتباط با دنيا در عصر حاضر می باشد، دنيايي كه اطلاعات عنصر اوليه همه فعاليتهاي بشري و عامل راهبردي در رقابتهاي اقتصادي، سياسي و غيره می باشد کسب سواد اطلاعاتی به زمان خاصی محدود نمی گردد، بلکه همیشگی می باشد و به همین دلیل مبنای یادگیری خود-راهبر به شمار می آید.

در حال حاضر اگر شخصي بخواهد از تمام اطلاعات جديد چاپ گردیده در زمينه تخصصي خود آگاه گردد ، به گونه قطع نخواهد توانست و تنها راه پيش روي او مطالعه گزينشي خواهد بود تخصصي شدن و گسترش موضوعات دانش بشري ، آسان شدن نشر مطالب و كارآيي زياد وسايل نوين ارتباطي از قبيل شبكه هاي محلي ، اينترنت و … را مي توان دلايل ديگر اين مسئله به شمار آورد(سان پینگ،2004)

کسب مهارتهای سواد اطلاعاتی توسط دانشجویان موجب خواهد گردید مهارتهای ارزیابی و مدیریتی آنان افزایش یابد و فناوری های اطلاعاتی به فراگیر کمک خواهد نمود تا فارغ از محدودیتهای زمانی ومکانی به یادگیری بپردازند(زمانی1382)

تبدیل فراگیرن به یادگیران خودراهبر باعث خواهد گردید که آنان خود بتوانند نیازها واهداف خود رامتناسب با دانش موجود تعیین کنندوافزایش خودراهبری باعث افزایش پیشرفت تحصیلی ودرنهایت تداوم یادگیری همیشگی در دانشجویان خواهد گردید

دانشجویان خودراهبر مسؤلیت رفع نیازهای یادگیری خود را بر عهده میگیرند وسواد اطلاعاتی یکی از ملزومات مدیریت دانش می باشد که می تواند مبنای توسعه دانش مدار قرارگیرد(صفوی1385)

حال در چنين فضايي كه اطلاعات به سرعت در حال توليد و نشر در قالب هاي گوناگون الكترونيكي و غيرالكترونيكي، آن هم در ابعاد وسيع جغرافيايي می باشد و جهان به سمت و سوي تبديل به دهكده جهاني و شكستن مرزهاي جغرافيايي و سياسي در حركت می باشد ، چگونه يك شخص تحصيل كرده و نيازمند اطلاعات مي تواند اطلاعات جديد را به موقع كسب كرده و دانش خود را روزآمد نگاه دارد ؟ افراد جامعه چگونه میتوانند یادگیری مادام العمر را در چرخه یادگیری خویش جای دهند؟ براي پاسخ به اين سئوال ها و ديگر سئوال هاي مشابه آغاز بايد به اين سئوال پاسخ داد كه یادگیری خود-راهبر چيست ؟ با به دست آوردن شناخت از یادگیری خود-راهبر مي توان تمامي مسائل مطرح شده را بهتر درك نمود و فهميد كه چرا امروزه خواندن و نوشتن به تنهايي معيار باسوادي نمي باشد .

 

1-4- اهداف پژوهش

 

1-4-1- هدف کلی

تعیین میزان ارتباط بین سواد اطلاعاتی و خود-راهبری یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 

1-4-2- اهداف جزئی

1- تعیین میزان برخورداری دانشجویان از سواد اطلاعاتی.

2- تعیین میزان برخورداری دانشجویان از خود راهبری یادگیری.

3- تعیین میزان ارتباط بین سواد اطلاعاتی و خود-راهبری یادگیری با در نظر داشتن ویژگیهای فردی دانشجویان( سن- جنسیت – معدل)

 

1-5- سوالات پژوهش

1- دانشجویان تا چه اندازه از سواد اطلاعاتی برخوردار هستند؟

2- دانشجویان تا چه اندازه از خود-راهبری یادگیری برخوردار هستند

3- تا چه اندازه بین سواد اطلاعاتی و خود-راهبری یادگیری دانشجویان با در نظر داشتن ویژگیهای فردی آنها(سن،جنس و معدل) ارتباط هست؟

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

 

تعداد صفحه :105

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]